Cé ba chóir clárú le haghaidh CBL?

  1. Léargas ginearálta
  2. Céard iad na tairseacha CBL?
  3. Daoine ar gá dóibh clárú go díreach mar gheall ar earraí nó seirbhísí a fhaightear ón gcoigríoch
  4. Cé a fhéadfaidh rogha a dhéanamh clárú le haghaidh CBL?
  5. Rogha cáin a ghearradh ar ligean

Daoine ar gá dóibh clárú go díreach mar gheall ar earraí nó seirbhísí a fhaightear ón gcoigríoch

Ní iarrfaí ar na daoine seo a leanas, ar aon chúis eile, clárú le haghaidh Cáin Bhreisluacha (CBL) sa Stát. Féadfaidh sé, áfach, go n-iarrfaí orthu clárú agus cuntas a thabhairt ar CBL ar Fháltais Laistigh den Chomhphobal, nó má tá siad ag fáil seirbhísí incháinithe ó thaobh amuigh den Stát:

  • gnóthais nach bhfuil cláraithe le haghaidh CBL
  • gnóthais díolmhaithe, amhail bainc
  • comhlachtaí poiblí, amhail údaráis áitiúla, gníomhaireachtaí Stáit agus comhlachtaí leathstáit
  • feirmeoirí, iascairí nó traenálaithe capall rása.

Daoine díolmhaithe agus eintitis neamh-incháinithe áirithe ag fáil earraí laistigh den AE

Tá dualgas ar dhaoine díolmhaithe agus ar eintitis neamh-incháinithe áirithe clárú agus cuntas a thabhairt ar CBL i gcúinsí áirithe. Áirítear leis na cúinsí seo cásanna ina bhfaigheann, nó inar chosúil go bhfaighidh siad earraí ó Bhallstáit eile den Aontas Eorpach. Ní thagann an dualgas aníos, áfach, sa chás gur mó, nó gur cosúil gur mó luach na n-earraí sin agus €41,000 in aon tréimhse amháin 12 mhí.

Féadfaidh sé go n-iarrfaí ar fheirmeoirí cothromráta, iascairí agus traenálaithe capall rása clárú i ndáil le hearraí den chineál sin a fháil, faoi réir na tairsí cuí. Tá siad i dteideal, áfach, a stádas neamhchláraithe a choinneáil i ndáil lena ngníomhaíochtaí feirmeoireachta nó iascaireachta.

Ní fhéadtar CBL a aiséileamh más duine díolmhaithe nó neamh-incháinithe thú.

Daoine díolmhaithe agus eintitis neamh-incháinithe áirithe a fhaigheann seirbhísí incháinithe ón gcoigríoch

Ní mór do dhaoine díolmhaithe agus d’eintitis neamh-incháinithe áirithe clárú agus cuntas a thabhairt ar CBL má tá siad ag fáil seirbhísí incháinithe ón gcoigríoch. Tagann an dualgas seo aníos, is cuma luach na n-earraí sin.

Iarrtar ar fheirmeoirí cothromráta, iascairí agus traenálaithe capall rása clárú i ndáil le hearraí den chineál sin a fháil. Tá siad i dteideal, áfach, a stádas neamhchláraithe a choinneáil i ndáil lena ngníomhaíochtaí feirmeoireachta nó iascaireachta.

Ní fhéadtar CBL a aiséileamh más duine díolmhaithe nó neamh-incháinithe thú.

CBL a íoc ar sheirbhísí ón gcoigríoch

Ní mór CBL ar na suimeanna sonrasctha ag an ráta cuí CBL Éireannach a íoc leis na Coimisinéirí Ioncaim i do thuairisceán tréimhsiúil CBL. Féadfaidh sé go bhfuil tú i dteideal an CBL a aiséileamh ag an am céanna.

Ní mór duit d’uimhir CBL a thabhairt do do sholáthraí d’fhonn CBL a íoc sa Bhallstát eile a sheachaint.

Ar aghaidh: Cé a fhéadfaidh rogha a dhéanamh clárú le haghaidh CBL?