Cáin Shiarchoinneálach ar íocaíochtaí úis

Den chuid is mó, ní mór cáin shiarchoinneálach ag an ráta caighdeánach cánach a asbhaint ó íocaíochtaí bliantúla úis arna ndéanamh ag:

  • comhlachtaí
  • aon duine chuig duine eile a bhfuil a ngnátháit chónaithe taobh amuigh de Phoblacht na hÉireann.

Iasachtaí idir Piaraí

Aon ús a íoctar ar mhaoiniú a fuarthas ó iasachtaí idir piaraí nó ó shlua-chistiú, tagann siad laistigh de na forálacha um cháin shiarchoinneálach.

Ní mór do chomhlacht a íocann ús ar cheachtar díobh seo cáin a asbhaint ag an ráta caighdeánach ar an íocaíocht úis.

Díolúintí nó eisceachtaí ón dualgas chun cáin shiarchoinneálach a asbhaint

Tá réimse leathan díolúintí nó eisceachtaí ón dualgas cáin shiarchoinneálach a asbhaint. Féadtar iad seo a cheadú go huathoibríoch gan ceadú roimh ré ó na Coimisinéirí Ioncaim.

Ní bhaineann na díolúintí ná na heisceachtaí le daoine aonair atá cónaitheach sa Stát. Le haghaidh tuilleadh eolais féach an treoirleabhar cánach Payment and receipt of interest without deduction of income tax.