Liúntais chaipitiúla i leith sócmhainní doláimhsithe

Féadfaidh cuideachta liúntais chaipitiúla a éileamh i leith caiteachas caipitiúil a thabhaítear ar shócmhainní doláimhsithe sonraithe i gcoinne a hioncaim ó 'ghníomhaíochtaí iomchuí'. Samplaí faoi shócmhainní doláimhsithe sonraithe, lena n-áirítear paitinní, cóipchearta, trádmharcanna agus fios gnó.

Tá liosta iomlán de na sócmhainní doláimhsithe sonraithe a áirítear sa scéim in aguisín 1 den Treoirleabhar Cánach agus Dleachta Captial allowances for intanigible assests.

Folaíonn 'gníomhaíochtaí cuí':

  • sócmhainní doláimhsithe sonraithe a bhainistiú, a fhorbairt agus a shaothrú
  • agus
  • díolacháin a eascraíonn ón gcuid is mó dá luach ó úsáid sócmhainní doláimhsithe sonraithe.

Caitear leis na gníomhaíochtaí seo mar “thrádáil chuí” chun críocha na liúntais chaipitiúla a éileamh.

Chun críocha liúntas caipitiúil, caitear le gléasra agus innealra mar shócmhainní doláimhsithe. Féadfaidh cuideachta éileamh a dhéanamh i leith an mhéid dímheasa nó amúchta nó lagaithe a ghearrtar sa Ráiteas ar Ioncam Cuimsitheach i ngach tréimhse chuntasaíochta.

De rogha air sin, féadfaidh cuideachta liúntais chaipitiúla a éileamh thar thréimhse sheasta dhíluachála 15 bliana:

  • ag ráta bliantúil 7% de chaiteachas cáilitheach
  • agus
  • 2% sa bhliain deiridh.

Faoin Acht Airgeadais 2017, tugadh isteach uasteorainn faoisimh a fhéadtar a éileamh in aon tréimhse chuntasaíochta. Baineann an uasteorainn seo le héilimh i dtaca le caiteachas caipitiúil ar shócmhainní sonraithe dholáimhsithe ar 11 Deireadh Fómhair 2017, nó dá éis. Ní fhéadann leibhéal nah asbhainte a bheith níos mó na 80% d’ioncam trádála an ghnó chuí don tréimhse chuntasaíochta.