Torthaí ceannlíne le haghaidh 2019 foilsithe ag na Coimisinéirí Ioncaim

Inniu (07/01/2020) d’fhoilsigh na Coimisinéirí , Ioncaim réamhthorthaí le haghaidh 2019 ina n-airítear cáin agus dleacht bailithe, seirbhísí curtha ar fáil do chustaiméirí, rátaí chomhlíontacht thráthúil agus toradh ar réimse idirghabhálacha comhlíonta agus forfheidhmithe. Chomh maith le sin, foilsíodh sonraí a d'eascair as an nuashonrú rathúil déanta ar an gcóras Íoc Mar a Thuillir (ÍMAT) agus tacaíocht na gCoimisinéirí Ioncaim maidir leis na hullmhúcháin atá ar bhonn ag trádálaithe agus gnóthaí le haghaidh an Bhreatimeachta.

Agus é ag trácht ar na torthaí seo, dúirt An tUasal Niall Cody, cathaoirleach na Coimisinéirí Ioncaim é seo a leanas:

“I gcomhthéacs d'fhás láidir leanúnach sa gheilleagar, bhailigh na Coimisinéirí Ioncaim glánfháltais iomlána de €73.9 billiún i 2019 lena n-áirítear €54.5 billiún i gcánacha agus dleachtanna don Státchiste chomh maith le breis agus €15.5 billiún thar ceann Ranna, Gníomhaireachtaí agus Bhallstáit AE eile.

Chomh maith le fáltais mhéadaithe an Státchiste, leibhéil láidre leanúnacha de chomhlíontacht go saorálach tráthúil déanta ag cáiníocóirí an réaltacht go ndéanann formhór mór na cáiníocóirí an rud ceart agus an suim chánach ceart a íoc, in am. Tuigeann muid an ngá le tacaíocht a thabhairt do cháiníocóirí a bheith comhlíontach go saorálach trí sheirbhís ardchaighdeáin a chur ar fáil ar bhealach tráthúil agus éifeachtach ó thaobh costais de. Déanann muid ár sheirbhís a optamú trí infheistíocht leantach i seirbhísí féinfhreastal agus digiteach atá ar ard caighdeán agus slán. Admhaíonn agus tuigeann muid rannpháirtíocht na cáiníocóirí, na cleachtóirí agus gníomhairí cánach, i leith an gcomhlíonadh láidir a raibh le feiceáil againn sa bhliain seo caite.”

Ag caint ar córas nua tuairiscithe fíor-ama le haghaidh ÍMAT, a tháinig i bhfeidhm ar 1 Eanáir 2019, Dúirt Ms Ruth Kennedy, Bainisteoir Tionscnamh na Coimisineirí Ioncam le haghaidh Nua-Aoisiú ÍMAT

“ba é teacht an tuairisciú fíor-ama do ÍMAT an t-athchóiriú is suntasaí a rinneadh ar an gcóras ÍMAT ó bunaíodh é in 1960. In 2019, rinne breis agus 181,600 fostóir 6.1 milliúin tíolacthaí párolla, ag tuairisciú pá comhlán agus pinsin os cionn €98 billion. Ba é an Cáin Ioncaim, MSU agus ÁSPC iomlán íoctha leis an Státchiste do 2019 ná €31.6 billiún. 

Tugann na socruithe nua tuairiscithe fíor-ama sochair inláimhsithe d'fhostaithe, lena n-áirítear an áis chun a gcuid sonraí párolla (pá, cáin, MSU agus ÁSPC) a fheiceáil, mar a thuairiscíonn a bhfostóir iad do na Coimisinéirí Ioncaim iad, trí moChúrsaí. Go dtí seo bhain breis agus 191,000 cáiníocóirí den chineál sin leas as an tseirbhís seo. Tá na Coimisinéirí Ioncaim ag cur Achoimre Sonraí Fostaíochta ar líne ar fáil d’fhostaithe i moChúrsaí, a thagann in ionad Fhoirm P60. Cuireann an Achoimre Sonraí Fostaíochta sonraí ioncaim agus asbhaintí an fhostaí do 2019 ar fáil, mar a thuairiscigh a bhfostóir aid do na Coimisinéirí Ioncaim agus is féidir é a úsáid ar an mbealach céanna leis an bhFoirm P60, mar shampla, mar chruthúnas ioncaim chuig tríú páirtí.”

Maidir leis an Breatimeacht, dúirt an t-Uasal Cody

“Tá ullmhacht le haghaidh an Bhreatimeachta agus pleanáil theagmhasach na gCoimisinéirí Ioncaim dírithe go mór ar thacaíocht agus cúnamh a thabhairt do ghnólachtaí chun iad a ullmhú le haghaidh an Bhreatimeachta. In 2019, cheapamar 588 ball foirne go róil a bhaineann leis an Bhreatimeachta. Bhí teagmháil shuntasach againn le gnólachtaí a bhíonn ag trádáil leis an Ríocht Aontaithe, ag scríobh chuig breis agus 103,000 gnólacht le comhairle faoi ullmhacht le haghaidh an Bhreatimeachta, agus ag dul i dteagmháil le beagnach 29,000 gnó ar an bhfón. Mar thoradh ar na cláir chaidrimh seo, bhí méadú suntasach i gclárúcháin chustaim le níos mó ná 24,100 gnólacht ag fáil uimhir Cláraithe agus Aitheanta Oibreoirí Eacnamaíocha (EORI) in 2019.”

Ag tabhairt aird ar na réimsí gníomhaíochta atá ar siúl ag na Coimisinéirí Ioncaim chun aghaidh a thabhairt ar neamhchomhlíontacht, dúirt an tUasal Cody

“i rith 2019, chuir muid 567,000 idirghabhálacha comhlíontachta i gcrích, le toradh €547.6 milliún, gabh muid 259 meaisín cearrbhachais neamhcheadúnaithe, shocraigh muid 127 cás seachanta cánach a raibh €29 mhilliún mar thoradh orthu agus 15 ciontú choiriúil i leith imghabháil cánach agus calaois tromchúiseacha faighte. D’fhoilsigh muid 214 socrú cánach ar Liosta na Mainnitheoirí Cánach. Leanann muid orainn ag díriú agus ag tabhairt aghaidh ar gach cineál gníomhaíocht sa scáthgheilleagar atá neamhdhleathach. Anuraidh, ghabh na Coimisinéirí Ioncaim breis agus 13 milliún toitín le luach €8.5 milliúin acu agus 3,229 kg de dhrugaí le luach measta de bhreis agus €23.5 milliúin acu.”

D'athdhearbhaigh an t-uasal Cody teachtaireacht na gCoimisinéirí Ioncaim maidir leis an tábhacht le rannpháirtíocht luath má thagann dúshláin chomhlíontachta, ar nós deacrachtaí airgid sealadacha nó deacrachtaí trádála, chun cinn do ghnólacht.

“Is é an bealach is ciallmhaire agus is éifeachtaí chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin den cineál sin ná chun tuairisceáin a thíolacadh in am agus socrú íocaíochta a dhéanamh leis na Coimisinéirí Ioncaim. Oibríonn muid go rathúil le gnólachtaí agus le daoine aonair a dhéanann teagmháil linn chun a gcuid deacrachtaí íocaíochta a réiteach mar is léir ón bhfíric go raibh socraíochtaí tráthíocaíocht i bhfeidhm againn ag deireadh 2019 le breis agus 6,358 gnó agus duine aonair a chlúdaigh €73 milliún d'fhiachas.”

Is féidir féachaint ar na réamhthorthaí anseo:

Críoch [07/01/2019]