Revenue advises of TBESS claims arrangements following State aid approval granted for enhancements to the TBESS

Inniu (17/4/23), chuir an tAire Airgeadais, Michael McGrath T.D.,  fáilte roimh ceadú an Choimisiúin Eorpaigh le déanaí d'iarratas na hÉireann ar chúnamh Stáit i leith feabhsuithe ar an Scéim Shealadach Tacaíochta Fuinnimh Gnó (SSTFG).

Foráiltear leis na feabhsuithe do shíneadh breise a chur leis an scéim go dtí an 31 Bealtaine 2023, laghdú ar thairseach chostais an aonaid fuinnimh ó 50% go 30% atá ag teastáil chun cáiliú don scéim, agus méadú ar leibhéal an fhaoisimh atá ar fáil ó 40% go 50% i leith éilimh don tréimhse ón 1 Márta go dtí an 31 Bealtaine 2023. Inniu, chuir na Coimisinéirí Ioncaim in iúl go bhfuil siad tar éis a threoir maidir leis an SSTFG a thabhairt cothrom le dáta chun sonraí faoi na feabhsuithe seo agus na hathruithe atá á ndéanamh ag na Coimisinéirí Ioncaim ar an bpróiseas éileamh SSTFG a chur san áireamh. Cuirfear tús leis na forálacha reachtacha cuí in am trátha.

Is féidir teacht ar thairseach éilimh SSTFG tríd an gcóras ríomh-Aisíocaíochtaí ar Seirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS). Osclaíodh inniu an áis chun éilimh a dhéanamh maidir le billí fuinnimh a chlúdaíonn an tréimhse ón 1 Márta go dtí an 30 Aibreán 2023. Ba chóir do ghnólachtaí atá cláraithe cheana féin sonraí a dtréimhse tagartha a nuashonrú i ríomh-Aisíocaíochtaí ROS le haghaidh mhí an Mhárta agus mhí Aibreáin 2022 sula ndéantar éileamh a thíolacadh do thréimhsí sínte mhí an Mhárta agus mhí Aibreáin 2023. Déanfar measúnú go huathoibríoch ar éilimh a bhaineann leis na tréimhsí seo bunaithe ar thairseach laghdaithe costais an aonaid fuinnimh 30% , agus íocfar iad bunaithe ar an leibhéal méadaithe 50% den ardú ar an mbille. Cuirfear an uasteorainn mhíosúil mhéadaithe €15,000 (faoi réir uasteorainn mhíosúil fhoriomlán €45,000) i bhfeidhm go huathoibríoch ar na héilimh seo freisin.

Osclófar an áis chun éilimh a dhéanamh maidir le billí fuinnimh a chlúdaíonn an tréimhse éilimh ón 1 Bealtaine go dtí an 31 Bealtaine 2023 nuair a rithfear an Bille Airgeadais. Eiseoidh na Coimisinéirí Ioncaim nuashonrú eile nuair a osclófar an tairseach éilimh don tréimhse seo.

Tá feidhm ag an laghdú ar an tairseach incháilitheachta ó 50% go 30% ón 1 Meán Fómhair 2022. Dá bhrí sin,  tá gnóthaí nár cháiligh toisc gur mhéadaigh a dtairseach costais aonaid sa raon 30% - tá 50% i dteideal éilimh a chlárú agus a thíolacadh anois. Beidh orthu clárú agus sonraí a dtréimhse tagartha a chur isteach do Mheán Fómhair 2021 go dtí Aibreán 2022 sula bhféadfaidh siad éilimh ar scéim a thíolacadh.

Chláraigh roinnt gnóthaí don scéim agus thíolaic siad sonraí tréimhse tagartha agus sonraí éilimh isteach ach níor chomhlíon siad an tairseach 50% do chuid de na tréimhsí nó do na tréimhsí go léir. Ón 24 Aibreán 2023, tosóidh na Coimisinéirí Ioncaim ag déanamh athmheasúnú ar éilimh a tíolacadh cheana féin don tréimhse ón 1 Meán Fómhair 2022 go dtí an 28 Feabhra 2023 nár chomhlíon an tairseach bhunaidh costais fuinnimh 50%. Déanfar na héilimh sin a athríomh go huathoibríoch ar bhonn na tairsí athbhreithnithe 30% agus déanfar aon íocaíochtaí dlite leis na gnóthaí lena mbaineann. Ní bheidh sé riachtanach do ghnóthaí athbhreithniú a dhéanamh ar éilimh a cuireadh isteach cheana féin do na dtréimhsí sin. Nuair a bheidh athmheasúnú déanta ar éilimh, gheobhaidh an gnó fógra chuig a mbosca isteach ROS ina ndeimhnítear gur tharla an t-athmheasúnú, agus ina dhiaidh sin próiseálfar an íocaíocht atá dlite don ghnó.

Ón 13 Aibreán 2023, tá 27,763 gnólacht tar éis clárú don SSTFG agus tá 34,227 éileamh ceadaithe cheana féin. Tá luach €74.86 milliún ar na héilimh cheadaithe seo. Moltar do ghnóthaí incháilithe nár chláirigh go fóill don phróiseas éilimh faoin SSTFG nó nach bhfuil an próiseas éilimh críochnaithe go hiomlán acu fós é sin a dhéanamh anois, toisc nach mór gach éileamh a thíolacadh tráth nach déanaí ná an 31 Iúil 2023. Chun cabhrú le gnóthaí iarratas a dhéanamh ar an scéim, tá roinnt físeán 'Conas' taifeadta ag na Coimisinéirí Ioncaim, ar féidir breathnú orthu anseo.

[Críoch 17/04/2023]