An tAcht um Brústocaireacht a Rialáil

  1. Léargas ginearálta
  2. Oifigigh ainmnithe

Oifigigh ainmnithe

De réir an Achta, leagtar amach thíos ainmneacha, gráid agus sonraí gairide faoi ról nó freagrachtaí na 'nOifigeach Ainmnithe Poiblí' in Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim. 

Ard-Rúnaithe 

Niall Cody, Cathaoirleach

Is é Niall Cody Cathaoirleach Bhord na gCoimisinéirí Ioncaim agus is é freisin Oifigeach Cuntasaíochta na gCoimisinéirí Ioncaim. Tuairiscíonn Rannóg na Seirbhísí Corparáideacha agus na ceithre Rannóg Seirbhísí Reachtaíochta de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim go díreach don Chathaoirleach.

Gerry Harrahill, Coimisinéir

Is comhalta de bhord na gCoimisinéirí Ioncaim é Gerry Harrahill. Tá sé Rannóg ag tuairisciú go díreach don Choimisinéir Harrahill, is é sin Rannóg na gCorparáidí Móra, Rannóg na gCásanna Móra - Daoine Aonair Ardioncaim, Rannóg na bhFiontar Meánmhéide, An Rannóg Custam, Rannóg Dhlíodóir na gCoimisinéirí Ioncaim agus Rannóg na nImscrúduithe & Ionchúiseamh.

Michael Gladney , Coimisinéir

Is comhalta de bhord na gCoimisinéirí Ioncaim é Michael Gladney. Tá cúig Rannóg ag tuairisciú go díreach don Choimisinéir Gladney, is é sin Rannóg na gCánacha Pearsanta, An Rannóg Gnó, Rannóg an Ard-Bhailitheora, An Rannóg Pleanála agus Rannóg na Teicneolaíochta Faisnéise, Cumarsáide agus Lóistíochta.

Rúnaithe Cúnta nó Gráid Choibhéiseacha

Gerry Howard, Rannóg an Bheartais agus na Reachtaíochta Cánacha Gnó

Tá Gerry Howard freagrach as na feidhmeanna beartais, reachtaíochta agus léirmhínithe le haghaidh Cáin Ghnóthachan Caipitiúil (CGT), cáin chorparáide, dreasachtaí, seirbhísí airgeadais agus cánacha eile gnó.

Gerard Moran, Rannóg an Bheartais agus na Reachtaíochta Cánacha Indíreacha

Tá Gerard Moran freagrach as beartas indíreach cánach a fhorbairt ag leibhéal náisiúnta agus AE agus as riarachán éifeachtach agus éifeachtúil a chinntiú don Cháin Bhreisluacha (CBL), don mhál agus don Cháin Cláraithe Feithiclí (CCF).

Philip Brennan, An Rannóg Beartas agus Reachtaíochta um Chánacha Pearsanta

Tá Philip Brennan freagrach as beartas maidir le cáin phearsanta agus cánacha caipitiúla a fhorbairt ar leibhéal náisiúnta agus AE agus as feidhmeanna beartais, reachtaíochta agus mínitheacha a bhainistiú i gcomhair cánacha pearsanta agus caipitiúla (gan Cáin Gnóthachan Caipitiúil san áireamh).

Eamonn O’Dea, Rannóg na gCánacha Idirnáisiúnta

Tá Eamonn O’Dea freagrach as rannpháirtíocht san AE agus san OECD i ndáil le cánachas díreach, lena n-áirítear idirbheartaíocht cás-sonrach a bhaineann le praghsáil aistrithe le húdaráis eile chánach ar Nósanna Imeachta um Chomhaontuithe Frithpháirteacha (MAP) agus ar Réamh-Chomhaontuithe Praghsála (APA). Tá sé freagrach chomh maith as monatóireacht a dhéanamh ar líonra conarthaí cánach na hÉireann agus é a choinneáil cothrom le dáta.

Orla Campbell, Rannóg na Seirbhísí Corparáideacha agus an Ard-Chuntasóra

Tá Orla Campbell an duine seo freagrach as straitéisí bainistíochta acmhainní daonna na gCoimisinéirí Ioncaim, lena n-áirítear pleanáil don fhórsa saothair, earcaíocht, oiliúint agus forbairt inniúlachtaí. Tá sí freagrach chomh maith as bainistiú airgeadais agus faisnéise, feidhmeanna baincéireachta, athchóiriú corparáideach, iniúchóireacht inmheánach, cumarsáid agus feidhmeanna bainistíochta faisnéise. 

Eugene Creighton, Rannóg na gCorparáidí Móra

Tá Eugene Creighton freagrach as bainistiú agus forbairt na bhfeidhmeanna seirbhíse, comhlíontachta agus iniúchóireachta le haghaidh na gcustaiméirí gnó is mó sa Stát. Tá sé freagrach chomh maith as dul i gcoinne idirbhearta seachanta cánach leis an Riail Ghinearálta um Fhrith-Sheachaint.

Breda Ruddle, Cásanna Móra – Rannóg Daoine Aonair Ardioncaim

Tá Breda Ruddle freagrach as bainistiú agus forbairt na bhfeidhmeanna seirbhíse, comhlíontachta agus iniúchóireachta le haghaidh na ndaoine is saibhre sa Stát, scéimeanna pinsin/árachais agus cistí scoir.  Tá sí freagrach chomh maith as dul i gcoinne idirbhearta seachanta cánach leis an Riail Ghinearálta um Fhrith-Sheachaint.

Orla Fitzpatrick, Rannóg na bhFiontar Meánmhéide

Tá Orla Fitzpatrick freagrach as bainistiú agus forbairt na bhfeidhmeanna seirbhíse, comhlíontachta agus iniúchóireachta le haghaidh fiontair mheánmhéide agus stiúrthóirí dílseánaigh agus fochuideachtaí/máthairchuideachtaí ar chuideachtaí Rannóg na bhFiontar Meánmhéide.

Florance Carey, An Rannóg Custam

Tá Florance Carey freagrach as an reachtaíocht Custam agus córais Custam a fhorbairt, agus as cinntiú go bhfeidhmítear rialuithe Custam. Tá sí freagrach chomh maith as dul i bhfeidhm ar fhorbairt an pholasaí AE ar gach ábhar a bhaineann le custaim, lena n-áirítear feidhmiú Chód Custam an Aontais AE agus as ionadaíocht a dhéanamh ar leasanna na gCoimisinéirí Ioncaim agus na hÉireann ag roinnt fóram éagsúil idirnáisiúnta.

Marie-Claire Maney, Rannóg Dhlíodóir na gCoimisinéirí Ioncaim agus Rannóg na nImscrúduithe agus na nIonchúiseamh

Tá Marie-Claire Maney freagrach as seirbhísí cuimsitheacha tacaíochta dlí a sholáthar do na Coimisinéirí Ioncaim i dtaca le dlíthíocht agus achomhairc agus i dtaca le cionta coiriúla a ionchúiseamh.  Tá sí freagrach freisin as gníomhaíochtaí imscrúdaithe agus ionchúisimh na gCoimisinéirí Ioncaim a bhainistiú, a fhorbairt agus a chomhordú.

Declan Rigney, An Rannóg Cánacha Pearsanta

Tá Declan Rigney freagrach as bainistiú agus forbairt na bhfeidhmeanna seirbhíse, comhlíontachta agus iniúchóireachta le haghaidh daoine aonair a bhfuil ioncam ÍMAT acu amháin agus eintitis nach bhfuil ioncam trádála ná gairmiúil acu, amhail iontaobhais, carthanais agus comhlachtaí spóirt. Tá sé freagrach chomh maith as comhordú seirbhísí Gaeilge.

Noel Brett, An Rannóg Gnó

Tá Noel Brett freagrach as bainistiú agus forbairt na bhfeidhmeanna seirbhíse, comhlíontachta agus iniúchóireachta le haghaidh eintiteas cláraithe le haghaidh CBL, CCI agus Custaim agus Mál. Tá sé freagrach chomh maith as eintitis ceadúnais máil le hioncam trádála nó gairmiúil, as stiúrthóirí dílseánaigh agus fochuideachtaí/máthairchuideachtaí ar chuideachtaí na Rannóige Gnó.

Joe Howley, Rannóg an Ard-Bhailitheora

Tá Joe Howley freagrach as cánacha a bhailiú agus as cláir bainistithe fiachais a fheidhmiú, lena n-áirítear idirghabhálacha cuí chun an chomhlíontacht in am is fearr a bhaint amach. Tá sé freagrach chomh maith as gníomhartha forfheidhmiúcháin a ghlacadh ina n-aghaidh siúd a loiceann a bheith comhlíontach.

Brian Boyle, An Rannóg Pleanála

Tá Brian Boyle freagrach as maoirsiú a dhéanamh ar fhorbairt agus ar fheidhmiú polasaithe gnó agus as monatóireacht agus meastóireacht a dhéanamh ar rioscaí náisiúnta comhlíontachta cánach. Tá sé freagrach freisin as tomhas agus tuairisciú feidhmíochta, staidreamh agus taighde eacnamaíoch agus straitéis chorparáideach.

John Barron, Rannóg na Teicneolaíochta Faisnéise, Cumarsáide agus Lóistíochta

Tá John Barron freagrach as seirbhísí teicneolaíochta faisnéise agus cumarsáide slán, iontaofa agus ardchaighdeáin a chur ar fáil, chomh maith le nuálaíocht, inoiriúnaitheacht agus dul chun cinn nua sa teicneolaíocht. Tá sé freagrach freisin as seirbhísí lóistíochtúla atá lárnach ó thaobh reáchtáil na gCoimisinéirí Ioncaim a bhainistiú agus a sheachadadh.