An tAcht um Brústocaireacht a Rialáil

  1. Léargas ginearálta
  2. Oifigigh ainmnithe

Oifigigh ainmnithe

De réir an Achta, tá na hainmneacha, na gráid agus na mionsonraí gearra maidir le róil nó freagrachtaí na ‘nOifigeach Poiblí Ainmnithe’ in Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim leagtha amach thíos.

Ard-Rúnaithe

Niall Cody, Cathaoirleach

Tá Niall Cody ina Chathaoirleach ar Bhord na gCoimisinéirí Ioncaim agus is é Oifigeach Cuntasaíochta na gCoimisinéirí Ioncaim é chomh maith. Tá an Rannóg Seirbhísí Corparáideacha agus na ceithre Rannóg Seirbhísí Reachtaíochta na gCoimisinéirí Ioncaim freagrach go díreach don Chathaoirleach..

Gerry Harrahill, Coimisinéir

Is comhalta de bhord na gCoimisinéirí Ioncaim é Gerry Harrahill. Tá sé rannóg ag tuairisciú go díreach don Choimisinéir Harrahill, is é sin an Rannóg Corparáidí Móra, an Rannóg Cásanna Móra – Daoine Ardrachmais, an Rannóg Fiontar Meánmhéide, An Rannóg Custam, Rannóg Dhlíodóir na gCoimisinéirí Ioncaim agus an Rannóg Imscrúduithe, Ionchúiseamh agus Bainistíochta Teorann.

Ruth Kennedy, Coimisinéir

Is comhalta de bhord na gCoimisinéirí Ioncaim é Ruth Kennedy. Tá cúig rannóg ag tuairisciú go díreach don Choimisinéir Kennedy, is é sin Rannóg na gCánacha Pearsanta, Rannóg na gCánacha Gnó, Rannóg an Ard-Bhailitheora, Rannóg an Ard-Chuntasóra agus na Pleanála Straitéisí, agus an Rannóg Teicneolaíochta Faisnéise, Cumarsáide agus Lóistíochta.

Rúnaithe Cúnta 

Deirdre Hanlon, An Rannóg Beartas agus Reachtaíochta Cánacha Indíreacha

Tá Deirdre Hanlon freagrach as beartas cánach indíreach a fhorbairt ar leibhéal náisiúnta agus AE agus as cinntiú go ndéantar Cáin Bhreisluacha (CBL), Mál agus Cáin Cláraithe Feithiclí a riar go héifeachtúil agus go héifeachtach

Tom James, An Rannóg Beartas agus Reachtaíochta Cánacha Pearsanta

Tá Tom James freagrach as beartas maidir le cáin phearsanta agus cánacha caipitiúla a fhorbairt ar leibhéal náisiúnta agus AE agus as feidhmeanna beartais, reachtaíochta agus mínitheacha a bhainistiú le haghaidh cánacha pearsanta agus caipitiúla (gan Cáin Gnóthachan Caipitiúil san áireamh).

Eugene Creighton, Rannóg na gCánacha Idirnáisiúnta

Tá Eugene Creighton freagrach as rannpháirtíocht san AE agus san OECD i ndáil le cánachas díreach, lena n-áirítear idirbheartaíocht cás-sonrach a bhaineann le praghsáil aistrithe le húdaráis eile chánach ar Nósanna Imeachta um Chomhaontuithe Frithpháirteacha (MAP) agus ar Réamh-Chomhaontuithe Praghsála (APA). Tá sé freagrach as monatóireacht a dhéanamh ar líonra conarthaí cánach na hÉireann agus é a choinneáil cothrom le dáta.

Jeanette Doonan, An Rannóg Beartas agus Reachtaíochta Cánacha Gnó

Tá Jeanette Doonan freagrach as feidhmeanna beartais, reachtaíochta agus mínitheacha maidir le Cáin Gnóthachan Caipitiúil (CGC), Cáin Chorparáide, dreasachtaí, seirbhísí airgeadais agus cánacha eile gnó.

Orla Campbell, Rannóg na Seirbhísí Corparáideacha

Tá Orla Campbell freagrach as straitéisí bainistíochta acmhainní daonna na gCoimisinéirí Ioncaim, lena n-áirítear pleanáil don fhórsa saothair, earcaíocht, oiliúint agus forbairt inniúlachtaí, forbairt eagraíochtúil, bainistiú buiséid riaracháin, athchóiriú corparáideach, rialachas, comhlíontacht faisnéise agus feidhmeanna iniúchóireachta inmheánaigh. Tá freagrachtaí corparáideacha ar Orla mar chomhalta de Choiste Comhairleach Bainistíochta (CCB) na gCoimisinéirí Ioncaim.

Folúntas, Rannóg na gCorparáidí Móra

Tá an rannóg seo freagrach as bainistiú agus forbairt na bhfeidhmeanna seirbhíse, agus as earnálacha áirithe amhail baincéireacht, árachas, léasú aerárthach, cuideachtaí faoi ‘Alt 110’ agus cistí infheistíochta. Tá an rannóg freagrach chomh maith as dúshlán a thabhairt faoi idirbhearta corparáideacha seachanta cánach, lena n-áirítear mí-úsáid a bhaint as praghsáil aistrithe.

Breda Ruddle, An Rannóg Cásanna Móra – Daoine Ardrachmais

Tá Breda Ruddle freagrach as bainistiú agus forbairt na bhfeidhmeanna seirbhíse, comhlíontachta agus iniúchóireachta i leith na ndaoine is saibhre sa Stát, scéimeanna pinsin/árachais agus cistí scoir. Tá sí freagrach chomh maith as dul i gcoinne idirbhearta seachanta cánach leis an Riail Ghinearálta um Fhrith-Sheachaint.

Orla Fitzpatrick, An Rannóg Fiontar Meánmhéide

Tá Orla Fitzpatrick freagrach as bainistiú agus forbairt na bhfeidhmeanna seirbhíse, comhlíontachta agus iniúchóireachta le haghaidh fiontair mheánmhéide agus stiúrthóirí dílseánaigh agus fochuideachtaí/máthairchuideachtaí ar chuideachtaí Rannóg na bhFiontar Meánmhéide.

Florance Carey, An Rannóg Custam

Tá Florance Carey freagrach as an reachtaíocht, polasaí agus córais Custam a fhorbairt. Tá sí freagrach chomh maith as dul i bhfeidhm ar fhorbairt an pholasaí AE ar gach ábhar a bhaineann le custaim, lena n-áirítear feidhmiú Chód Custam an Aontais AE agus as ionadaíocht a dhéanamh ar leasanna na gCoimisinéirí Ioncaim agus na hÉireann ag roinnt fóram éagsúil idirnáisiúnta.

Maura Kiely, Rannóg Dhlíodóir na gCoimisinéirí Ioncaim

Tá Maura Kiely freagrach as seirbhísí cuimsitheacha tacaíochta dlí a chur ar fáil do na Coimisinéirí Ioncaim lena n-áirítear maidir le dlíthíocht agus achomhairc a dhéanamh agus in ionchúiseamh cionta coiriúla.

Lynda Slattery, An Rannóg Imscrúduithe, Ionchúiseamh agus Bainistíochta Teorann

Tá Lynda Slattery freagrach as príomhfheidhm imscrúdaithe choiriúil na gCoimisinéirí Ioncaim a threorú, as sábháilteacht agus slándáil fhoriomlán an tslabhra soláthair a chinntiú agus as teorainneacha eachtrach an AE a bhainistiú agus as toirmisc agus srianta chuí a chur i bhfeidhm ar leibhéal náisiúnta. Tá sí freagrach freisin as feidhmeanna imscrúdaithe náisiúnta na gCoimisinéirí Ioncaim lena n-áirítear comhordú idirchaidrimh náisiúnta agus idirnáisiúnta agus oibríochtaí cuí a sheoladh atá dírithe ar chalaois trasteorann, smuigleáil drugaí agus earraí incháinithe a atreorú, bainistíocht na feidhmeanna faisnéise agus maoirseacht an Ghrúpa Sócmhainní Eischósta agus cláir mhórscála eile a dhíríonn ar imghabháil cánach trasnáisiúnta.

James Twohig, An Rannóg Cánacha Pearsanta

Tá James Twohig freagrach as bainistiú agus forbairt na bhfeidhmeanna seirbhíse, comhlíontachta agus iniúchóireachta le haghaidh daoine aonair a bhfuil ioncam ÍMAT acu amháin agus eintitis nach bhfuil ioncam trádála ná gairmiúil acu, amhail iontaobhais, carthanais agus comhlachtaí spóirt. Tá sé freagrach chomh maith as comhordú seirbhísí Gaeilge.

Noel Brett, An Rannóg Gnó

Tá Noel Brett freagrach as bainistiú agus forbairt na bhfeidhmeanna seirbhíse, comhlíontachta agus iniúchóireachta le haghaidh eintiteas cláraithe le haghaidh CBL, Cáin Conarthaí Iomchuí (CCI) agus Custaim agus Mál. Tá sé freagrach chomh maith as eintitis ceadúnais máil le hioncam trádála nó gairmiúil, as stiúrthóirí dílseánaigh agus fochuideachtaí/máthairchuideachtaí ar chuideachtaí lena ndéileáltar i Rannóg na gCánacha Gnó.

Joe Howley, Rannóg an Ard-Bhailitheora

Tá Joe Howley freagrach as cánacha a bhailiú agus as cláir bainistithe fiachais a fheidhmiú, lena n-áirítear idirghabhálacha cuí chun an chomhlíontacht in am is fearr a bhaint amach. Tá sé freagrach chomh maith as gníomhartha forfheidhmiúcháin a ghlacadh ina n-aghaidh siúd a loiceann a bheith comhlíontach.

Brian Boyle, Rannóg an Ard-Chuntasóra agus na Pleanála Straitéisí

Tá Brian Boyle freagrach as maoirsiú a dhéanamh ar fhorbairt agus ar fheidhmiú polasaithe nuálacha gnó agus as próisis nua gnó a dhearadh. Is é Brian an tArd-Chuntasóir agus tá sé freagrach as cuntas a choinneáil do na cánacha agus dleachta uile a bhailíonn na Coimisinéirí Ioncaim agus iad a thuairisciú, chomh maith le feidhmeanna gaolmhara baincéireachta.

John Barron, Rannóg na Teicneolaíochta Faisnéise, Cumarsáide agus Lóistíochta

Tá John Barron freagrach as seirbhísí teicneolaíochta faisnéise agus cumarsáide slán, iontaofa agus ardchaighdeáin a chur ar fáil, chomh maith le nuálaíocht, inoiriúnaitheacht agus dul chun cinn nua sa teicneolaíocht. Tá sé freagrach freisin as seirbhísí lóistíochtúla atá lárnach ó thaobh reáchtáil na gCoimisinéirí Ioncaim a bhainistiú agus a sheachadadh.