Cén uair a chuireann na Coimisinéirí Ioncaim ús i bhfeidhm?

Mura n-íocann tú Cáin Bhreisluacha (CBL) in am, gearrtar ús ar bhonn laethúil ón dáta atá an íocaíocht dlite go dtí go n-íocfar an méid atá amuigh.

Nuair atá ró-éileamh déanta ar aisíocaíocht CBL, beidh ort ús a íoc ar an méid a ró-éilíodh. Tá ús iníoctha ón dáta a rinneadh an ró-íocaíocht leat.

Is é an ráta úis ná 0.0274% in aghaidh an lae nó cuid de lá.

Ús ar ghearríocaíocht sa scéim dhírdhochair

Féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim ús a ghearradh ar aon iarmhéid atá amuigh ag deireadh do bhliain cúntasaíochta.

Braithfidh an dáta a úsáideann na Coimisinéirí Ioncaim chun an t-ús a ríomh ar chéatadán an dliteanais bliantúil amuigh.

Má tá 80% nó níos mó íoctha agat, gearrfaidh na Coimisinéirí Ioncaim an t-ús ó dháta dlite do thuairisceán dheireadh bliana CBL3, go dtí go n-íocfar an atá amuigh.

Má tá níos lú ná 80% íoctha agat, siardhátóidh na Coimisinéirí Ioncaim an t-ús chuig dáta atá sé mhí roimh an dáta dlite chun do thuairisceán CBL a thíolacadh.

Ús ar mheastacháin agus ar mheasúnaithe

Sa chás go ndéanann na Coimisinéirí Ioncaim meastachán ar do dliteanas CBL, ríomhtar an t-ús ar an CBL neamhíoctha ag ráta laethúil ón dáta a bhí an CBL iníoctha.

Sa chás go n-eisíonn na Coimisinéirí Ioncaim measúnú, bíonn ús iníoctha ag ráta laethúil ón dáta a bhí an tuairisceáin CBL bunaidh dlite.

Nuair atá CBL san áireamh sa mheasúnú i dtaca le níos mó ná aon tréimhse incháinithe amháin, ríomhtar an t-ús ón tréimhse cánach dheireannach atá san áireamh sa mheasúnú sin.

Is é seo an cás, fiú nuair a dhéantar achomharc i gcoinne an mheasúnaithe.