Carbháin chónaithe agus tithe soghluaiste

Féadtar Cáin Bhreisluacha (CBL) a íoctar sa bhreis ar an ráta laghdaithe ar cheannach carbháin, ar theach soghluaiste nó ar struchtúr den chineál sin a aiséileamh má úsáidtear é mar áit chónaithe. Baineann sé seo le duine aonair nó le húdarás áitiúil a chuireann an carbhán nó teach soghluaiste ar fáil do thionónta mar áit chónaithe.

Ní mór iarratais ar aisíocaíocht a chur isteach taobh istigh de cheithre bliana ó dheireadh na tréimhse incháinithe lena mbaineann an t-éileamh.

Ní mór iarratas ar aisíocaíocht a dhéanamh ar an bhFoirm VAT 62.