Amhras faoi chánachas CBL idirbhirt

Céard is léiriú amhrais ann chun críocha Cánach Breisluacha (CBL)?

Nuair a bhíonn tú in amhras faoi fheidhmiú an dlí CBL ar idirbheart, féadfaidh tú litir léirithe amhrais a thaisceadh leis na Coimisinéirí Ioncaim. Folaíonn sé seo amhras faoi cé acu ráta CBL atá le gearradh ar idirbheart.

Déanfaidh na Coimisinéirí Ioncaim cinneadh cé acu an nglacfaidh nó nach nglacfaidh siad le do léiriú mar fhíorléiriú amhrais, agus cuirfidh siad in iúl duit mura nglactar leis.

Sa chás go nglactar leis mar fhíorléiriú amhrais, cuirfidh na Coimisinéirí Ioncaim in iúl duit faoin bhfeidhmiú ceart den dlí i leith an ábhair faoinar léiríodh amhras. Tar éis an fhógra seo a fháil ó na Coimisinéirí Ioncaim, féadfaidh sé go dtiocfaidh dliteanas breise aníos. Ba chóir aon dliteanas breise a íoc amhail dá mbeadh sí ina cháin dlite sa tréimhse incháinithe ina bhfuarthas an fógra. 

Sa chás go n-íoctar mar atá leagtha amach thuas, aon cháin bhreise dlite i dtaca leis an ábhar faoi léiriú amhrais, ní ghearrfar ús ar an dliteanas sin.

An bhféadtar achomharc a dhéanamh ar dhiúltiú na gCoimisinéirí Ioncaim glacadh le léiriú amhrais?

Féadfaidh tú achomharc a dhéanamh leis an gCoimisiún um Achomhairc Chánach má tharlaíonn sé nach nglacann muid go bhfuil an léiriú amhrais fíor.

Tá tuilleadh eolais ar aighneachtaí léirithe amhrais le fáil sa rannán Treoir breise.