Lóistín d’aíonna agus lóistín saoire

Tá soláthar lóistín d’aíonna agus lóistín saoire, is cuma tréimhse an tsoláthair, incháinithe ag ráta laghdaithe na Cánach Breisluacha (CBL).

Tá tuilleadh eolais ar an gcánachas CBL maidir le ar lóistín d’aíonna agus lóistín saoire ar fáil sa rannán Treoir bhreise.