Gnóthachain chaipitiúla do chuideachtaí

Féadfaidh cuideachta gnóthachan caipitiúil a dhéanamh ó shócmhainn a dhíol nó a aistriú. Ba chóir an gnóthachan seo a chur san áireamh sna brabúis chun críocha Cánach Corparáide (CC) ar an bhFoirm CT1. Déantar an cháin a mheasúnú sa tréimhse chuntasaíochta chéanna ina ndéantar an gnóthachan. 

Gnóthachain chaipitiúla i leith talamh forbraíochta

Ní áirítear i mbrabús cuideachta na gnóthachain chaipitiúla ó thalamh forbraíochta a dhíol nó a aistriú. Ina áit seo, ní mór don chuideachta Cáin Gnóthachan Caipitiúil (CGC) a íoc i leith na ngnóthachan seo. Ní mór do chuideachta neamhchónaitheach CGC a íoc i leith gnóthachain a dhéanann sé ó shócmhainní neamhthrádála a dhíol atá lonnaithe in Éirinn. 

Féadfaidh cuideachta caillteanas ó thalamh forbraíochta a fhritháireamh in aghaidh gnóthachain ó shócmhainní eile a dhíol. Féadfaidh an chuideachta aon chaillteanas a dhéanann sé i leith díol nó aistriú talaimh neamhfhorbraíochta a úsáid chun gnóthachain i leith sócmhainní eile neamhfhorbraíochta a laghdú. Ní fhéadtar é seo a dhéanamh ach amháin sa tréimhse chuntasaíochta chéanna ina ndéantar an caillteanas. Féadfaidh an chuideachta na caillteanais nár úsáideadh a thabhairt ar aghaidh chuig an gcéad tréimhse eile chuntasaíochta. 

Cén ráta cánach a úsáidtear?

Tá na rátaí CC agus CGC éagsúil. Má tá CC inmhuirir i leith gnóthachan caipitiúil a rinne cuideachta, ní mór don chuideachta an gnóthachan a choigeartú ionas go n-íoctar an méid ceart cánach.