Cáin Ola Mianraí ar ola throm (díosal) a úsáidtear le haghaidh loingseoireacht áineasa príobháidí

Léargas ginearálta

Baineann sé seo le gach úinéir soithigh díosal-ghluaiste a úsáidtear le haghaidh loingseoireacht áineasa príobháidí. Folaíonn sé seo úinéirí a ligean soitheach amach ar cíos agus daoine a thógann iad amach ar cíos chun na críche sin.

Ó 1 Samhain 2008, tá díosal a úsáidtear le haghaidh loingseoireacht áineasa príobháidí faoi réir na Cánach Ola Mianraí (COM) ag an ráta a bhaineann le mótardhíosal seachas ag an ráta laghdaithe a bhaineann le Ola Gáis Mharcáilte (MGO).

In 2008, leasaíodh an dlí máil chun go gceadófaí MGO a cheannaítear ag ráta laghdaithe COM a úsáid le haghaidh loingseoireacht áineasa príobháidí. Bhí an socrú seo faoi réir ag úinéirí soithigh tuairisceán bliantúil a thíolacadh i leith aon MGO a cheannaítear agus an difríocht idir an ráta MGO agus an ráta mótardhíosail a íoc.

Tiocfaidh athrú ar an dlí i leith MGO úsáidte le haghaidh loingseoireacht áineasa príobháidí ón 1 Eanáir 2020. Ón dáta seo ar aghaidh, beidh cosc ar MGO a úsáid agus ní mór d’úinéirí soitheach áineasa príobháidí mótardhíosal a úsáid mar bhreosla le haghaidh loingseoireacht áineasa príobháidí.

Is é cúlra an athraithe seo ná rialú (C-504/17) a rinne Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh (CJEU). I nDeireadh Fómhair 2018 fuair an CJEU gur sháraigh socruithe reatha na hÉireann an Treoir um Cháin ar Fhuinneamh agus an Treoir um Marcáil Breosla. Mar thoradh, tugadh leasuithe ar an dlí máil isteach sa Bhille Airgeadais 2019.

Nuair a bheidh na hathruithe reachtacha seo achtaithe, ní bheidh cead a thuilleadh ó 1 Eanáir 2020 ar aghaidh MGO a úsáid le haghaidh loingseoireachta áineasa príobháidí.  Foilseofar treoir mhionsonraithe ar na socruithe nua ar shuíomh idirlín na gCoimisinéirí Ioncaim i mí Eanáir 2020. Tabhair do d’aire go bhfanann na socruithe reatha i bhfeidhm go dtí deireadh 2019. 

Ar aghaidh: Céard is Loingseoireacht Áineasa Príobháidí ann?