Gairmeacha

Ráiteas ar chosaint sonraí iarratasóirí

Leagtar amach san fhógra seo um chosaint sonraí an bonn leis an bpróiseáil a dhéanfaidh na Coimisinéirí Ioncaim ar shonraí pearsanta sa phróiseas earcaíochta.

An bonn dlíthiúil le sonraí a phróiseáil

Cuirfidh na Coimisinéirí Ioncaim na nósanna imeachta uile i gcrích a theastaíonn chun iarrthóirí cuí a earcú, a mheasúnú agus roghnú lena gceapadh do na Coimisinéirí Ioncaim. Tagann siad seo leis an Acht um Bainistíocht na Seirbhíse Poiblí (Earcaíocht agus Ceapacháin), 2004. 

Cuspóirí próiseála agus catagóirí sonraí

Bainfear úsáid as sonraí pearsanta le haghaidh gach céim den phróiseas earcaíochta.  Bailítear na sonraí ar bhealaí éagsúla le linn an phróisis earcaíochta, amhail an fhoirm iarratais, clárúchán ar líne.  Bainfear úsáid as an bhfaisnéis ar an bhfoirm ar an gcaoi seo:

  • le hincháilitheacht i leith comórtas ar leith a mheasúnú
  • le hoiriúnacht i leith an róil a mheasúnú
  • le tosaíochtaí a dheimhniú maidir leis an láthair (más cuí)
  • le deimhniú cé acu an gcomhlíonann nó nach gcomhlíonann an t-iarratasóir na critéir gearrliostaithe socraithe (más infheidhmithe)
  • le cabhrú leis an mbord roghnúcháin sa suíomh measúnaithe nó agallaimh (sa chás go ngairtear an t-iarratasóir chun na céime seo).

Nuair a thosaíonn tú ar an bpróiseas earcaíochta, cruthóidh na Coimisinéirí Ioncaim taifead pearsanra i d’ainm. Tá faisnéis ó d’fhoirm iarratais sa taifead seo, amhail sonraí teagmhala, cáilíochtaí, doiciméid aitheantais agus stair ghairme.

Catagóirí speisialta sonraí pearsanta

Féadfaidh sé go ndéantar catagóirí áirithe speisialta sonraí pearsanta a phróiseáil sa phróiseas earcaíochta. Déantar é seo chun ligean dúinn ár ndualgais reachtúla a chomhlíonadh faoi na hAchtanna um Chomhionannas Fostaíochta, 1998–2015, agus faoin Acht um Míchumas, 2005.

Do chuid sonraí pearsanta a nochtadh

Roinnfidh muid do shonraí pearsanta le tríú páirtithe sna cúinsí seo a leanas:

  • nuair atá dualgas orainn cloí le dualgas dlí nó rialúcháin
  • sa chás go bhfuil na sonraí pearsanta ar d’fhoirm iarratais á n-athbhreithniú ag comhaltaí an bhoird roghnúcháin mar chuid den phróiseas earcaíochta
  • sa chás go bhfostaítear próiseálaí tríú páirtí thar ceann na gCoimisinéirí Ioncaim ag feidhmiú chun tástálacha síciméadrach a dhéanamh mar chuid den phróiseas earcaíochta.

Aon aistrithe chuig tríú tíortha agus na cosaintí atá i bhfeidhm

Ní aistreofar do chuid faisnéise taobh amuigh den Limistéar Eacnamaíoch Eorpach (LEE).

Tréimhse choinneála

Mar chuid de pholasaí coinneála taifead na gCoimisinéirí Ioncaim, coinneofar ar feadh 18 mí sonraí faoi iarratasóirí neamhrathúla ó bhunú an phainéil chuí. Coinneofar sonraí faoi iarratasóirí rathúla, nach gcuirtear ar shocrúchán, ar feadh bliain amháin tar éis don phainéal dul in éag. Coinneofar sonraí iarratasóirí a chuirtear ar shocrúchán ar feadh thréimhse a bhfostaíochta, móide seacht mbliana.

Tuilleadh eolais

Féadtar tuilleadh eolais a fháil ar do chearta faoin Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí ar shuíomh idirlín na gCoimisinéirí Ioncaim.

Folaíonn na cearta seo an ceart chun iarratas a dhéanamh chuig na Coimisinéirí Ioncaim rochtain a fháil ar na sonraí pearsanta atá á gcoinneáil i do leith.  Ba chóir iarratais ar rochtain ar do shonraí pearsanta a chur i scríbhinn chuig an Aonad Cosanta Sonraí, Urlár na Talún, Bloc na Croise, Caisleán Bhaile Átha Cliath, Baile Átha Cliath 2, nó trí ríomhphost chuig dataprotection@revenue.ie. Níl aon táille i gceist le hiarratais ar rochtain ar shonraí.

Is é William Fadden Oifigeach Cosanta Sonraí ainmnithe na gCoimisinéirí Ioncaim.  

Ar aghaidh: Ráiteas ar chosaint sonraí um shocrúchán