Gairmeacha

Deiseanna gairme

Athbhreithneoir Seachtrach le hOifig na gCoimisinéirí Ioncaim 2023

 Tá an comórtas seo a leanas á fhógairt ag an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí (PAS) thar ceann na gCoimisinéirí Ioncaim.

Athbhreithneoir Seachtrach le hOifig na gCoimisinéirí Ioncaim

 Is é Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim córas riartha Cánach agus Custam na hÉireann. An misean atá ag na Coimisinéirí Ioncaim ná: “Freastal ar an bpobal trí chánacha agus trí dhleachtanna a bhailiú go cothrom agus go héifeachtach agus trí rialuithe custam a chur i bhfeidhm”.

Beidh ar an Athbhreithneoir Seachtrach athbhreithniú a dhéanamh ó am go chéile ar láimhseáil na gCoimisinéirí Ioncaim maidir le cúrsaí cánach agus dleachta custaiméara. Breithneoidh siad iarratais athbhreithnithe bunaithe ar an aighneacht ón gcustaiméir, agus ar cháipéisíocht ghaolmhar atá ag na gCoimisinéirí Ioncaim agus cuirfidh siad moltaí/ tuarascálacha le chéile i scríbhinn ar bhealach soiléir agus gonta. Sonraítear an mheicníocht um ghearáin ó chustaiméirí i Nósanna Imeachta Gearán agus Athbhreithnithe na gCoimisinéirí Ioncaim - Bileog CS4.

Beidh na nithe seo a leanas ag na hiarrthóirí a n-éireoidh leo:

  • Taithí ábhartha shuntasach ag leibhéal sinsearach i réimsí dlí, cuntasaíochta, cánachais agus/nó i réimsí acadúla lena mbaineann
  • Tuiscint mhaith ar reachtaíocht maidir le cánacha agus dleachtanna in Éirinn, agus taithí ar cheisteanna casta cánach a láimhseáil
  • Eolas agus tuiscint mhaith ar chearta agus oibleagáidí na saoránach i gcúrsaí a bhaineann leis na Coimisinéirí Ioncaim.

Dáta Deiridh: 3.00 i.n. Déardaoin, an 05 Deireadh Fómhair 2023

Tabhair do d'aire, mar gheall ar choimhlint leasa, tá siad seo a leanas eisiata ó iarratas a dhéanamh ar an gcomórtas seo:

  • gach oifigeach reatha agus iaroifigigh de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim
  • daoine atá ag cleachtadh faoi láthair sna réimsí dlí, cuntasaíochta agus cánachais

Tá sonraí iomlána faoin ról, lena n-áirítear riachtanais cháilitheachta, ar fáil ar www.publicjobs.ie.

Tá na Coimisinéirí Ioncaim ag Earcú Oifigeach Cléireachais: Oibreoir Priontála (Baile Átha Cliath)

Tar ag obair linn sna Coimisinéirí Ioncaim, eagraíocht fhorásach agus ceann de na fostóirí is mó in Éirinn atá ag feidhmiú i mbreis agus 30 áit ar fud na tíre. Cuireann muid an méid seo a leanas ar fáil:

  • obair shuimiúil, éagsúil agus thairbheach
  • deiseanna foghlama agus forbartha gairme den scoth
  • Deis chun leas a bhaint as bealaí nua-aimseartha oibre, lena n-áirítear fostaíocht tacúil don teaghlach agus meascán d’obair ón mbaile agus d’fhreastal oifige.

Oifigeach Cléireachais: Oibreoir Priontála (Baile Átha Cliath)

Tá Oibreoirí Priontála á n-earcú ag na Coimisinéirí Ioncaim le bheith mar chuid d'fhoireann priontála / d’fhoireann críochnaithe priontála a bhfuil taithí acu i Seirbhís Priontála na gCoimisinéirí Ioncaim (RPS), ceann de na seirbhísí priontála agus poist is mó agus is nua-aimseartha sa Stát. Má tá Printíseacht Priontála nó Leabharcheangail críochnaithe agat nó má tá taithí agat ar phriontáil lithagrafach agus críochnú priontála den tsraith agus má tá fonn ort a bheith ag obair in eagraíocht fhorásach a infheistíonn ina ndaoine, nach breá teccht chun obair linn?

Mar oibreoir priontála, beidh tú mar chuid d’fhoireann a tháirgeann priontáil liteagrafach agus idirbheartaíochta, ag eisiúint 21 milliún mír de chomhfhreagras pearsantaithe in aghaidh na bliana chomh maith le foirmeacha agus bileoga na gCoimisinéirí Ioncaim.

Tabhair do d’aire go bhfuil síneadh ama curtha leis an dáta agus am deiridh don chomórtas thuasluaite go dtí Déardaoin, 05 Deireadh Fómhair 2023 ag 13.00.

Is Fostóir Comhionannais Deiseanna é Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim.