Gairmeacha

Deiseanna gairme

Tá na Coimisinéirí Ioncaim ag Earcú Róil Teicneolaíochta Faisnéise agus Cumarsáide (TFC)

Má tá fonn ort do ghairm bheatha dhigiteach agus TFC a fhorbairt agus tú ag obair ar chuid de na tionscadail is tábhachtaí a thugtar ardtosaíocht dóibh sa Stát, nach breá teacht chun obair linn?

Oifigeach Riaracháin (OR), Teicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide (TFC) i mBaile Átha Cliath, Luimneach nó Caisleán an Bharraigh

Tairgeann na Coimisinéirí Ioncaim róil i réimsí ar nós Forbróirí Bogearraí; Tástálaí Uathoibriú; Innealtóir DevOps; Ailtire Teicneolaíochta Sóisearach; Riarthóir Córais; Anailísí Gnó; Ceannaire Scrimisc; Innealtóir Bonneagair; Speisialtóir Slándála TF; Tástáil Uathoibriú agus Dearbhú Cáilíochta.

Mar eagraíocht fhorásach, déanann muid infheistíocht inár bhfoireann agus tacaíonn muid leo, trí fhostaíocht sheasmhach i róil dhúshlánacha agus shásúla a thairiscint, le beartais oibre atá solúbtha agus a thacaíonn le teaghlaigh agus deiseanna forbartha gairme den scoth ar fáil.  Oibríonn muid ó líonra de bhreis is 30 ionad ar fud na tíre leis an gcumas agus inniúlacht shuntasach chun tacú le hobair chumaisc agus é a éascú, le meascán d’fhreastal oifige agus obair ón mbaile.

Cuirimid fáilte roimh iarratais uathu siúd atá ar tí céim a bhaint amach, ó chéimithe nua agus ó dhaoine a bhfuil slite beatha TFC níos fadbhunaithe acu.

Féadtar tuilleadh eolais faoi na róil a fháil ag www.revenue.ie/careers

Is é an Déardaoin 15 Nollaig 2022, ag 13:00. An dáta agus an t-am deiridh don chomórtas thuas.

Comhairleoir Sinsearach Dlí (Príomhoifigeach Cúnta) - Baile Átha Cliath

An bhfuil tú cáilithe mar Aturnae nó mar Abhcóide agus an mbeadh suim agat bheith mar bhall d’fhoireann ildisciplíneach, ardfheidhmíoch dlí? Is deis iontach é seo gairm dlí a fhorbairt sna Coimisinéirí Ioncaim ag obair ar phunann éagsúil dúshlánach cásanna. Bainistíonn Rannóg Dhlíodóir na gCoimisinéirí Ioncaim líon cásanna éagsúil lena n-áirítear cásanna achomhairc chánach ar luach os cionn €1bn, ionchúisimh choiriúla indíotáilte agus achomair, agus punann éagsúil cásanna dlíthíochta.

Beidh tú mar chuid d'fhoireann dlí a bhfuil cuntas teiste cruthaithe acu maidir le torthaí rathúla a bhaint amach dá chliant thar raon disciplíní dlí lena n-áirítear na réimsí seo a leanas:

  • comhairle dlí agus straitéiseach a sholáthar ar líon mór cásanna cánach casta a chuireann reachtaíocht chánach intíre agus idirnáisiúnta i bhfeidhm agus beartas cánach a athrú
  • comhairle a thabhairt maidir le hiompar imscrúduithe sibhialta agus coiriúla
  • comhairle straitéiseach dlíthíochta agus bainistíocht cásanna a sholáthar thar réimse leathan saincheisteanna.

Beidh ról fiúntach agat ag cur comhairle dlí ar fáil agus ag déanamh uiríll i gcásanna os comhair An Choimisiún um Achomharc Chánach, an Chúirt Dúiche, an Chúirt Chuarda agus na nUaschúirteanna mar aon leis na Cúirteanna Eorpacha, chun spriocanna stráitéiseacha na gCoimisinéirí Ioncaim a chur chun cinn agus soláthróidh sé slí bheatha thairbheach duit in eagraíocht dhinimiciúil.

Is oifig dhinimiciúil í Rannóg Dhlíodóir na gCoimisinéirí Ioncaim le 54 ball foirne. Tá na róil seo bunaithe i nGeata Shráid na Loinge, Caisleán Bhaile Átha Cliath. Mar eagraíocht fhorásach, tugann na Coimisinéirí Ioncaim tacaíocht agus cúnamh dá foireann chun cultúr sármhaitheasa agus measa a chothú. Déanaimid gairmithe dlí tiomanta agus cumasacha a earcú agus a choinneáil. Cuireann an deis seo ról dúshlánach agus fiúntach ar fáil i bhfostaíocht sheasmhach atá solúbtha ó thaobh cothromaíocht oibre is saoil, le páscála tarraingteach idir €73,236 agus €91,270, agus deiseanna foghlama, gairme agus forbartha gairmiúla den scoth. 

Le haghaidh tuilleadh eolais féach: 

Is é an Aoine 16 Nollaig 2022, ag 13:00 an dáta agus an t-am deiridh don chomórtas thuas.

Is Fostóir Comhionannais Deiseanna é Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim.

Ar aghaidh: Gairmeacha