Creidmheas d'Ioncam Tuillte

Tá an Creidmheas i leith Ioncam Tuillte ar fáil ó 1 Eanáir 2016. Ceadaítear é i leith an phá a thuilleann tú. Is creidmheas ar leithligh é ón gCreidmheas Cánach Fostaí sa chaoi is go bhféadann lucht féinfhostaithe é a éileamh chomh maith.

Samplaí d’ioncam atá incháilithe don chreidmheas i leith ioncam tuillte ná:

  • ioncam trádála (Cás I agus II)
  • agus
  • pá a thuilleann stiúrthóirí dilseánaigh.

Níl an creidmheas ar fáil le cur i gcoinne d’ioncaim éighníomhaigh ná d’ioncaim infheistíochta, amhail:

  • ioncam ó chíos
  • ioncam ó ús ar thaiscí.

An creidmheas atá ar fáil ná an méid is lú den mhéid seo a leanas:

  • €1,500
  • 20% de d’ioncam tuillte incháilithe.

Féadfaidh sé go bhfuil ioncam agat a cháilíonn don Chreidmheas Cánach Fostaí agus don Chreidmheas Cánach i leith Ioncam Tuillte Má tá, ní fhéadann comhluach na gcreidmheasanna seo a bheith níos mó ná uasluach an Chreidmheasa Cánach Fostaí.

Ní fhéadtar an creidmheas seo a aistriú chuig do chéile ná do pháirtnéir sibhialta.

Cén chaoi le héileamh a dhéanamh

Logáil isteach ar moChúrsaí chun an creidmheas seo a éileamh nó Foirm 11 a comhlánaigh. Tar éis logáil isteach ar moChúrsaí, roghnaigh:

  • Seirbhísí ÍMAT
  • Bainistigh do cháin 2020
  • Cuir creidmheasanna nua leis.

Tabhair do d'aire:

Beidh an Creidmheas i leith Ioncam Tuillte ar fáil duit le héileamh má tá tú cláraithe mar:
- stiúrthóir dílseánaigh
- céile nó páirtnéir sibhialta stiúrthóir dílseánaigh
- leanbh stiúrthóir dílseánaigh
- duine atá ag fáil brabúis trádála nó ioncam eachtrach eile.

Samplaí

Sampla 1

Is stiúrthóir neamhdhilseánaigh é Seosamh agus tuilleann sé €50,000 sa bhliain. Is é seo an t-aon fhoinse ioncaim atá aige.

Ós rud é go bhfuil faoiseamh ar an ioncam tuillte de bhun an Chreidmheasa Cánach Fostaí (ÍMAT), níl an Creidmheas Cánach i leith Ioncam Tuillte ar fáil.

Sampla 2

Tá pinsean ÍMAT €5,000 ag Bairbre agus ioncam Chás I de €2,000 le haghaidh 2020. Cé na creidmheasanna a bhfuil sí i dteideal a fháil?

Creidmheas Cánach Fostaí (ÍMAT) 

€5,000 x 20% = €1,000

Creidmheas Cánach i leith Ioncam Tuillte

€2,000 x 20% = €400

Is fiú €1,400 na creidmheasanna cánach le chéile, atá níos lú ná an Creidmheas Cánach Fostaí. Dá réir sin, níl aon srian ar an gCreidmheas Cánach i leith Ioncam Tuillte.

Sampla 3

Tá Karen agus Seán faoin mbonn measúnaithe chomhpháirtigh.  

Tá ioncam Chás I €50,000 ag Karen in 2020 agus is í an chéile inmheasúnaithe. Tá ioncam Chás II €2,500 ag Seán don tréimhse chéanna.

Tá Karen i dteideal dhá Chreidmheas Cánach i leith Ioncam Tuillte, agus ríomhtar mar seo é:

Ioncam Karen: €50,000 x 20% = €10,000
An tUas-Chreidmheas Cánach i leith Ioncaim Tuillte atá ar fáil = €1,500

Ioncam Sheáin €2,500 x 20% = €500.

Is iad na Creidmheasanna Cánach i leith Ioncaim Tuillte le chéile atá ar fáil faoin mbonn measúnaithe chomhpháirtigh do 2020 ná €2,000 (€1,500 + €500).