Deacrachtaí íoca cánach

Mar cháiníocóir, ba chóir duit do chúrsaí airgid a eagrú ionas go bhféadann tú do cháin a íoc nuair atá sé dlite. Má tá deacrachtaí agat do cháin a íoc, ba chóir teagmháil a dhéanamh leis na Coimisinéirí Ioncaim láithreach.

Sa chás go bhfaigheann tú litir íocaíochta ó na Coimisinéirí Ioncaim chun íocaíocht a iarraidh agus nach bhfuil tú in ann an íocaíocht a dhéanamh, ba chóir duit glaoch ar an uimhir fhóin atá ar an litir chun do roghanna a phlé.

Má theastaíonn Socraíocht Tráthíocaíochtaí uait, ní mór duit clárú le haghaidh Seirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS). Féadtar iarratas a dhéanamh ansin, ar ROS, trí Fhoirm ePPA1 a chomhlánú. Deanfaidh na Coimisinéirí Ioncaim d’iarratas a mheasúnú agus cinneadh má fhéadann tú leas a bhaint as socraíocht

Ní mór gur trí ROS a dhéantar teacht ar Shocraíochtaí Tráthíocaíochta reatha agus iad a bhainistiú. Mura bhfuil tú cláraithe don tseirbhís seo, ní mór duit é a dhéanamh láithreach ar ROS.

Má fheidhmíonn gníomhaire mar ionadaí ar do shon maidir le do Shocraíocht Tráthíocaíochtaí, ní mór don Ghníomhaire dearbhú a chomhlánú ar ROS chun teacht ar an tsocraíocht

Sa chás go bhfuil an fiachas níos lú ná €5,000, níl le comhlánú ach na rannáin seo a leanas den Fhoirm ePPA1:

  • 1A – Sonraí gnó
  • 2A – Cumas aisíocaíochta/Gealltanais iasachta
  • 2C – An chaoi a ndéanfar seirbhísiú ar an aisíocaíocht bheartaithe
  • an Dearbhú.

I gcás Shocraíochtaí Tráthíocaíochta atá níos lú ná €5,000, ní theastaíonn doiciméid tacaíochta ag céim an iarratais, ach féadann Cásoibrí é a lorg le linn athbhreithnithe.

Tá tuilleadh eolais ar chur chuige na gCoimisinéirí Ioncaim maidir le deacrachtaí íocaíochta cánach sa doiciméad Guidelines for Phased Payment Arrangements.

Má thugtar neamhaird ar an litir um iarratas íoca, féadann na Coimisinéirí Ioncaim gníomh forfheidhmiúcháin a dhéanamh chun an cháin amuigh a bhailiú. Féadfaidh an méid seo a leanas a bheith san áireamh i ngníomh forfheidhmiúcháin:

  • atreorú chuig an Sirriam
  • atreorú chuig dlíodóir eachtrach
  • cuntais bhainc nó féichiúnaí a astú
  • leachtú nó féimheacht.

Má íoctar an cháin go déanach, gearrfar ús ort. Tá ús san áireamh i ngach socraíocht tráthíocaíochta agus i ngníomhartha forfheidhmiúcháin.