Cén méid ar a ngearrtar CBL?

Is é an méid ar a ngearrtar Cáin Bhreisluacha (CBL) ná an méid iomlán a íocadh nó atá iníoctha leis an duine a sholáthraíonn na hearraí nó seirbhísí i gcás dá bhfuil a leanas:

  • earraí nó seirbhísí á soláthar
  • seirbhísí a fháil ón gcoigríoch
  • fáltais earraí ó Bhallstáit eile den AE.

Áiríonn sé sin gach:

  • cáin
  • coimisiún
  • costas
  • muirear.

Ní áiríonn sé an CBL inmhuirir i dtaca leis an idirbheart.

Gearrtar CBL ar iompórtálacha go feadh luacháil Custam na n-earraí.

Ciallaíonn sé seo nach é an muirear do na hearraí nó seirbhísí a sholáthraítear amháin atá i gceist sa tsuim ar a bhfuil CBL inmhuirir. Folaíonn sé chomh maith muirir theagmhasacha a thabhaigh an soláthraí agus a chuirtear ar aghaidh chuig an gcustaiméir.

Féach ar an Treoir Bhreise le haghaidh eolas ar an tsuim ar a bhfuil cáin inmhuirir.

Céard a tharlaíonn má íocann an custaiméir le cárta creidmheasa?

Nuair a dhéantar íocaíocht le cárta creidmheasa, is é an méid incháinithe ná an méid iomlán a ghearr an soláthraí go hiarbhír ar an gcustaiméir. Is cuid den mhéid incháinithe iad méideanna arna gcoimeád siar ag comhlachtaí cárta creidmheasa óna gcuid socraíochtaí leis na trádálaithe.

Nuair nach ndéantar íocaíocht le hairgead

Féadann an chomaoin ar earraí nó seirbhísí a dhéanamh ar roinnt bealaí, mar shampla airgead tirim agus íocaíochtaí comhchineáil. Folaíonn íocaíochtaí comhchineáil:

  • malartú earraí nó seirbhísí mar chomaoin
  • Fuascailt duine aonair ó dhualgas.

Sna cásanna seo, tá CBL inmhuirir ar luach margaidh oscailte nó luach neamhthuilleamaí na n-earraí nó seirbhísí a fhaightear mar íocaíocht do do sholáthairtí.