Easpórtálacha

Chun críocha Cánach Breisluacha (CBL), is easpórtálacha iad earraí a sheoltar díreach chuig ceann scríbe taobh amuigh de limistéar CBL an Aontais Eorpaigh (AE).

Is ionann an téarma Limistéar CBL an AE agus an téarma An AE, seachas na críocha sin ar codanna iad de Bhallstáit AE i gcoitinne, ach nach meastar iad a bheith mar chuid den AE chun críocha CBL (féach an Treoir Bhreise).

Cén ráta CBL a fheidhmítear ar easpórtálacha?

Feidhmítear ráta nialasach CBL:

  • ar gach soláthar earraí a iompraíonn soláthraí go díreach nó a iompraítear thar ceann soláthraí chuig ceann scríbe taobh amuigh de limistéar CBL an AE
  • ar sholáthar earraí atá le seoladh nó le hiompar go díreach taobh amuigh de limistéar CBL an AE ag ceannaitheoir na n-earraí nó thar a gceann, sa chás go bhfuil an ceannaitheoir úd bunaithe taobh amuigh den Stát.

Fianaise ar easpórtáil earraí le haghaidh CBL

Ní mór do sholáthraí na n-earraí easpórtáilte a chinntiú gur fhág na hearraí an AE.

Glacfar leo seo a leanas mar fhianaise gur fhág na earraí an AE:

  • Sa chás gur easpórtáil tusa na hearraí trí d’fheithicil féin a úsáid chun earraí a iompar lasmuigh den AE agus go n-aistrítear úinéireacht chuig an gceannaitheoir ansin, is leor de ghnáth an teachtaireacht um fhógra easpórtála (IE599) a eisíodh chuig an easpórtálaí.
  • Sa chás go n-easpórtálann iompróir a ghníomhaíonn thar do cheann earraí ar bord loinge ba chóir cóip den bhille luchta nó deimhniú lastais nó fógra lastais, de réir mar is cuí, a fháil ón gcuideachta loingseoireachta.
  • Sa chás n-easpórtálann iompróir a ghníomhaíonn thar do cheann earraí ar aerárthach, ba chóir cóip shínithe den bhille aeriompair, le sonraí eitilte luaite ann, a fháil ón aerlíne bhainteach.
  • Sa chás go n-easpórtálann tú earraí tríd an bpost, ba chóir deimhnithe postála a fháil ón bpostoifig óna seoltar iad. Más é do ghnás é postleabhar a úsáid, ba chóir go ndéanfaí é a stampáil i gceart ag an bpostoifig óna seoltar iad.

I ngach cás, ní mór ainm iomlán agus seoladh iomlán an choinsíní a bheith le feiceáil go soiléir.

Easpórtálacha le comhlachtaí idirnáisiúnta

Caitear mar easpórtálacha le soláthar earraí nó seirbhísí chuig comhlachtaí idirnáisiúnta aitheanta.

Ní mór do na soláthairtí cloí le teorainneacha agus coinníollacha arna leagan síos ag na coinbhinsiúin idirnáisiúnta lena mbunaítear na comhlachtaí, nó le comhaontuithe idir ceanncheathrú na gcomhlachtaí sin agus ceanncheathrú an Bhallstáit aíochta (féach alt 3 de Sceideal 2 in Treoir breise).