Cáin Chláraithe Feithiclí a Ríomh

Astaíochtaí Ocsaíde Nítrigine

Réamhrá

Ó 1 Eanáir 2020 cuirfear an dara comhchuid le ríomh na cánach cláraithe feithiclí. Déanfar an muirir Ocsaíde Nítrigine (Nox) a chur leis na rátaí Dé-ocsaíde Carbóin reatha chun an CCF iníoctha a chruthú. 

Tá tuilleadh eolais ar an gcaoi a ríomhfar é seo ar fáil in An Muirear Ocsaíde Nítrigine a Áireamh.

Scóip

Beidh an tobhach NOx inmhuirir i leith gach feithicil Chatagóir A a cláraíodh tar éis an 31 Nollaig 2019. I gcás custaiméirí a chláraíonn feithicil tar éis an dáta seo, beidh orthu fianaise a chur ar fáil i leith astaíochtaí NOx na bhfeithiclí chun an clárúchán a chur i gcrích. 

Féadfaidh sé go mbeidh moill nó muirear bunráta i gceist má loictear an fhaisnéis seo a chur ar fáil. Féach An Muirear Ocsaíde Nítrigine a Ríomh. Leagtha amach thíos tá achoimre ar roinnt de na foinsí óna bhféadtar an figiúr astaíochtaí a fháil.  

Feithiclí Réamhiniúchta

Beidh feithiclí réaminiúchta roimh 1 Eanáir 2020 faoi dhliteanas NOx má chláraítear tar éis an 31 Nollaig 2019 iad.

Feithiclí Nua

I gas feithiclí nua, beidh na astaíochtaí NOx taifeadta ar Dheimhniú Comhréireachta na feithicle. Ba chóir an doiciméad seo a fháil ón díoltóir nó ó dhéantóir na bhfeithiclí.  

Teastaíonn Deimhniú Comhréireachta a uaslódáil sula ndéantar scrúdú clárúcháin ar fheithicil. Tá lámhleabhar ar manual on uploading a eCOC ar fáil chun cabhrú le custaiméirí.

Feithiclí Athláimhe

Is doiciméad éigeantach é an deimhniú clárúcháin eachtrach (DCE), agus féadfaidh sé go mbeidh figiúr astaíochtaí NOx ann.   

I gcás iompórtálacha ón Ríocht Aontaithe, féadfaidh sé go mbeidh an figiúr NOx ar an DCE má eisíodh roimh Aibreán 2019 é. Go hiondúil léirítear é seo sa bhosca V3 de V5 i ndeimhniú clárúcháin an Ríocht Aontaithe.

Mura léirítear ar an deimhniú clárúcháin eachtrach é, moltar do chustaiméirí Deimhniú Comhréireachta a fháil don fheithicil. Féadtar é seo a fháil trí theagmháil a dhéanamh le príomhdhéileálaí nó trí theagmháil dhíreach a dhéanamh leis an déantóir.

Glacfaidh na Coimisinéirí Ioncaim le deimhniú oifigiúil i scríbhinn ón déantóir nó ó údarás reachtúil cuí i leith na n-astaíochtaí NOx. Déanfar iad seo a mheas ar bhonn gach cás as féin, ag brath ar na doiciméid a chuirtear ar fáil.

Féadtar figiúr NOx i leith iompórtálacha ón tSeapáin a fháil ó Aireacht Talún, Infreastruchtúir, Iompair agus Turasóireachta na Seapáine.  

Mura bhféadtar figiúr NOx i leith feithicil a chur ar fáil, beidh muirear bunráta i gceist.  Féadtar tuilleadh eolais a fháil in An Muirear Ocsaíde Nítrigine a Áireamh.

Ar aghaidh: An muirear NOx a ríomh