Íocaíocht chomhréireach CCF ar fheithiclí léasaithe

Iarratas Custaiméara

Féadtar iarratais a dhéanamh ar líne ar moChúrsaí (daoine aonair príobháideacha) nó ROS (gnóthaí).  Cliceáil ar an gcnaipe CCF i leith Feithicil Léasaithe san AE faoin gcluaisín Seirbhísí Feithicle.  Tabhair do d'aire nach mór uimhir chustaiméara leis na Coimisinéirí Ioncaim a bheith agat chun leas a bhaint as an bhforáil seo.

Seo a leanas treoir bosca ar bhosca ar an iarratas ar líne.

 • Ní mór duit a dheimhniú gur duine aonair thú a bhfuil cónaí ort sa Stát nó gur gnó thú atá bunaithe sa Stát. Is rogha Is ea nó Ní hea é seo. Más é “Is ea” an freagra atá agat, leanfar leis an bpróiseas. Más é “Ní hea” an freagra atá agat, déanfar an próiseas a stopadh toisc nach mbeidh an riachtanas dlíthiúil comhlíonta agat.
 • Ar an iarratas, iarrfar ort uimhir CBL Éireannach reatha na cuideachta léasaithe a thabhairt. Déanfaidh an córas seiceáil le cinntiú go bhfuil an uimhir Éireannach bailí, agus le fíorú go bhfuil Deimhniú Imréitigh Cánach gaolmhar leis. Má loiceann sé ar cheachtar de na seiceálacha, ní leanfar leis an iarratas.
 • Iarrfar ort, i réimse saorthéacs, ainm agus seoladh na cuideachta léasaithe a chur isteach.  Cuirfear bosca anuas de na Ballstáit uile ar fáil, agus ní mór duit ceann amháin a roghnú.
 • Ní mór duit Uimhir Aitheantais na Feithicle (UAF) a chur isteach. (Teaglaim 17 carachtar de dhigití agus ceannlitreacha uathúil don fheithicil é an UAF - ní carachtair bhailí iad I, O agus Q).  Déanann an córas na seiceálacha seo a leanas:
  • nár úsáideadh an UAF roimhe seo le feithicil a chlárú sa Stát.  Má úsáideadh, ní ligfidh an córas duit leanúint ar aghaidh
  • agus
  • gur chuir an chuideachta léasaithe an UAF isteach in ROS.  Ní mór gurab ionann an UAF a chuir tú isteach agus an UAF a chuir an cuideachta léasaithe isteach roimhe seo.
 • Ní mór duit a dhearbhú an bhfuil an fheithicil Nua nó Úsáidte.  Tá dhá féidearthachtaí ann:
 1. Tá an fheithicil cláraithe cheana i mBallstát eile - sa chás seo, ní mór duit é seo a chur in iúl le tic a chur sa bhosca “Úsáidte”.  Nuair a chuireann tú tic sa bhosca “Úsáidte”, iarrfaidh an córas ort uimhir chlárúcháin na feithicle roimhe seo a chur isteach.
 2. Níor cláraíodh an fheithicil roimhe seo: sa chás seo, ní mór duit tic a chur sa bhosca “Nua”.
 • Ní mór duit a dheimhniú gur feithicil i gCatagóir CCF A é an fheithicil.  Má loictear é seo a dhéanamh, ní ligfidh an córas duit leanúint ar aghaidh.
 • Ní mór duit dáta an chomhaontaithe léasa a chur isteach.  Déanfaidh an córas na dátaí a sheiceáil in aghaidh na ndátaí a chuir an chuideachta léasaithe isteach roimhe seo don fheithicil.  Más ionann iad, féadtar leanúint ar aghaidh leis an iarratas.

Ar aghaidh: Dearbhú agus clárú