Faoiseamh don Lucht Spóirt

Féadtar aisíocaíocht chánach a éileamh más duine den lucht spóirt ar scor thú. Ní bheidh tú in ann aisíocaíocht Árachais Shóisialaigh Phá-Choibhneasa (ÁSPC)Muirir Shóisialaigh Uilíoch (MSU) a éileamh. 

Critéir faoisimh

Féadfaidh sé go bhfuil tú incháilithe don fhaoiseamh seo má tá tú ar scor ó bheith ag obair mar cheann den mhéid seo a leanas:

 • lúthchleasaí
 • imreoir badmantain
 • dornálaí
 • imreoir cruicéid
 • rothaí
 • peileadóir
 • imreoir gailf
 • marcach
 • tiománaí rásaíocht carranna
 • imreoir rugbaí
 • imreoir scuaise
 • snámhaí
 • imreoir leadóige.

Ní mór a bheith críochnaithe nó imithe ar scor go buan ón gairm sin. Féadtar leanúint de pháirt a ghlacadh sa spórt ar bhonn amaitéarach nó gan phá.

Ag am an scoir, ní mór duit a bheith cónaitheach i gceann de na láithreacha seo a leanas:

 • Éire
 • stát de chuid an Aontais Eorpaigh (AE)
 • stát de chuid an Limistéir Eorpaigh Eacnamaíoch (LEE)
 • stát de chuid Chomhlachas Saorthrádála na hEorpa (CSTE).

An faoiseamh a ríomh

Féadtar éileamh a dhéanamh i leith asbhaint 40% d’ioncam áirithe a éiríonn aníos in aon cheann de na 10 mbliana seo a leanas:

 • an bhliain a chuaigh tú ar scor
 • na 14 bliana measúnaithe roimhe sin.

Ioncam cáilitheach le haghaidh faoisimh

Ní bhaineann an faoiseamh cánach ach amháin le do thuilleamh go díreach ó pháirt a ghlacadh sa spórt, amhail pá nó airgead duaise. Maidir leis an ioncam uile a thuilleann tú as láithris phearsanta, urraíocht nó agallaimh, ní cháilíonn sé don fhaoiseamh cánach seo.

Teorainneacha ar fhaoiseamh

Ní fhéadtar an faoiseamh a úsáid chun caillteanas cánach a chruthú in aon bhliain mheasúnachta.

Má fhilleann tú ar spóirt ghairmiúla tar éis duit an faoiseamh a éileamh, tarraingeofar an faoiseamh siar. Maidir le haon fhaoiseamh a íocann muid, beidh sé dlite le híoc ar ais linn ar an ábhar nach bhfuil an faoiseamh seo ar fáil ach amháin nuair a théann tú ar scor go hiomlán.

Níl an faoiseamh ar fáil ach amháin i ndáil le Cáin Ioncaim. Níl aon asbhaint ar fáil i ndáil leis an Muirear Sóisialach Uilíoch (MSU) nó Árachas Sóisialach Pá-Choibhneasa (ÁSPC).

Idirghníomhaíocht le táirgí pinsin

Tá faoiseamh cánach i gceist le ranníocaíochtaí chuig Conradh Blianachta Scoir (CBS) nó chuig Cuntas Coigiltis Scoir Pearsanta (CCSP) ó thaobh tuilleamh ábhartha an duine. Is éard atá i gceist le glantuilleamh ábhartha ná ioncam ó thrádáil nó ó ghairm nó ó fhostaíocht neamh-inphinsin.

Ní chuirtear Faoiseamh do Lucht Spóirt san áireamh nuair atá glantuilleamh ábhartha an duine á ríomh.

Níor chóir go mbeadh ranníocaíochtaí iomlána an duine níos mó ná an teorainn ar fhaoiseamh cánach le haghaidh ranníocaíochtaí pinsin. Tá teorainn 30% i bhfeidhm faoi aois 50 bliain i gcás catagóirí áirithe den lucht spóirt gairmiúil. 

Teorainn ama le haghaidh éileamh

Ní mór duit d’éileamh a dhéanamh taobh istigh de cheithre bliana ó dheireadh na bliana a théann tú ar scor. Má tá tú cláraithe le haghaidh Íoc Mar a Thuillir (ÍMAT), bain úsáid as moChúrsaí chun éileamh a dhéanamh ar d’Fhoirm 12. Má tá tú féinfhostaithe, bain úsáid as Seirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS) chun éileamh a dhéanamh ar d’Fhoirm 11.