Faoiseamh don Lucht Spóirt

Féadfaidh tú aisíocaíocht cánach a éileamh más duine den lucht spóirt thú a d’imigh ar scor. Ní bheidh tú in ann aisíocaíocht Árachas Sóisialach Pá Choibhneasa (ÁSPC) nó den Mhuirear Sóisialta Uilíoch (MSU) a éileamh.

Critéir faoisimh

Féadfaidh sé go gcáileofar thú don fhaoiseamh seo más: 

 • lúthchleasaí
 • imreoir badmantain
 • dornálaí
 • imreoir cruicéid
 • rothaí
 • peileadóir
 • galfaire
 • marcach
 • tiománaí rásaíocht carranna
 • imreoir rugbaí
 • imreoir scuaise
 • snámhóir
 • imreoir leadóige

thú atá imithe ar scor.

Ní mór go bhfuil tú críochnaithe nó imithe ar scor go buan ón gairm sin. Féadfaidh tú leanúint de pháirt a ghlacadh sa spórt ar bhonn amaitéarach nó gan phá.

Ag am an scoir, ní mór duit a bheith cónaitheach i gceann de na láithreacha seo a leanas:

 • Éire
 • stát de chuid an Aontais Eorpaigh (AE)
 • stát de chuid an Limistéir Eorpaigh Eacnamaíoch (LEE)
 • stát de chuid Chomhlachas Saorthrádála na hEorpa (CSE).

An faoiseamh a ríomh

Féadtar éileamh a dhéanamh i leith asbhaint 40% d’ioncam áirithe a éiríonn aníos i ndeich gcinn de na blianta seo a leanas:

 • an bhliain a chuaigh tú ar scor
 • na 14 bliana measúnaithe roimhe sin

Ioncam cáilitheach le haghaidh faoisimh

Ní bhaineann an faoiseamh cánach ach amháin le do thuilleamh go díreach ó pháirt a ghlacadh sa spórt, amhail pá nó airgead duaise. Maidir leis an ioncam uile a thuilleann tú as láithris phearsanta, urraíocht nó agallaimh, ní cháilíonn sé don fhaoiseamh cánach seo.

Teorainneacha ar fhaoiseamh

Ní fhéadtar an faoiseamh a úsáid chun caillteanas cánach a chruthú in aon bhliain mheasúnachta.

Má fhilleann tú ar spóirt ghairmiúla gar éis duit an faoiseamh a éileamh, tarraingeofar an faoiseamh siar. Maidir le haon fhaoiseamh a íocann muid, beidh sé dlite le híoc ar ais linn ar an ábhar nach bhfuil an faoiseamh seo ar fáil ach amháin nuair a théann tú ar scor go hiomlán.

Níl an faoiseamh ar fáil ach amháin i ndáil le Cáin Ioncaim. Níl aon asbhaint ar fáil ach amháin i ndáil leis an Muirear Sóisialach Uilíoch (MSU) nó Árachas Sóisialach Pá-Choibhneasa (ÁSPC).

Idirghníomhaíocht le táirgí pinsin

Baineann faoiseamh cánach ar ranníocaíochtaí déanta ag Conradh Blianachta Scoir (CBS). nó ag Cuntas Coigiltis Scoir Pearsanta (CCSP) le tuilleamh ábhartha an duine aonair. Is éard atá i gceist le glantuilleamh ábhartha ná ioncam ó thrádáil nó ó ghairm nó ó fhostaíocht neamh-inphinsin.

Ní thógtar Faoiseamh do Lucht Spóirt san áireamh nuair atá glantuilleamh ábhartha an duine aonair á ríomh.

Níor chóir go mbeadh ranníocaíochtaí iomlána an duine aonair níos mó ná an teorainn ar faoiseamh cánach le haghaidh ranníocaíochtaí pinsin. Tá teorainn 30% i bhfeidhm faoi bhun 50 bliain d’aois do chatagóirí áirithe den lucht spóirt gairmiúil. 

Teorainn ama le haghaidh éileamh

Ní mór duit d’éileamh a dhéanamh laistigh de cheithre bliana ó dheireadh na bliana ina dtéann tú ar scor.

Má tá tú cláraithe le haghaidh Íoc Mar a Thuillir (ÍMAT), bain úsáid as moChúrsaí chun éileamh a dhéanamh ar d’Fhoirm 12.

Má tá tú féinfhostaithe, bain úsáid as  Seirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS) chun éileamh a dhéanamh ar d’Fhoirm 11.