Conarthaí Cánachais Dúbailte

Tá Comhaontuithe cuimsitheacha um Chánachas Dúbailte sínithe ag Éirinn le 74 tír. Tá 73 comhaontú i bhfeidhm. Níl an comhaontú le Gána i bhfeidhm fós. Clúdaíonn na comhaontuithe cánacha díreacha, a bhfuil na cánacha seo a leanas i gceist leo in Éirinn:

 • Cáin Ioncaim
 • Muirear Sóisialach Uilíoch
 • Cáin Chorparáide
 • Cáin Gnóthachan Caipitiúil.

Commentary on typical provisions of Irish tax treaties.

Achoimre an méid seo a leanas den obair atá ar bun chun idirbheartaíocht a dhéanamh ar chomhaontuithe nua um chánachas dúbailte agus chun comhaontuithe reatha a thabhairt cothrom le dáta:

 • Síníodh an Coinbhinsiún um Chánachas Dúbailte nua le Gána ar 7 Feabhra 2018.  Tá nósanna imeachta idir lámha chun an Coinbhinsiún a dhaingniú. 
 • Síníodh an Comhaontú um Chánachas Dúbailte nua leis an gCasacstáin ar 26 Aibreán 2017. Tháinig an comhaontú nua i bhfeidhm ar 29 Nollaig 2017 agus tháinig sé i bhfeidhm in Éirinn ar 1 Eanáir 2018.
 • Tá na nósanna imeachta um dhaingniú curtha i gcrích ag Éirinn chun an Prótacal don Chomhaontú reatha leis an mBeilg a chur i bhfeidhm. Nuair a fhaightear fógra faoi chríochnú na nósanna imeachta um dhaingniú leis an mBeilg, tiocfaidh an Prótacal i bhfeidhm.
 • Tá idirbheartaíocht curtha i gcrích le haghaidh Comhaontú um Chánachas Dúbailte nua leis na tíortha seo:
  • An Asarbaiseáin
  • Óman
  • An Tuircméanastáin
  • Uragua.
 • Tá idirbheartaíocht curtha i gcrích le haghaidh an Chomhaontú um Chánachas Dúbailte reatha le Meicsiceo.
 • Chomh maith le hidirbheartaíocht a dhéanamh ar na conarthaí nua, tá ath-idirbheartaíocht ar na conarthaí reatha ag leanúint ar aghaidh. Tabharfar bonn conarthaí reatha na hÉireann cothrom le dáta chun go gcuirfí san áireamh forálacha faoin gCoinbhinsiún Iltaobhach chun Bearta Bainteach le Conarthaí Cánach a Fheidhmiú um BEPS a chosc (MLI).

Tá pleananna idir lámha chun tús a chur le hidirbheartaíocht le haghaidh Comhaontuithe um Chánachas Dúbailte nua le tíortha eile le linn 2019.

Faoiseamh aontaobhach

Sa chás nach bhfuil comhaontú um chánachas dúbailte ag Éirinn le tír nó dlínse áirithe, nó sa chás nach gclúdaíonn comhaontú um chánachas dúbailte cáin áirithe, foráiltear faoin Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997 (ACC 1997) le haghaidh faoiseamh iltaobhach i ndáil le cineálacha áirithe ioncaim agus gnóthachan:

 • díbhinní ó fhochuideachtaí
 • brabúis ó bhrainsí eachtracha
 • ús agus ríchíosanna eachtracha
 • ioncam léasa
 • gnóthachain chaipitiúla ar shócmhainní eachtracha.

Is in ailt 9A–9H de Sceideal 24 atá na príomhfhorálacha den ACC 1997 ina ndéileáltar le faoiseamh aontaobhach

Faoisimh bhreise

Tá faoisimh ann chomh maith faoin méid seo:

 • "An Treoir um Máthairchuideachtaí–Fochuideachtaí” ón AE (90/435/CEE) (alt 831 den ACC 1997).
 • "Treoir um Ús agus Ríchíosanna” ón AE (2003/49/CEE) (alt 267G-L den ACC 1997).
 • “Treoir um Chumaisc" ón AE (90/434/CEE) (ailt 630-638 den ACC 1997).

Tá téacs gach comhaontaithe ar fáil ach cliceáil ar na naisc thíos. Leasaíodh roinnt conarthaí de bhun Prótacail Leasaithe agus tá a dtéacs ar fáil chomh maith ach cliceáil ar na naisc thíos. I gcásanna den chineál sin, ba chóir na conarthaí agus na Prótaicail Leasaithe a léamh in éineacht.