Conarthaí Cánachais Dúbailte

Tá Comhaontuithe cuimsitheacha um Chánachas Dúbailte sínithe ag Éirinn le 74 tír; agus 73 cinn díobh i bhfeidhm. Níl an comhaontú le Gána i bhfeidhm fós. Clúdaíonn na comhaontuithe cánacha díreacha, a bhfuil na cánacha seo a leanas i gceist leo in Éirinn:

 • Cáin Ioncaim
 • Muirear Sóisialach Uilíoch
 • Cáin Chorparáide
 • Cáin Gnóthachan Caipitiúil.

Commentary on typical provisions of Irish tax treaties.

Achoimre an méid seo a leanas den obair atá ar bun chun idirbheartaíocht a dhéanamh ar chomhaontuithe nua um chánachas dúbailte agus chun comhaontuithe reatha a thabhairt cothrom le dáta:

 • Shínigh Éire agus Gána Conarthaí um Chánachas Dúbailte nua ar an 7 Feabhra 2018.  Tá nósanna imeachta idir lámha chun an Coinbhinsiún a dhaingniú.
 • Tá na nósanna imeachta um dhaingniú curtha i gcrích ag Éirinn chun an Prótacal don Chomhaontú reatha leis an mBeilg a chur i bhfeidhm. Tiocfaidh an Prótacal i bhfeidhm nuair a chuirfidh an Bheilg in iúl d'Éirinn go bhfuil a nósanna imeachta um dhaingniú curtha i gcrích.
 • Tá idirbheartaíocht curtha i gcrích le haghaidh Comhaontú um Chánachas Dúbailte nua leis na tíortha seo:
  • Óman
  • Uragua
  • An Ísiltír
 • Tá idirbheartaíocht curtha i gcrích le haghaidh na gComhaontuithe um Chánachas Dúbailte reatha le Meicsiceo, an Eilvéis agus an Ghearmáin.
 • Chomh maith le hidirbheartaíocht a dhéanamh ar na conarthaí nua, tá ath-idirbheartaíocht ar na conarthaí reatha ag leanúint ar aghaidh.
 • Dhaingnigh Éire an Coinbhinsiún Iltaobhach chun Bearta Bainteach le Conarthaí Cánach a Fheidhmiú um BEPS a chosc (MLI) sa Bhille Airgeadais 2018. D’fhoilsigh an Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (OECD) na hamhrais agus na fógraí a rinne gach sínitheoir, Éire san áireamh. Tháinig an MLI i bhfeidhm d’Éirinn ar 1 Bealtaine 2019. Tabharfar bonn conarthaí reatha na hÉireann cothrom le dáta chun go gcuirfí san áireamh forálacha an MLI. Foilseoidh na Coimisinéirí Ioncaim téacsanna sintéisithe ar bhonn leanúnach chun cabhrú le húsáideoirí tuiscint a fháil ar éifeachtaí an MLI ar Chomhaontuithe um Chánachas Dúbailte.

Faoiseamh aontaobhach

Sa chás nach bhfuil comhaontú um chánachas dúbailte ag Éirinn le tír nó dlínse áirithe, nó sa chás nach gclúdaíonn comhaontú um chánachas dúbailte cáin áirithe, foráiltear faoin Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997 (ACC 1997) le haghaidh faoiseamh iltaobhach i ndáil le cineálacha áirithe ioncaim agus gnóthachan:

 • díbhinní ó fhochuideachtaí eachtracha
 • brabúis ó bhrainsí eachtracha
 • ús agus ríchíosanna eachtracha
 • ioncam léasa
 • gnóthachain chaipitiúla ar shócmhainní eachtracha.

Tá na príomhfhorálacha den ACC, 1997 i míreanna 9A–9H de Sceideal 24 a dhéileálann le faoiseamh aontaobhach.

Faoisimh bhreise

Tá faoisimh freisin faoi na Treoracha seo a leanas:

 • “An Treoir um Máthairchuideachtaí–Fochuideachtaí” ón AE (90/435/CEE) (alt 831 den ACC, 1997).
 • “Treoir um Ús agus Ríchíosanna” ón AE (2003/49/CEE) (alt 267G-L den ACC 1997).
 • “Treoir um Chumaisc" ón AE (90/434/CEE) (ailt 630-638 den ACC 1997).

Tá téacs na gcomhaontuithe agus na bPrótacal Leasaithe ar fáil ach cliceáil ar na naisc thíos. Ba chóir na Chomhaontuithe um Chánachas Dúbailte agus na Prótacail Leasaithe a bhaineann leo a léamh le chéile.