Conarthaí um Cánachas Dúbailte

Tá Comhaontuithe cuimsitheacha um Chánachas Dúbailte sínithe ag Éirinn le 74 tír agus tá 73 cinn díobh i bhfeidhm. Clúdaíonn na comhaontuithe cánacha díreacha, a bhfuil na cánacha seo a leanas i gceist leo in Éirinn:

 • Cáin Ioncaim
 • Muirear Sóisialach Uilíoch
 • Cáin Chorparáide
 • Cáin Gnóthachan Caipitiúil.

Commentary on typical provisions of Irish tax treaties.

Achoimre an méid seo a leanas den obair atá ar bun chun idirbheartaíocht a dhéanamh ar chomhaontuithe nua um chánachas dúbailte agus chun comhaontuithe reatha a thabhairt cothrom le dáta:

 • Ar an 13 Meitheamh 2019, shínigh Éire agus Ríocht na hÍsiltíre Comhaontú nua um Chánachas Dúbailte.  Tá nósanna imeachta idir lámha chun an Comhaontú um Chánachas Dúbailte a dhaingniú.  Tiocfaidh an Comhaontú um Chánachas Dúbailte nua in áit an Comhaontaithe reatha um Chánachas Dúbailte idir Éire agus an Ísiltír nuair a thagann sé i bhfeidhm.
 • Ar an 13 Meitheamh 2019, shínigh Éire agus an Eilvéis Prótacal leasaitheach ar an gComhaontú reatha um Chánachas Dúbailte agus Prótacail Leasaitheacha idir Éire agus an Eilvéis.  Tá nósanna imeachta idir lámha chun an Prótacal a dhaingniú.
 • Tháinig an Prótacal don Chomhaontú reatha um Chánachas Dúbailte idir Éire agus an Bheilg i bhfeidhm ar an 14 Bealtaine 2019.
 • Shínigh Éire agus Gána Conradh nua um Chánachas Dúbailte ar an 7 Feabhra 2018.  Níl an Comhaontú um Chánachas Dúbailte i bhfeidhm fós.  Tá nósanna imeachta idir lámha chun an Comhaontú um Chánachas Dúbailte a dhaingniú.
 • Tá idirbheartaíocht curtha i gcrích le haghaidh Comhaontú nua um Chánachas Dúbailte leis na tíortha seo:
  • an Chéinia
  • an Chosaiv
  • Óman
  • agus
  • Uragua
 • Tá idirbheartaíocht curtha i gcrích le haghaidh na gComhaontuithe reatha um Chánachas Dúbailte leis an nGearmáin, Geansaí, Oileán Mhanann agus Meicsiceo.
 • Chomh maith le hidirbheartaíocht a dhéanamh ar na conarthaí nua, tá ath-idirbheartaíocht ar na conarthaí reatha ag leanúint ar aghaidh.
 • Dhaingnigh Éire an Coinbhinsiún Iltaobhach chun Bearta Bainteach le Conarthaí Cánach a Fheidhmiú um BEPS a chosc (MLI) i mBille Airgeadais 2018. Tháinig sé seo i bhfeidhm d’Éirinn ar 1 Bealtaine 2019. Féach ar Comhaontuithe iltaobhacha le haghaidh tuilleadh eolais ar an MLI. 

Faoiseamh aontaobhach

Sa chás nach bhfuil comhaontú um chánachas dúbailte ag Éirinn le tír nó dlínse áirithe, nó sa chás nach gclúdaíonn comhaontú um chánachas dúbailte cáin áirithe, foráiltear faoin Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997 (ACC 1997) le haghaidh faoiseamh iltaobhach i ndáil le cineálacha áirithe ioncaim agus gnóthachan:

 • díbhinní ó fhochuideachtaí eachtracha
 • brabúis ó bhrainsí eachtracha
 • ús agus ríchíosanna eachtracha
 • ioncam léasa
 • gnóthachain chaipitiúla ar shócmhainní eachtracha.

I míreanna 9A–9H de Sceideal 24, tá na príomhfhorálacha de ACC, 1997 ina ndéileáiltear le faoiseamh aontaobhach.

Faoisimh bhreise

Tá faoisimh freisin faoi na Treoracha seo a leanas:

 • “An Treoir um Máthairchuideachtaí–Fochuideachtaí” ón AE (90/435/CEE) (alt 831 den ACC, 1997).
 • “Treoir um Ús agus Ríchíosanna” ón AE (2003/49/CEE) (alt 267G-L den ACC 1997).
 • “Treoir um Chumaisc" ón AE (90/434/CEE) (ailt 630-638 den ACC 1997).

Tá téacs na gcomhaontuithe agus na bPrótacal Leasaithe ar fáil ach cliceáil ar na naisc thíos. Ba chóir na Chomhaontuithe um Chánachas Dúbailte agus na Prótacail Leasaithe a bhaineann leo a léamh le chéile.