Cén uair a bhíonn pionóis iníoctha do na Coimisinéirí Ioncaim?

Féadfaidh pionóis teacht aníos sna cásanna seo:

 • nuair nach n-íoctar an tsuim chuí Cánach Breisluacha (CBL) ag an am cheart
 • nuair a loiceann tú cloí leis na dualgais shonracha faoin reachtaíocht CBL.

Féadfar pionós a aontú idir tusa agus na Coimisinéirí Ioncaim nó féadfaidh na cúirteanna cinneadh a dhéanamh.

Seo a leanas liosta de na pionóis le haghaidh CBL

 • loiceadh clárú mar dhuine cuntasach – €4,000
 • loiceadh an CBL a ghearradh agus CBL a íoc leis na Coimisinéirí Ioncaim – €4,000
 • loiceadh leabhair agus taifid chuí a choinneáil - €4,000
 • teip chun géilleadh le riachtanais sonrasctha — €4,000
 • loiceadh tuairisceán ráithiúil de sholáthairtí laistigh den Chomhphobal (tuairisceán VIES) a sheoladh chuig Na Coimisinéirí Ioncaim - €4,000
 • cuidiú le tuairisceáin, sonraisc, nótaí creidmheasa srl atá míchruinn a dhéanamh - €4,000
 • loiceadh ag feirmeoir ar ráta comhréidh sonrasc a eisiúint ag taispeáint an méid breise ar ráta comhréidh - €4,000
 • sonrasc CBL eisithe ag duine neamhchláraithe – €4,000
 • breis chothromráta a ghearradh gan údarás - €4,000
 • toirmeasc nó moill toiliúil ar oifigeach údaraithe ag na Coimisinéirí Ioncaim maidir lena c(h)umhachtaí a chleachtadh - €4,000
 • cosc nó toirmeasc ar dhuine údaraithe ag na Coimisinéirí Ioncaim maidir le maoin a scrúdú le haghaidh luacháil na maoine sin chun críche CBL - €4,000
 • sa chás go ndearna comhlacht daoine na loiceanna nó na gníomhartha thuasluaite, is é rúnaí an chomhlachta atá dlite le haghaidh phionós ar leithligh a íoc - €4,000
 • soláthar earraí agus seirbhísí incháinithe a sháraíonn an riachtanas urrúis le haghaidh chosaint na gCoimisinéirí Ioncaim (banna faoi Alt 109), i ndáil le gach soláthar dá leithéid - €4,000.

Pionóis ar iompar beartaithe agus míchúramach le linn tuairisceán CBL a thíolacadh

Gearrfar pionóis ort sna cásanna seo:

 • má thíolacann tú tuairisceán mícheart d’aon ghnó nó go míchúramach
 • má dhéanann tú éileamh nó dearbhú mícheart
 • má loiceann tú tuairisceán dlite a thíolacadh.

Cuirtear na pionóis i bhfeidhm bunaithe ar an difríocht idir:

 • an tsuim chánach a íocadh nó a éilíodh, más ann di
 • agus
 • an tsuim cheart atá le híoc nó le haisíoc.

Maidir leis an ráta ag a ríomhtar an pionós, braitheann sé ar fhachtóirí éagsúla, amhail:

 • ar cé acu ar loic nó nár loic an duine comhlíonadh go míchúramach ach gan d’aon ghnó
 • ar cé acu an gcomhoibríonn nó nach gcomhoibríonn an duine go hiomlán leis na Coimisinéirí Ioncaim agus tráthúlacht an chomhoibrithe sin i gcúinsí áirithe
 • ar cé acu an ndéanann nó nach ndéanann an duine nochtadh cáilitheach.

Tá tuilleadh eolais ar ús agus ar phionóis ar fáil sa rannán Treoir Bhreise.