Mion-Ionad Uileghnó (MIUG) - ón 1 Iúil 2021, níl feidhm ag an MIUG a thuilleadh

Cén chaoi a n-oibríonn MOSS?

Nuair a chláraíonn tú do ghnólacht don scéim, ní mór duit cuntas a thabhairt i leith an CBL atá dlite ar na soláthairtí uile seirbhísí TCR uile le daoine neamh-incháinithe. Chun cuntas a thabhairt i leith CBL ar na soláthairtí seo, ní mór tuairisceán MOSS CBL a thíolacadh go leictreonach uair sa ráithe féilire agus íocaíocht a dhéanamh leis na Coimisinéirí Ioncaim.

Cláraítear le haghaidh MOSS i mBallstát amháin (ar a dtugtar an Ballstát aitheantais) agus tíolactar tuairisceáin ráithiúla MOSS go leictreonach.

Ba chóir go n-áireofaí i do thuairisceáin MOSS do chuid soláthairtí seirbhísí TCR le daoine neamh-incháinithe sna Ballstáit nach bhfuil aon bhunaíocht agat iontu. Tugtar Ballstáit tomhaltais orthu seo. Ba chóir go n-áireofaí i do thuairisceáin MOSS chomh maith an CBL dlite do na Ballstáit seo.

Ina dhiaidh sin déanann Éire na tuairisceáin seo, in éineacht leis an CBL íoctha, a tharchur chuig na Ballstáit chuí tomhaltais de bhun líonra slán.

Tá tairseach ar láimhdeachas bliantúil de €10,000 (gan CBL san áireamh) i bhfeidhm ó 1 Eanáir 2019. Cuireadh an tairseach seo i bhfeidhm chun leas a thabhairt do micreaghnóthais nach soláthraíonn seirbhísí TCR do chustaiméirí in Ballstáit eile ó am go ham. Suas go dtí an tairseach seo, féadfar áit soláthair na seirbhísí sin a bheith déileáilte mar Ballstát san áit ina bhfuil an soláthróir bunaithe, ina bhfuil a sheoladh buan aige nó ina bhfuil gnáthchónaí air. Chun an tairseach a chur i bhfeidhm, ní mór go bhfuil an soláthróir bunaithe, go bhfuil seoladh buan acu nó ina bhfuil gnáthchónaí orthu i mBallstát amháin.

Ní ceadaítear luach iomlán na seirbhísí TCR soláthartha do Ballstáit eile a sháraigh €10,000 sa bhliain féilire reatha nó roimhe seo. Sa chás go roghnaíonn an soláthróir rialacha ginearálta ar áit an tsoláthair (cánachas i mBallstát an chustaiméara), beidh feidhm acu ar an gcinneadh seo ar feadh dhá bhliain féilire. Sa chás go sháraíonn an tairseach €10,000, beidh rialacha ginearálta ar áit an tsoláthair i bhfeidhm. Féadfaidh duine incháinithe atá ag úsáid MOSS cheana agus go bhfuil luach iomlán seirbhísí TCR soláthartha do Ballstáit eile níos lú ná an tairseach €10,000, díchlárú go deonach ó 1 Eanáir 2019. Beidh, áfach, tréimhse coraintín dhá ceathrú féilire i bhfeidhm agus ní bheidh an duine incháinithe in ann díchlárú le haghaidh MOSS.

Tá tuilleadh eolais ar fáil sa rannán ar Reachtaíocht MOSS ar an suíomh idirlín seo.

Tá tú cláraithe le haghaidh ciandíolacháin earraí i roinnt Ballstát. An bhféadtar úsáid a bhaint as MOSS?

Féadtar roghnú cuntas a thabhairt i leith CBL ar do chuid soláthairtí gnólacht le tomhaltóir seirbhísí TCR i dtuairisceáin intíre gach ceann de na Ballstáit sin. De rogha air sin, féadtar clárú le haghaidh MOSS i do Bhallstát bunaíochta i ndáil leis na seirbhísí sin. Sa chás seo, ní mór duit leanúint de thuairisceáin a thíolacadh i ngach Ballstát i ndail le do chiandíolacháin. Ní fhéadtar ciandíolacháin earraí a áireamh i do thuairisceán MOSS. 

Ar aghaidh: Cén saghas soláthairtí a bhféadtar a úsáid le MOSS?