Maoine idirthréimhseacha – leasanna ruílse nó leasanna ruílse coibhéiseacha arna gcoinneáil roimh an 1 Iúil 2008

Pléitear sa rannán seo soláthar leasanna ruílseleasanna ruílse coibhéiseacha i maoine a críochnaíodh agus a bhí á gcoinneáil ar an 1 Iúil 2008.

In éineacht le léasanna oidhreachta, tugtar maoine idirthréimhseacha ar na maoine seo.

Pléitear sa rannán Maoine idirthréimhseacha – léasanna oidhreachta leis an gcánachas Cánach Breisluacha (CBL) a bhaineann le léas fada ar caitheadh leis mar sholáthar earraí faoi na rialacha um CBL ar mhaoin arna bhfeidhmiú roimh an 1 Iúil 2008.

Tá soláthar maoine idirthréimhsí tar éis 1 Iúil 2008 incháinithe sna cásanna seo:

  • nuair a bhí an díoltóir i dteideal CBL a éileamh ar ais i leith fháltas nó fhorbairt na maoin
  • agus
  • nuair a mheastar go bhfuil an mhaoin nua chun críocha CBL.

Sa chás nach raibh an díoltóir i dteideal CBL a éileamh ar ais ar fháil nó ar fhorbairt na maoine, nó nach meastar an mhaoin a bheith nua a thuilleadh chun críocha CBL, tá an soláthar díolmhaithe. Féadfaidh an díoltóir agus an ceannaitheoir, i gcúinsí áirithe, roghnú go comhpháirteach cáin a ghearradh ar an soláthar.

Nuair a dhéantar tuilleadh forbartha ar an 1 Iúil 2008 nó dá éis, cruthaítear Earra Chaipitiúil nua. Má bhaineann an t-úinéir leas as an maoin chun críocha a ngnó féin, tá gnáthchoigeartaithe de chuid na Scéime Earraí Caipitiúla (SEC) i bhfeidhm.

Má dhéanann an fhorbraíocht an mhaoin nua arís, ní chaitear leis an mhaoin ansin mar mhaoin idirthréimhseach agus beidh feidhm ag gnáthrialacha maoine ar aon soláthar earraí ina dhiaidh sin. Is nuair atá an mhaoin á díol a bhíonn feidhm leis an tástáil maidir le cé acu an ndéantar nó nach ndéantar an mhaoin nua mar gheall ar an bhforbraíocht.  

Nuair a bhí maoin á coinneáil ar an 1 Iúil 2008, ach gan a bheith críochnaithe, féach ar an rannán Cáin Bhreisluacha (CBL) agus soláthar maoine.

Tá tuilleadh eolais ar an gcánachas CBL maidir le maoine idirthréimhseacha ar fáil sa rannán Treoir Bhreise.