Clárú do charthanais

Go ginearálta meastar go bhfuil go leor de na gníomhaíochataí a dhéanann carthanais lasmuigh de raon feidhme Cáin Bhreisluacha (CBL) nó díolmhaithe uaidh. Níl sé d'oibleagáid ar Charthanais nó níl sé i dteideal ag Carthanais a bhíonn ag gabháil go heisiach do ghníomhaíochtaí den sórt sin clárú agus cuntas a thabhairt ar CBL maidir lena n-ioncam.

I gcúinsí áirithe, féadfar a mheas go bhfuil gníomhaíchtaí carthanas in iomaíocht le trádálaithe tráchtála. D’fhéadfadh go mbeadh ar an gcarthanas ansin clárú agus cuntas a thabhairt ar CLB ar na gníomhaíochtaí seo. Ba chóir é seo a mheas maidir le gníomhaíocht ar leith an charthanais agus is féidir é sin a aithint trí thagairt a dhéanamh d’íomaíocht iarbhír nó d’iomaíocht fhéideartha. 

Tá dualgas ar charthanas, nó ar dhuine dlítheanach neamh-incháinithe eile, clárú agus cuntas a thabhairt i leith CBL fáltais laistigh den chomhphobal atá:

  • a fháil
  • is dócha a fháil

luach níos mó na €41,000 earraí ó Bhallstáit eile an AE in aon tréimhse dhá mhí dhéag. Ní thugann Clárú le haghaidh éadálacha laistigh den Chomhphobal amháin cearta asbhainte CBL do na heintitis seo.

Tá sé d’oibleagáid ar charthanas nó ar dhuine dlítheanach neamh-incháinithe eile atá cláraithe le haghaidh CBL i leith éadálacha laistigh den chomhphobal, nó gníomhaíochtaí eile, cuntas a thabhairt air CBL ar sheirbhísí a fhaightear ó thar lear. I gcás nach bhfuil eintitis den sórt sin cláraithe le haghaidh CBL ar bhealach eile, níl aon oibleagáid orthu clárú maidir le seirbhísí faighte.