Scaireanna a bhaineann le fostaíocht

Léargas ginearálta

Féadfaidh sé go mbaineann fostóirí úsáid as scaireanna cuideachta chun a gcuid fostaithe a chúiteamh, a spreagadh agus a choinneáil. Féadfaidh sé gurb éard atá i gceist le scaireanna ná bronnadh scaireanna nó scair-roghanna.

Féadtar scéimeanna a bheith ceadaithe nó dícheadaithe.

Is gá d’fhostóir ceadú a fháil ó na Coimisinéirí Ioncaim chun scéim cheadaithe a bhunú. Ceadaíonn na Coimisinéirí Ioncaim dhá chineál scéimeanna:

  • Scéimeanna Roinnte Brábús Ceadaithe (APSS)
  • scéimeanna scair-roghanna nó scéimeanna Coigil Mar a Thuillir (CMAT).

Aon scaireanna a bhronntar nó aon scair-roghanna a dheonaítear faoi na scéimeanna ceadaithe seo, tá díolúine acu ó Cháin Ioncaim (CI). Ní mór duit, áfach, Muirear Sóisialach Uilíoch (MSU) agus Árachas Sóisialach Pá-Choibhneasa (ÁSPC) a íoc orthu seo. Le haghaidh tuilleadh eolais air seo, féach Do thuairisceán cánach a thíolacadh

Ní mór duit CI, MSU agus ÁSPC a íoc ar scaireanna nó ar scair-roghanna a dheonaítear faoi scéimeanna dícheadaithe. Féadfaidh sé go ngearrtar an Cháin Gnóthachan Caipitiúil (CGC) freisin nuair a dhéanann tú do chuid scaireanna a dhiúscairt.

Féadfaidh sé go mbronnann d’fhostóir scaireanna nó go ndeonaíonn siad scair-roghanna. Féadfaidh siad iad seo a bhronnadh ort:

  • le scéim 'fhoirmiúil' in éineacht le rialacha i scríbhinn
  • ar bhonn aon uaire 'neamhfhoirmiúil'.

Is iondúil go dtagraítear do scaireanna a fhaigheann tú ó d'fhostóir mar ‘scaireanna a bhaineann le fostaíocht’ ó ‘ioncam scairbhunaithe’ . Tá siad faoi dhliteanas Cánach Ioncaim, MSU agus ÁSPC. Déanfaidh d’fhostóir na hasbhaintí riachtanacha ó na bronntaí scaireanna tríd an bpárolla agus an cháin a íoc go díreach leis an Ard-Bhailitheoir.

Féadfaidh sé go gcinneann d’fhostóir go mbeidh bronnadh na scaireanna nó na scair-roghanna faoi réir ‘tréimhse dhílsithe’. Is é seo an tréimhse ó dháta bronnta na scaireanna agus an dáta a chomhlíonann tú na coinníollacha dílsithe.

Ar aghaidh: Scairscéimeanna ceadaithe