Scaireanna a bhaineann le fostaíocht

Léargas ginearálta

Go ginearálta, tagraítear do scaireanna a fhaigheann tú ó d’fhostóir mar ‘scaireanna a bhaineann le fostaíocht’ nó ‘ioncam scair-bhunaithe’. Féadann d’fhostóir scaireanna a bhronnadh ort, nó scair-roghanna a dheonú duit. Féadfaidh siad iad seo a bhronnadh ort trí:

  • scéim ‘fhoirmeálta’ le sraith rialacha i scríbhinn
  • nó ar bhonn aonuaire ‘neamhfhoirmiúil’.

Féadfaidh scéimeanna a bheith ceadaithe nó neamhcheadaithe.

Scéimeanna ceadaithe

Ní mór faomhadh ó na Coimisinéirí Ioncaim a bheith ag an bhfostóir chun scéim cheadaithe a chur ar bun.

Aon scaireanna a bhronntar nó scair-roghanna a dheonaítear faoi na scéimeanna ceadaithe seo, tá siad díolmhaithe ó Cháin Ioncaim. Ní mór duit, áfach, an Muirear Sóisialach Uilíoch (MSU) agus Árachas Sóisialach Pá-Choibhneasa (ÁSPC) a íoc ina leith seo. Chun tuilleadh eolais a fháil, féach an rannán ar Do thuairisceán cánach a thíolacadh.

Scairscéimeanna neamhcheadaithe

Féadfaidh d’fhostóir luach saothair a thabhairt tríd an méid seo a leanas a thabhairt duit:

  • scaireanna saor in aisce
  • scaireanna lascainithe
  • scaireanna srianta
  • scaireanna forghéillte
  • urrúis in-chomhshóite
  • Stoc-Aonaid Shrianta (stoc-aonaid SAS)
  • Pleananna Ceannaithe Scaireanna d’Fhostaithe (pleananna PCSF)
  • scair-roghanna neamhcheadaithe.

Ní mór duit Cáin Ioncaim, MSU agus ÁSPC a íoc ar scaireanna nó ar roghanna a tugadh faoi scéimeanna neamhcheadaithe.

Tréimhse dhílseacháin

Féadfaidh d’fhostóir cinneadh a dhéanamh go mbeidh bronnadh dámhachtainí faoi réir ‘tréimhse dhílseacháin’. Is é seo an tréimhse idir dáta bronnta na scaireanna agus an dáta a bhain tú na coinníollacha dílseacháin amach.

Asbhaintí cánach

Déanfaidh d’fhostóir na hasbhaintí cuí ó dhámhachtainí scaireanna tríd an bpárolla agus íocfaidh an cháin go díreach leis an Ard-Bhailitheoir.

Tabhair do d’aire

Féadfaidh sé go mbeidh Cáin Gnóthachan Caipitiúil (CGC)dlite freisin nuair a dhiúscraíonn tú do scaireanna.

Ar aghaidh: Scairscéimeanna ceadaithe