An chaoi a dhéanann na Coimisinéirí Ioncaim d'éileamh a phróiseáil

Cén uair agus cén chaoi a ndéanfar íocaíocht?

Tá na Coimisinéirí Ioncaim ag súil go n-eiseofar aisíocaíochtaí ceadaithe i mí Dheireadh Fómhair i mbliain an éilimh.

Féadann suim iomlán na n-éileamh gach bliain a bheith níos mó ná an tsuim theoranta. Más ea, íocfaidh na Coimisinéirí Ioncaim aon aisíocaíochtaí dlite do charthanais ar bhonn pro rata.

Níl sé de dhualgas ar na Coimisinéirí Ioncaim an tsuim iomlán nó aon tsuim de d’éileamh a aisíoc.

Má cheadaítear d’éileamh, cuirfear an tsuim dhlite in iúl duit trí do bhosca isteach ar Sheirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS).

Íocfar d’aisíocaíocht leat trí Ríomhaistriú Airgid trínár gcóras ríomhAisíocaíochtaí.

Is é €5 an aisíocaíocht íosta.

Tá gach aisíocaíocht faoi réir gnáthnósanna imeachta aisíocaíochtaí CBL.

Tá sé de dhualgas ar an gcarthanas atá ag déanamh an éilimh cloí le coinníollacha na scéime. Sa chás go ndéanann an rúnaí nó an t-iontaobhaí an t-éileamh thar ceann an charthanais, tá sé de dhualgas orthu cloí le coinníollacha na scéime freisin.

Féadfaidh sé go ndéanfaidh na Coimisinéirí Ioncaim athbhreithniú ar an íocaíocht leis an gcarthanas faoin scéim. Féadfaidh sé go lorgóidh muid aisíocaíocht, nó go ndéanfaidh muid é a asbhaint ó aisíocaíochtaí amach anseo má fhaigheann muid go mbaineann aon cheann díobh seo a leanas leis an gcarthanas:

  • gur loic sé cloí le coinníollacha na scéime
  • nach raibh sé i dteideal na haisíocaíochta iomláine, ná aon chuid den aisíocaíocht.

Féadtar tuilleadh sonraí a fháil in Treoirlínte na Scéime Cúitimh CBL do Charthanais.