Creidmheas Cánach Taighde agus Forbartha (T&F)

Féadfaidh sé go bhfuil airgead caite ag cuideachta ar ghníomhaíochtaí taighde agus forbartha incháilithe don Chreidmheas Cánach T&F. Ríomhtar an creidmheas ag 25% de chaiteachas cáilitheach agus úsáidtear é chun Cáin Chorparáide cuideachta a laghdú. Sa chás go bhfuil dliteanais CC reatha agus blianta roimhe seo fritháirithe ag cuideachta, féadfaidh sé cur isteach ar chreidmheas iníoctha i dtráthíocaíochtaí. 

Féadfaidh cuideachta cáiliú don Chreidmheas T&F sa chás:

 • go bhfuil sé laistigh de réim na Cánach Corparáide in Éirinn
 • go gcuireann sé gníomhaíochtaí cáilitheacha i gcrích in Éirinn nó sa Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (LEE)
 • mura gcáilíonn an caiteachas le haghaidh asbhaint cánach i dtír eile.  

Céard is gníomhaíochtaí cáilitheacha T&F ann?

Chun cáiliú don Chreidmheas Cánach T&F, ní mór go mbeadh an méid seo a leanas san áireamh i ngníomhaíochtaí taighde agus forbartha na cuideachta:

 • gur gníomhaíochtaí córasacha, iniúchacha nó turgnamhacha iad
 • go bhfuil siad i réimse na heolaíochta nó na teicneolaíochta
 • go bhfuil ceann amháin nó níos mó de na catagóirí T&F seo a leanas i gceist leo:
  • taighde bunúsach
  • taighde feidhmeach
  • forbairt thurgnamhach
 • go bhfuil dul chun cinn eolaíochtúil nó teicneolaíoch á lorg acu
 • go bhfuil neamhchinnteacht eolaíochtúil nó theicneolaíoch á réiteach acu.  

Cén chaoi leis an gCreidmheas Cánach T&F a éileamh

Ba chóir do chuideachta Seirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS) a úsáid chun an creidmheas a éileamh ar a dtuairisceán Cánach Corparáide. 

Ní mór don chuideachta a chinntiú go gcomhlíonann sé na riachtanais uile roimh iarratas a dhéanamh. Tá saintreoir tugtha sna treoirlínte Research and Development Tax Credit manual maidir leis na cineálacha gníomhaíochtaí agus caiteachais a cháilíonn. Tá míniú tugtha sna treoirlínte faoin gcaoi leis an gcreidmheas a ríomh agus a éileamh.

Ní mór éilimh a dhéanamh taobh istigh de 12 mhí ó dheireadh na tréimhse cuntasaíochta inar thabhaíodh an caiteachas.