Creidmheas Cánach Corparáide Taighde agus Forbartha (T&F)

D'fhéadfadh caiteachas a thabhaíonn cuideachta ar ghníomhaíochtaí Taighde agus Forbartha (T&F) cáiliú do na nithe seo a leanas:

 • Creidmheas Cánach T&F
 • Creidmheas Cánach Corparáide T&F.

Ríomhtar an dá cheann ag 25% den chaiteachas cáilitheach. Do thréimhsí cuntasaíochta dar tús an 1 Eanáir 2024, tá an ráta méadaithe go 30%.

Faoi réir coinníollacha áirithe a chomhlíonadh, féadfaidh cuideachta roghnú an creidmheas cánach T&F nó an Creidmheas Cánach Corparáide T&F a éileamh le linn idirthréimhse. Go ginearálta, tá feidhm ag an idirthréimhse maidir le tréimhsí cuntasaíochta dar críoch idir an 31 Nollaig 2022 agus an 30 Nollaig 2023.

Féadfaidh cuideachta roghnú creidmheasanna inaisíoctha atá dlite i leith éileamh ar chreidmheas cánach T&F a dhéantar i dtréimhsí cuntasaíochta dar tús roimh an 1 Eanáir 2022 a luathú. Féadtar éileamh chun na híocaíochtaí a luathú a dhéanamh i dtuairisceán sonraithe do thréimhse chuntasaíochta dar tús an 1 Eanáir 2022 nó dá éis sin.

Ní mór éileamh ar an gcreidmheas Cánach Corparáide T&F a dhéanamh i leith tréimhsí cuntasaíochta dar tús an 1 Eanáir 2023 nó dá éis sin. Aisíocfar an creidmheas Cánach Corparáide T&F i dtrí thráthíocaíocht bhliantúla.

Ní dhéantar an creidmheas Cánach Corparáide T&F a fhritháireamh in aghaidh dhliteanais Cánach Corparáide na cuideachta. Ní mór don chuideachta a roghnú go ndéileálfar leis an tráthíocaíocht mar ró-íocaíocht, lena fhritháireamh in aghaidh dliteanas cánach, nó le haisíoc.

Tabhair do d’aire

Le haghaidh tuilleadh eolais ar an méid thuasuaite, féach an treoir mhionsonraithe in The Research and Development Corporation Tax credit manual.

Critéar incháilitheachta

Féadfaidh cuideachta cáiliú don Chreidmheas T&F nó don chreidmheas Cánach Corparáide T&F sa chás:

 • go bhfuil sé laistigh de réim na Cánach Corparáide in Éirinn
 • go gcuireann sé gníomhaíochtaí cáilitheacha i gcrích in Éirinn, sa Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (LEE) nó sa Ríocht Aontaithe.
 • agus
 • nach gcáilíonn an caiteachas le haghaidh asbhaint cánach i dtír eile.

Gníomhaíochtaí Cáilitheacha T&F

Chun cáiliú don chreidmheas Cánach T&F, ní mór go mbeadh an méid seo a leanas san áireamh i ngníomhaíochtaí T&F na cuideachta:

 • gur gníomhaíochtaí córasacha, iniúchacha nó turgnamhacha iad
 • go bhfuil siad i réimse na heolaíochta nó na teicneolaíochta
 • go bhfuil ceann amháin nó níos mó de na catagóirí T&F seo a leanas i gceist leo:
  • taighde bunúsach
  • taighde feidhmeach
  • forbairt thurgnamhach
 • go bhfuil dul chun cinn eolaíochtúil nó teicneolaíoch á lorg acu
 • agus
 • go bhfuil neamhchinnteacht eolaíochtúil nó theicneolaíoch á réiteach acu.

Cén chaoi le héileamh a dhéanamh

Ní mór do chuideachta Seirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS) a úsáid cibé creidmheasa a éileamh ar a dTuairisceán Cánach Corparáide.

Tabhair do d’aire

Maidir le CT1 2022, tá tuairisceán sonraithe ag teastáil chun éileamh a dhéanamh:

  • an dara agus an tríú thráthíocaíocht a tugadh ar aghaidh a luathú
  • agus, nó
  • Creidmheas Cánach Corparáide T&F a éileamh.

Ní mór an tuairisceán sonraithe a thíolacadh trí M’Fhiosruithe in ROS. Chun an tuairisceán sonraithe a thíolacadh, cliceáil ar M’Fhiosruithe agus roghnaigh an chatagóir:

 • ‘Cáin Chorparáide’
 • agus
 • an fochatagóir ‘Tuairisceán Cánach Corparáide Sonraithe T&F’.

Ní mór don chuideachta a chinntiú go gcomhlíonann an t-éileamh T&F na riachtanais uile roimh iarratas a dhéanamh.

Ní mór éilimh a dhéanamh taobh istigh de 12 mhí ó dheireadh na tréimhse cuntasaíochta inar tabhaíodh an caiteachas.

Treoirlínte na gCoimisinéirí Ioncaim maidir le Cáin Chorparáide Taighde agus Forbartha

Le haghaidh tuilleadh eolais, féach The Research and Development Corporation Tax credit manual.