Creidmheas Cánach Taighde agus Forbartha (T&F)

Má chaitheann cuideachta airgead ar ghníomhaíochtaí taighde agus forbartha, féadfaidh sé go bhfuil na gníomhaíochtaí seo incháilithe don Chreidmheas Cánach Taighde & Forbartha. Ríomhtar an creidmheas ag 25% de chaiteachas cáilitheach agus úsáidtear é chun Cáin Chorparáide (CC) cuideachta a laghdú. Sa chás go bhfuil dliteanais CC reatha agus blianta roimhe seo fritháirithe ag cuideachta, féadfaidh sé cur isteach ar chreidmheas iníoctha i dtráthíocaíochtaí. 

Féadfaidh cuideachta cáiliú don Chreidmheas T&F sa chás:

 • go bhfuil sé laistigh de réim cánach CC in Éirinn
 • go gcuireann sé gníomhaíochtaí cáilitheacha i gcrích in Éirinn nó sa Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (LEE)
 • mura gcáilíonn an caiteachas le haghaidh asbhaint cánach i dtír eile.  

Céard is gníomhaíochtaí cáilitheacha T&F ann?

Chun cáiliú don Chreidmheas Cánach T&F, ní mór do chuideachta gníomhaíochtaí taighde agus forbartha a chur i gcrích a chomhlíonann na coinníollacha seo a leanas. Ní mór an méid seo a leanas a bheith i gceist leis an ngníomhaíocht taighde agus forbartha:

 • gur gníomhaíochtaí córasacha, iniúchacha nó turgnamhacha iad
 • go bhfuil siad i réimse na heolaíochta nó na teicneolaíochta
 • go ceann amháin nó níos mó de na catagóirí T&F seo a leanas i gceist leo:
  • taighde bunúsach
  • taighde feidhmeach
  • forbairt thurgnamhach
 • go bhfuil dul chun cinn eolaíochtúil nó teicneolaíoch á lorg acu
 • go bhfuil neamhchinnteacht eolaíochtúil nó teicneolaíoch á réiteach acu.  

Cén chaoi leis an gCreidmheas Cánach T&F a éileamh

Ba chóir do chuideachta Seirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS) a úsáid chun an creidmheas a éileamh ar a dtuairisceán Cánach Corparáide. 

Ní mór don chuideachta a chinntiú go gcomhlíonann sé na riachtanais uile roimh iarratas a dhéanamh. Tá saintreoir tugtha sna treoirleabhar Research and Development Tax Credit maidir le gníomhaíochtaí cáilitheacha agus na cineálacha caiteachais a cháilíonn don chreidmheas. Tá míniú tugtha sna treoirlínte faoin gcaoi leis an gcreidmheas a ríomh agus a éileamh. 

Ní mór do chuideachta an Creidmheas Cánach T&F faoi Alt 766 (gníomhaíochtaí cáilitheacha) a éileamh laistigh de 12 mhí ó dheireadh na tréimhse cuntasaíochta ina thabhaíonn sé an caiteachas. Níl caiteachas ar fhoirgnimh agus struchtúir (Alt 766A), áfach, faoi réir an tsrianta ama seo.