Scéim Fóirdheontais Shealadaigh Pá COVID-19 (SFSP)

Léargas ginearálta

Eolas ginearálta

Ar an Máirt, 24 Márta 2020, d’fhógair an rialtas bearta nua chun tacaíocht airgeadais a chur ar fáil d’fhostaithe a bhfuil tionchar ag an ngéarchéim COVID-19 orthu. Mar chuid de na bearta seo, tá Scéim Fóirdheontais Shealadaigh Pá á hoibriú ag na Coimisinéirí Ioncaim. Leis an scéim seo, cuireann sé ar chumas fostaithe, a bhfuil tionchar ag an bpaindéim ar a bhfostóirí, tacaíochtaí suntasacha a fháil go díreach óna bhfostóirí tríd an gcóras párolla.

Tá an t-eolas seo a leanas bunaithe ar théarmaí an Achta um Bearta Éigeandála ar mhaithe le Leas an Phobail (Covid-19), 2020 (arna rith ag Dáil Éireann).

Bhíothar ag súil leis go mairfeadh an scéim ar feadh 12 sheachtain ón 26 Márta 2020. 

Ar an gCéadaoin, 15 Aibreán 2020, d’fhógair an tAire Airgeadais, Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe tuilleadh uasdátuithe i leith na Scéime Fóirdheontais Shealadaigh Pá. Féadtar teacht ar na hathruithe seo i gcinneadh foirmeálta an Aire in  Letter from Minister for Finance agus tá na sonraí athbhreithnithe leagtha amach thíos.

Ar an 5 Meitheamh, chuir an tAire Airgeadais, Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe síneadh leis an scéim go dtí an 31 Lúnasa 2020. Féadann gnóthaí atá ag athoscailt nach raibh cláraithe don scéim roimhe seo iarratas a dhéanamh clárú le haghaidh an scéim, ar an gcoinníoll go gcomhlíonann siad na critéir incháilithe cuí.

Beidh an Scéim Fóirdheontais Shealadaigh Pá ar fáil d’fhostóirí a choinníonn fostaithe ar an bpárolla le linn na paindéime COVID-19, rud a chiallaíonn go bhféadann fostóirí ceangal a choinneáil le fostaithe nuair a thagann gnó ar ais chuige féin tar éis na géarchéime. Ina theannta sin, laghdóidh oibriú na scéime an t-ualach ar an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí (RGFCS), atá ag déileáil le híocaíochtaí eile a bhaineann le COVID-19.

Moltar d’fhostóirí an scéim seo a oibriú chun é a éascú d’fhostaithe, trí fhostaithe a choinneáil ar a gcuid leabhar agus trína n-iarracht is fearr a dhéanamh chun ioncam suntasach nó ioncam 100% a choinneáil ar feadh thréimhse na scéime.

Na príomhghnéithe den scéim

 • Go dtí an 4 Bealtaine 2020, déanfaidh an scéim fóirdheontais aisíocaíocht €410 le fostóirí i leith gach fostaí cáilitheach.
 • Ón 4 Bealtaine 2020 ar aghaidh, íocaíocht fóirdheontais a bheidh i gceist leis an íocaíocht, bunaithe ar an bpá glan seachtainiúil roimhe seo a bhí ag gach fostaí. Féach tuilleadh eolais thíos.
 • Ba chóir d’fhostóirí an fóirdheontas cuí a íoc le gach fostaí agus féadfaidh siad íocaíocht bhreise a dhéanamh leo ionas nach sáróidh an pá iomlán meánphá glan seachtainiúil an fhostaí.
 • Baineann an scéim fóirdheontais le fostóirí a dhéanann íocaíochtaí breise lena bhfostaithe, agus baineann sé leo siúd nach bhfuil an cumas acu é sin a dhéanamh.
 • Déanann fostóirí an íocaíocht fóirdheontais seo lena bhfostaithe trína ngnáthphróiseas párolla.
 • Aisíocfar le fostóirí na suimeanna a íoctar le fostaithe incháilithe agus a chuirtear in iúl do na Coimisinéirí Ioncaim tríd an bpróiseas párolla.
 • Is iondúil go ndéanfar an aisíocaíocht taobh istigh de dhá lá oibre tar éis an tíolactha párolla a fháil.
 • Ní ghearrfar Cáin Ioncaim ná MSU ar an íocaíocht fóirdheontais a dhéantar tríd an bpárolla.
 • Ní ghearrfar ÁSPC Fostaí ar an bhfóirdheontas ná ar aon íocaíocht bhreise ón bhfostóir.
 • Ní ghearrfar ÁSPC Fostóra ar an bhfóirdheontas agus laghdófar ó 11.05% go 0.5% é ar an íocaíocht bhreisithe ón bhfostóir.
 • Níl aon athrú ar bhonn an ríomha i leith suim an fhóirdheontais don tréimhse shínte go dtí an 31 Lúnasa 2020 agus leanann na socraíochtaí atá ann ó thús na Céime Oibriúcháin ar an 4 Bealtaine 2020. 

Cé leis a mbaineann an scéim?

Tá an scéim ar fáil d’fhostóirí ó gach earnáil (seachas ón tseirbhís phoiblí agus ón earnáil leathstáit neamhthráchtála) a bhfuil a ngníomhaíochtaí gnó buailte go suntasach ag paindéim COVID-19.

Tá sé ar oscailt do gach fostóir a choinníonn baill foirne ar an bpárolla; féadfaidh sé go bhfuil cuid den fhoireann as obair go sealadach, nó bhfuil cuid acu ag obair uaireanta laghdaithe agus/nó ag fáil pá laghdaithe. Ar an gcoinníoll go gcomhlíonann an fostóir na coinníollacha atá leagtha amach thíos, agus faoi réir an leibhéil pá a dhéantar le fostaithe, féadfaidh sé go bhfuil an fostóir incháilithe don scéim i leith cuid dá fhostaithe nó i leith a chuid fostaithe uile.

Áis chun fostaithe atá ag filleadh ar an obair a chur san áireamh tar éis tréimhse mháithreachais nó saoire eile lena mbaineann, nó sa chás go raibh siad ag fáil sochair bhreoiteachta nó sochair eile íoctha ag an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí (RGFCS)

Tar éis fhógra an Aire Airgeadais agus Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe ar an 29 Bealtaine 2020, tá athrú don Scéim curtha i bhfeidhm ag na Coimisinéirí Ioncaim chun freastal ar fhostaithe atá ag filleadh ar an obair agus nach raibh ar phárolla a bhfostóirí ar an 29 Feabhra 2020:

 • tar éis tréimhse saoire Mháithreachais, Uchtála nó saoire eile lena mbaineann gan íocaíocht, nó tréimhse Atharthachta, Tuismitheoireachta nó saoire eile lena mbaineann gan íocaíocht

 • a fuair sochar Sláinte agus Sábháilteachta nó sochar Tuismitheora íoctha ag an RGFCS do mhí Feabhra 2020

 • a fuair sochar Breoiteachta íoctha ag an RGFCS do mhí Feabhra 2020.

Tá próiseas de láimh ar fáil anois chun an áis seo a chur ar fáil d’fhostaithe den chineál seo agus dá bhfostóirí.  I gcás fostóirí ar mian leo an fóirdheontas a chur ar fáil d’fhostaí ag filleadh ar an obair tar éis saoire Mháithreachais, Uchtála, Atharthachta, Tuismitheoireachta nó saoire eile lena mbaineann gan íocaíocht ón 26 Márta 2020, nó a fuair sochair áirithe ón RGFCS, ba chóir dóibh logáil isteach ar M’Fhiosruithe in ROS, cliceáil ar ‘Cuir fiosrú nua leis’ agus an chatagóir reatha ‘COVID-19 Fóirdheontas Sealadach Pá’ a roghnú, agus an fho-chatagóir: ‘SFSP – Sochair Mháithreachais agus eile’.

Ríomhfaidh na Coimisinéirí Ioncaim glanphá seachtainiúil i leith gach fostaí lena mbaineann agus cruthóidh comhad athbhreithnithe CSV don fhostóir.  I gcás gach fostaí atá tagtha ar ais ar an bpárolla, feidhmeoidh na Coimisinéirí Ioncaim an scéim go siarghabhálach go dtí an dáta a filleadh ar an bhfostaíocht, é sin nó go dtí an 26 Márta 2020 ar a luaithe.

Áireofar san áis Printíseachtaí ag filleadh ar Obair

Tar éis fógra ar an 23 Meitheamh ón Aire Airgeadas, Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, agus aitheantas gur iarmhairt neamhbheartaithe printísigh a scaoileadh óna bhfostóirí chun críocha traenála a bheith eisiata ón SFSP, tá athrú ar an SFSP curtha i bhfeidhm ag na Coimisinéirí Ioncaim a éascóidh printísigh a bhí ar oideachas printíseachta agus clár oiliúna arna reáchtáil ag SOLAS i mí Feabhra 2020 nach raibh ar phárolla a bhfostóir príomha in Feabhra 2020. 

I gcás fostóirí ar mian leo rochtain ar an bhfóirdheontas thar ceann phrintísigh ag filleadh ar an obair ón 26 Márta 2020, ba chóir dóibh logáil isteach ar M’Fhiosruithe in ROS, cliceáil ar “Cuir fiosrú nua leis” agus an chatagóir reatha “COVID-19 Fóirdheontas Sealadach Pá” a roghnú, agus an fho-chatagóir: “SFSP – Printísigh”. Ríomhfaidh na Coimisinéirí Ioncaim ansin glanphá seachtainiúil i leith gach printíseach lena mbaineann agus cruthóidh comhad athbhreithnithe CSV don fhostóir. 

Maidir le gach printíseach a chuireann an fostóir ar ais ar an bpárolla, cuirfidh na Coimisinéirí Ioncaim an scéim i bhfeidhm go siarghabhálach go dtí an dáta a filleadh ar an bhfostaíocht, nó an dáta a chláraigh an fostóir don scéim, nó go dtí an 26 Márta 2020 cibé acu is déanaí. I gcás printísigh ar scoireadh den phárolla iad agus atá ag fáil na hÍocaíochta Dífhostaíochta Paindéime (IDP), ní fhéadtar aon siarghabháltacht i leith an SFSP a fheidhmiú. Féadfaidh fostóirí na printísigh seo a athfhostú, áfach, agus féadfaidh siad SFSP a oibriú chun a phá a fhóirdheonú.

Dliteanas cánach ioncaim agus an Mhuirir Sóisialach Uilíoch (MSU) na híocaíochtaí fóirdheontais pá

Tá na híocaíochtaí fóirdheontais pá le fostaithe faoi dhliteanas cánach ioncaim agus MSU, ach, níl an fóirdheontas incháinithe i bhfíor-am tríd an gcóras ÍMAT le linn tréimhse na scéime Fóirdheontais. Ina áit sin is trí athbhreithniú ag deireadh na bliana a bheidh an fostaí faoi dhliteanas cánach ioncaim agus MSU ar shuim an fhóirdheontais a íocann a bhfostóir leo. 

Sa chás go dtarlaíonn athbhreithniú deireadh bliana, d’fhéadfadh sé go gclúdóidh creidmheasanna cánach neamhúsáidte an fhostaí aon dliteanas breise a d’fhéadfadh teacht chun cinn ag deireadh na bliana. Nuair nach amhlaidh an cás, agus go dtagann dliteanas Cánach Ioncaim chun cinn, is é gnáthchleachtas na Coimisinéirí Ioncaim ná chun aon cháin dhlite a bhailiú i suimeanna soláimhsithe trí chreidmheasanna cánach an duine aonair a laghdú le haghaidh bliana nó blianta amach anseo chun aon cruatan a laghdú. De bhreis air sin, má tá aon chreidmheasanna cánach le héileamh ag duine aonair, amhail costais sláinte, laghdóidh sé seo aon cháin a d’fhéadfadh a bheith dlite.

Agus an Scéim ag leanúint ar aghaidh go dtí deireadh mhí Lúnasa, chun an tionchar a d'fhéadfadh a bheith i gceist ar athbhreithniú Deireadh Bliana an fhostaí a mhaolú, cuirfidh na Coimisinéirí Ioncaim gach fostaí a fuair íocaíochtaí faoin SFSP nó faoin IDP ar bhonn sheachtain 1.  Tá fógraí d’fhostóirí le bonn Sheachtain 1 a oibriú le fáil ar ROS ón 21 Meitheamh 2020. Tá sé tábhachtach go mbaineann fostóirí úsáid as an bhFógra Párolla na gCoimisinéirí Ioncaim (FPCI) is cothrom le dáta agus párolla á rith acu chun go n-aistrítear fostaithe i gceart chuig an mbonn Sheachtain 1 chomh luath agus is féidir.

Chun cáiliú don scéim, ní mór d’fhostóirí an méid seo a chomhlíonadh

 • ní mór cur isteach diúltach suntasach geilleagrach a bheith orthu mar gheall ar COVID-19
 • ní mór a bheith in ann a léiriú, chun sástacht na gCoimisinéirí Ioncaim, go bhfuil laghdú 25% ar a laghad sa láimhdeachas
 • ní mór gan a bheith in ann gnáthphá a íoc agus gnáth-eisíocaíochtaí a dhéanamh ina n-iomláine
 • agus
 • ní mór a bhfostaithe a choinneáil ar an bpárolla.

Tá an scéim seo teoranta d’fhostaithe a bhí ar phárolla an fhostóra amhail an 29 Feabhra 2020, agus a ndearnadh tíolacadh párolla ina leith chuig na Coimisinéirí Ioncaim sa tréimhse ón 1 Feabhra 2020 go dtí an 15 Márta 2020.

Tar éis don scéim dul in éag, foilseofar, ar shuíomh idirlín na gCoimisinéirí Ioncaim, ainm gach fostóra atá páirteach.

Agus síneadh curtha leis an Scéim go dtí an 31 Lúnasa, níl athrú tagtha ar an gcritéir incháilithe le leanúint de bheith mar bhall den scéim nó le clárú don scéim.  Tá sonraí maidir leis an gcritéir incháilithe le fáil ar shuíomh idirlín na gCoimisinéirí Ioncaim.

Sa chás go measann gnó, tar éis dó athbhreithniú a dhéanamh ar a stádas agus tionchar geilleagrach na paindéime, nach gcomhlíonann sé an critéir incháilithe ach go raibh foras réasúnacha acu le bheith den tuairim go gcomhlíonfadh, ba chóir scoireadh den fhóirdeontas a éileamh le haghaidh an scéim shínte. Teastóidh fianaise de na toimhdean a thacíonn leis an bhféinmheasúnú cáilitheachta bunaidh ó na Coimisinéirí Ioncaim agus nuair is bonn réasúnta atá i gceist, ní dhéanfar an fhóirdheontas a íocadh don tréimhse bunaidh a aisghlámadh.  Mura bhfuil bonn réasúnta i gceist, tá an fóirdheontas in-aisíoctha. 

Ba chóir d’fhostóirí a mheasann nach gcomhlíonann siad an critéir incháilithe nó nár mian leo leas a bhaint as an SFSP a thuilleadh, scoireadh de thíolacthaí párolla d’Aicme ÁSPC J9 a thíolacadh leis na Coimisinéirí Ioncaim. Ba chóir d’fhostóirí a chinntiú go gcuirtear gach fostaí atá ar an Aicme ÁSPC Fostaí (tíolacthaí J9) ar ais chuig a ghnáthaicme ÁSPC (roimh COVID-19) ar thíolacthaí párolla amach anseo.

Cuirfear na fostóirí a stop de bheith mar bhall den SFSP san áireamh i gcéim réitithe na scéime, agus cuirfear san áireamh iad i liosta na rannpháirtithe SFSP chomh maith, a fhoilseofar ag deireadh na scéime.

Clárú don Scéim Fóirdheontais Shealadaigh Pá

Maidir le fostóirí atá cláraithe leis na Coimisinéirí Ioncaim cheana féin le haghaidh na Scéime Aisíocaíochta COVID-19 d’Fhostóirí, ní iarrtar orthu aon ghníomh breise a thógáil chun leas a bhaint as an scéim reatha, ná an Scéim Athbhreithnithe. Féadann an fostóir leanúint de thíolacthaí párolla a dhéanamh ar an mbonn céanna is a bhí roimhe seo, agus aisíocfar €410 gach seachtain i ndáil le gach fostaí incháilithe.

I gcás fostóirí, nó a ngníomhairí, ar mian leo clárú le haghaidh na scéime seo, féadann siad iarratas a dhéanamh leis na Coimisinéirí Ioncaim trí na céimeanna seo a leanas a thógáil:

 • Logáil isteach ar ROS M’Fhiosruithe, cliceáil ar ‘Cuir Fiosrú Nua Leis’ agus roghnaigh an catagóir ‘Covid-19: Fóirdheontais Shealadaigh Pá’.
 • Léigh ‘COVID-19: Féindearbhú Fóirdheontais Shealadaigh Pá’ agus cliceáil ar an gcnaipe ‘Tíolaic’.
 • Eiseoidh na Coimisinéirí Ioncaim deimhniú trí M’Fhiosruithe agus féadann an fostóir an scéim a oibriú láithreach.
 • Cinntigh gur cruinn na sonraí cuntais bainc atá ar thaifead na gCoimisinéirí Ioncaim. Féadtar iad seo a seiceáil in ROS in ‘Bainistigh cuntais bhainc’, agus ‘Bainistigh Ríomhaistriú Airgid’, trí shonraí an chuntais bainc a bhfuil an aisíocaíocht le déanamh ann a chur isteach.

Tábhachtach:

Le ROS, féadann fostóir a shonrú do na Coimisinéirí Ioncaim an cuntas bainc a bhfuil íocaíochtaí cánach le déanamh uaidh agus an cuntas bainc a bhfuil aisíocaíochtaí cánach le déanamh ann. Féadfaidh sé go ndéanfaidh an dá cheann acu seo tagairt don uimhir cuntais bainc céanna. Tá cuntas íocaíochta cánach bainc reatha socraithe suas ag mórán fostóirí in ROS, ach chun aisíocaíochtaí a fháil ó na Coimisinéirí Ioncaim, lena n-áirítear aisíocaíochtaí faoin Scéim Fóirdheontais Shealadaigh Pá, is gá d’fhostóirí sonraí a gcuntas aisíocaíochta bainc a chur leis. Féadtar é seo a dhéanamh trí ROS in ‘Bainistigh cuntais bhainc’, agus ‘Bainistigh Ríomhaistriú Airgid’, trí shonraí an chuntais bainc a bhfuil an aisíocaíocht le déanamh ann a chur isteach.

Tá treoracha in Cabhair le ROS ar an gcaoi le cuntas aisíocaíochta bainc a shocrú suas.

An scéim a oibriú ón Déardaoin 26 Márta 2020

Mar atá san achoimre thuas, ón 4 Bealtaine, aistreofar an scéim isteach ina scéim le híocaíochtaí fóirdheontais bunaithe ar ghnáth-ghlanphá seachtainiúil an fhostaí (féach an t-eolas breise thíos). Idir an dá linn, aisíocfar suas le €410 faoin scéim fóirdheontais, ar dtús, le fostóirí i leith gach fostaí cáilitheach, is cuma ioncam an fhostaí. Chun críocha riaracháin, áfach, agus chun gur féidir íocaíochtaí fóirdheontais a dhéantar a réiteach amach anseo, ba chóir d’fhostóirí na sonraí seo a leanas a chur isteach nuair a ritheann siad a bpárolla:

 • An aicme ÁSPC a shocrú mar J9.
 • Suim neamh-incháinithe a chur isteach, suas le 70% de ghlanphá seachtainiúil an fhostaí:
  • suas le €410 sa tseachtain sa chás go bhfuil an meán-ghlanphá seachtainiúil níos lú ná nó cothrom le  €586
  • suas le €350 sa tseachtain sa chás go bhfuil an meán-ghlanphá seachtainiúil níos mó ná €586 agus níos lú ná nó cothrom le  €960. 
 • Mura ndéanann an fostóir aon íocaíocht bhreisithe leis an bhfostaí, ba chóir dóibh suim phá €0.01 a chur isteach faoi Phá Comhlán.
 • Má tá íocaíocht bhreise á déanamh ag an bhfostóir leis an bhfostaí, ba chóir dóibh an tsuim seo a chur isteach faoi Phá Comhlán.
 • Tá sé tábhachtach nach gcuireann fostóirí íocaíocht an Fhóirdheontais Shealadaigh Pá san áireamh faoi Phá Comhlán.
 • Chun leas a bhaint as an bhfóirdheontas pá, ní mór nach mbeadh an fóirdheontas pá móide aon phá breise níos mó ná an meán-ghlanphá seachtainiúil.
 • Ní mór minicíocht an phá agus uimhir na tréimhse a chur isteach sa tíolacadh párolla.

Ón 16 Aibreán 2020, tá an fóirdheontas pá ar fáil le tacú le fostaithe a raibh a bpá roimh COVID-19 níos mó ná €76,000, agus a bhfuil a bpá tar éis COVID-19 tite faoi €76,000, faoi réir na socraíochtaí um chisealú agus barrchaolú le cinntiú nach sáraíonn an glanphá €960 sa tseachtain.

Sna cásanna seo ina bhfuil tuilleamh an fhostaí laghdaithe faoi

 • níos lú ná 20%, níl fóirdheontais iníoctha
 • idir 20% agus 39%, tá fóirdheontas suas le €205 iníoctha
 • bhreis agus 40%, tá fóirdheontas suas le €350 iníoctha.

Ríomhtar uasmhéid an fhóirdheontais iníoctha de bhun tagartha do ghlanphá seachtainiúil an fhostaí roimhe seo i leith Eanáir agus Feabhra 2020 agus an pá comhlán atá á dhéanamh ag an bhfostóir. Mar atá leagtha amach thíos, tá an fóirdheontas barrchaolaithe le cinntiú nach sáraíonn glanphá seachtainiúil an fhostaí (ranníocaíocht an fhostóra agus an fóirdheontas pá) €960 glan sa tseachtain.

Ní asbhaintear Cáin Ioncaim, MSU, CMÁ (más cuí) ná ÁSPC ón bhFóirdheontas Sealadach Pá. Beidh an Fóirdheontas, áfach, faoi dhliteanas Cánach Ioncaim agus MSU, le hathbhreithniú ag deireadh na bliana.

I mórán cásanna, is é an toradh a bheidh ar an bhFóirdheontas Sealadach Pá agus aon ioncam breise a bheith á n-íoc ag an bhfostóir ná go n-aisíocfar an Cháin Ioncaim agus an MSU atá íoctha cheana féin ag an bhfostaí. Maidir le haon aisíocaíochtaí Cánach Ioncaim agus MSU a thagann aníos mar thoradh ar chreidmheasanna cánach agus bandaí ráta a chur i bhfeidhm, féadann an fostóir iad a aisíoc agus aisíocfaidh na Coimisinéirí Ioncaim an tsuim seo leis an bhfostóir chomh maith.

Ní mór nach n-oibreodh fostóirí an scéim seo i leith aon fhostaí a bhfuil éileamh á dhéanamh acu i leith tacaíocht dhúblach (an Íocaíocht Dífhostaíochta Paindéime, mar shampla) ón RGFCS. Sa chás go bhfostaítear arís fostaí a ligeadh chun bealaigh roimhe seo, beidh an fostaí incháilithe le haghaidh na Scéime Fóirdheontais nuair a scoirtear a n-éileamh leis an RGFCS.

Bunaithe ar an bhfaisnéis a chuirtear ar fáil i dtíolacthaí párolla agus má chloítear leis na teorainneacha uasta, de réir na hachoimre thuas, tabharfaidh na Coimisinéirí Ioncaim an Fóirdheontas Sealadach Pá a íoctar le gach fostaí.

Gearrfar pionóis má bhaintear aon mhí-úsáid as an Scéim Fóirdheontais, bíodh sé nach ndéantar féindearbhú mar is ceart, nach gcuirtear an t-airgead ar fáil d’fhostaithe, nó nach gcloítear le treoirlínte na gCoimisinéirí Ioncaim nó le treoirlínte ábhartha eile.

An scéim a oibriú ón 4 Bealtaine 2020

I gcomhréir le hAlt 28 den Acht um Bearta Éigeandála ar mhaithe le Leas an Phobail (Covid-19) 2020, rinne an tAire Airgeadais cinneadh ar an gCéadaoin, 15 Aibreán 2020 chun an fóirdheontas a fheabhsú dóibh siúd a raibh a méan-ghlanphá seachtainiúil i leith Eanáir agus Feabhra 2020 níos lú ná €500, chomh maith leo siúd a raibh a meán-ghlanphá seachtainiúil níos mó ná €960. Beidh éifeacht ag na hathbhreithnithe seo i leith párolla a thíolactar do na Coimisinéirí Ioncaim ar an 4 Bealtaine 2020 nó dá éis, le dáta pá ar an dáta sin nó dá éis. Ina theannta sin, cinnteoidh oibriú na scéime seo go bhfuil fostóirí ar aon eolas maidir le huasmhéid phearsanta an fhóirdheontais i leith gach fostaí aonair bunaithe ar a mheán-ghlanphá seachtainiúil roimhe seo.

Rinne na Coimisinéirí Ioncaim Uasmhéid Fóirdheontais Sheachtainiúil Pá (UFSP) gach fostaí a ríomh bunaithe ar Meán-Ghlanphá Seachtainiúil (MGPS) an fhostaí agus tá sé seo á chur ar fáil, chomh maith le faisnéis riachtanach eile, do gach fostóir (atá ag oibriú na scéime) i ndáil le gach fostaí gníomhach.  Sa chás go bhfuil níos mó ná fostaíocht amháin ag duine aonair, déanfaidh na Coimisinéirí Ioncaim an MGPS ag leibhéal na fostaíochta agus an fhostaí a ríomh agus cuirfidh faisnéis ar fáil do gach fostóir ar an UFSP atá i bhfeidhm don fhostaíocht sin.

Cuirfear an fhaisnéis ar fáil le híoslódáil i bhformáid ar a dtugtar comhad CSV.  Féadfaidh an fostóir an fhaisnéis seo a iompórtáil isteach ina bhogearraí párolla agus bainfidh na bogearraí párolla úsáid as an bhfaisnéis seo, nó an fhaisnéis seo a úsáid taobh amuigh de bhogearraí párolla in éineacht leis na rátaí nua agus suim aon Íocaíochta Comhláine Breisithe, chun an fóirdheontas pá a ríomh i leith gach fostaí incháilithe.

Féadtar comhad sonraí CSV an Fhostóra a íoslódáil ó ROS. Nuair a mharcáiltear fostaí mar dhuine atá incháilithe sa chomhad, tugann sé seo le fios go bhfuil na tíolacthaí párolla cáilitheacha riachtanacha ag an bhfostóir le haghaidh shonraí an fhostaí  Tá tuilleadh eolais ar fáil in Aguisín 2 de na Ceisteanna Choitianta in Operational phase of the COVID-19: Temporary Wage Subsidy Scheme.  De rogha air sin tá físeán thíos ina dtugtar achoimre céim ar chéim ar an nós imeachta chun an comhad a íoslódáil.

Rátaí an fhóirdheontais ón 4 Bealtaine 2020

Táthar ag súil leis go mbeidh na rátaí nua seo a leanas i bhfeidhm ar phárolla a thíolactar ón 4 Bealtaine ar aghaidh a bhfuil an dáta pá sin air nó dáta air idir sin agus deireadh na scéime. (Ní dhéanfar aon siardhátú ar na rátaí athbhreithnithe roimh an 4 Bealtaine.)

Fostaithe a bhí ag tuilleamh suas le €586 glan sa tseachtain roimhe seo

 • Beidh fóirdheontas 85% suas le huasteorainn €350 iníoctha i gcás fostaithe nach raibh a meán-ghlanphá seachtainiúil roimhe seo níos mó ná €412.
 • Beidh fóirdheontas bunráta suas le €350 iníoctha i gcás fostaithe a raibh a meán-ghlanphá seachtainiúil roimhe seo níos mó ná €412 ach nach raibh níos mó ná €500.
 • Beidh fóirdheontas 70% iníoctha i gcás fostaithe a raibh a meán-ghlanphá seachtainiúil roimhe seo níos mó ná €500 ach nach raibh níos mó ná €586, agus tá teorainn uasta €410 i bhfeidhm.

Fostaithe a bhí ag tuilleamh breis agus €586 glan sa tseachtain roimhe seo

 • I gcás fostaithe a raibh a meán-ghlanphá seachtainiúil níos mó ná €586 sa tseachtain ach nach raibh níos mó ná €960 sa tseachtain, ní bheidh an fóirdheontas sealadach pá níos mó ná €350 sa tseachtain, agus ríomhfar é de bhun tagartha don tuarastal comhlán íoctha ag an bhfostóir agus a éifeacht ar an meán-ghlanphá seachtainiúil mar seo a leanas:
  • Beidh fóirdheontas €350 iníoctha le fostaithe a raibh meán-ghlanphá seachtainiúil níos mó ná €586 acu sa chás go n-íocann an fostóir tuarastal comhlán dóthanach arb ionann é agus suim suas le 60% de thuilleamh glan seachtainiúil an fhostaí;
  • Beidh fóirdheontas €205 iníoctha le fostaithe a raibh meán-ghlanphá seachtainiúil níos mó ná €586 acu sa chás go n-íocann an fostóir tuarastal comhlán dóthanach arb ionann é agus suim atá níos mó ná 60% ach nach bhfuil níos mó ná 80% de ghlan-tuilleamh seachtainiúil an fhostaí;
  • Ní bheidh fóirdheontas iníoctha le fostaithe a raibh meán-ghlanphá seachtainiúil níos mó ná €586 acu sa chás go n-íocann an fostóir tuarastal comhlán dóthanach arb ionann é agus suim atá níos mó ná 80% de thuilleamh glan seachtainiúil an fhostaí.

Ciallaíonn na socruithe nua chomh maith go bhfuil an fóirdheontas pá ar fáil le tacú le fostaithe a raibh a dtuarastal roimh COVID-19 níos mó ná €76,000 agus a bhfuil a dtuarastal tar éis COVID-19 tite faoi €76,000, faoi réir na rialacha um chisealú agus barrchaolú.

Beidh barrchaolú ar an bhfóirdheontas i bhfeidhm ar gach cás ina bhfuil an pá comhlán a íocann an fostóir móide suim an fhóirdheontais níos mó ná an meán-ghlanphá seachtainiúil roimhe seo. Ríomhtar é seo tríd an bpá comhlán a íocann an fostóir a dhealú ón meán-ghlanphá seachtainiúil roimhe seo agus cintíonn nach mbeidh aon fhostaí níos fearr as a bheith faoin scéim. An t-aon eisceacht ón mbarrchaolú ná nuair is mian le fostóir ranníocaíocht fostóra a íoc, agus nuair nach sáraíonn sé €350 sa tseachtain nuair a chuirtear leis an bhfóirdheontas pá don fhostaí é. I gcásanna den chineál sin, ní fheidhmeofar barrchaolú ar an bhfóirdheontas sealadach pá.

De réir mar a thagann an geilleagar agus gnó ar ais chucu féin ó thionchair na paindéime agus deireadh ag teacht ar na srianta leighis poiblí, tá méadú ag teacht ar shuimeanna na bpá atá fostóirí ag íoc. Sa chás nach mó pá fostaí ná a ghnáthphá roimh Covid-19, laghdóidh na suimeanna fóirdheontais pá atá ar fáil d’fhostaithe tríd an meicníocht barrchaolaithe agus, i roinnt cásanna, féadfaidh sé nach n-aisíocfar aon fhóirdheontas. 

Níl aon athrú ar bhonn an ríomha i leith suim an fhóirdheontais don tréimhse shínte go dtí an 31 Lúnasa 2020 agus leanann na socraíochtaí atá ann ó thús na Céime Oibriúcháin ar an 4 Bealtaine 2020. 

Eolas fóirdheontais an fhostaí atá le feiceáil in moChúrsaí

Tá sonraí ar íocaíochtaí fóirdheontais an SFSP a dhéanann fostóirí thar ceann a bhfostaithe le feiceáil i ngach taifead fostaí de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim, a fhéadtar rochtain ar trí moChúrsaí. Tríd an áis seo, féadfaidh fostaithe a fheiceáil an bhfuil a bhfostóir páirteach sa SFSP thar a cheann. Féadfaidh fostaithe an t-eolas seo a fheiceáil trí rochtain ar an nasc ‘Bainistigh do cháin 2020’ faoin gcárta ‘Seirbhísí ÍMAT’ in moChúrsaí agus roghnaigh an nasc ‘Amharc’ taobh leis an bhfostaíocht cuí. Ba chóir don fhostaí cliceáil ar an nasc ‘Amharc’ atá taobh le haon tíolacadh párolla ar leith ar mian leo féachaint air.

Sa chás go n-aithníonn fostaithe neamhréireanna idir na suimeanna SFSP a léirítear in moChúrsaí agus na suimeanna a chuir an fostóir ar fáil, molann na Coimisinéirí Ioncaim d’fhostaithe teagmháil a dhéanamh leis an bhfostóir ar dtús báire chun an t-ábhar a réiteach (tá dualgas ar fostóirí aon fhadhb a aithnítear a réiteach). Mura réitítear an t-ábhar ina dhiaidh sin chun sástacht an fhostaí, ba chóir dóibh teagmháil díreach a dhéanamh leis na Coimisinéirí Ioncaim trí M’Fhiosruithe faoin gcatagóir ‘ÍMAT (Íoc Mar a Thuillir) fostaí/pinsinéir - Eile’ agus an fho-chatagóir ‘Tuairisciú Párolla an Fhostaí - Comhlíontacht’. 

Clár Comhlíontachta

Le cinntiú go bhfuil an scéim ag oibriú i gceart, tá clár seiceálacha comhlíontaí arna dhéanamh ag na Coimisinéirí Ioncaim ar na fostaithe atá ag baint leasa as an scéim agus beifear i dteagmháil le gach fostóir le deimhniú:

 • Go gcomhlíonann siad an critéir incháilithe;
 • Go bhfuil tsuim an fhóirdheontais ceart á fháil ag fostaithe; agus
 • Go bhfuil suim an fhóirdeontais á thaifeadadh i gceart i nduillíní pá fostaí.

Tabharfaidh an clár seiceálacha comhlíontaí aghaidh ar aon fhadhb a aithnítear maidir le hoibriú ÍMAT Fíorama (Nua-Aoisiú ÍMAT) ag fostóirí thar 2019 agus 2020, agus tabharfaidh sé deis d’fhostóirí aghaidh a thabhairt ar aon fhadhb cánach amuigh eile. Beidh sé seo tábhachtach d’fhostóirí a fhéadfadh sé go bhfuil sé beartaithe acu leas a bhaint as an scéim “stórasú fiachais” do dhliteanais ÍMAT agus CBL Fostóra a thabhaíodh le linn tréimhse na paindéime ós rud é gur réamhriachtanas é comhlíontacht cothrom le dáta chun leas a bhaint as an scéim sin. 

Eiseofar litreacha chuig fostóirí agus a ngníomhairí, nuair is cuí, go príomha trí Bhosca Isteach ROS.  Táthar ag súil leis go mbeidh an clár i bhfeidhm ar feadh roinnt míonna.

Tá sé ríthábhachtach go dtugann fostóirí freagra pras mar féadfaidh sé go gcuirfear íocaíochtaí amach anseo ar fhionraí má loictear é sin a dhéanamh.

Treoir/Eolas

Tá treoir mhionsonraithe foilsithe ag na Coimisinéirí Ioncaim maidir leis an scéim, chomh maith le Ceisteanna Coitianta, áireamháin fóirdheontas samplach agus eolas ar incháilitheacht fostóirí. Tugtar na doiciméid seo cothrom le dáta ar bhonn leanúnach, agus áirítear ina measc:

Féadtar treoir bhreise a fháil ar ár leathanach Treoir maidir le hincháilitheacht fostóirí le haghaidh na Scéime Fóirdheontais Shealadaigh Pá COVID-19.

I gcás fiosruithe ginearálta maidir leis an Scéim, ba chóir d’fhostóirí teagmháil a dhéanamh le Deasc Chabhrach Náisiúnta na gCoimisinéirí Ioncaim d’fhostóirí trí M’Fhiosruithe agus sonraí a chur ar fáil faoin bhfiosrú mar aon le huimhir dhíreach theagmhála.

Ar aghaidh: Treoir maidir le hincháilitheacht fostóirí le haghaidh na Scéime Fóirdheontais Shealadaigh Pá COVID-19