Achomhairc

Céard a tharlaíonn nuair a ghlactar le hachomharc

Is achoimre ginearálta é seo a leanas ar an méid a bhféadtar a bheith ag súil leis tar éis don Choimisiún um Achomhairc Chánach glacadh le d’achomharc. Féadtar teacht ar chur síos mionsonraithe de rialacha nósanna imeachta an Choimisiúin ar an suíomh idirlín atá acu.

Socrú achomhairc trí chomhaontú leis na Coimisinéirí Ioncaim

Déantar formhór na n-achomharc a shocrú trí chomhaontú idir cáiníocóirí agus na Coimisinéirí Ioncaim, seachas an Coimisiún um Achomhairc Chánach cinneadh a dhéanamh. Tar éis duit achomharc a dhéanamh, is dócha go bhfiafrófaí an Coimisiún díot an gceapann tú go bhféadtar d’achomharc a réiteach trí chomhaontú leis na Coimisinéirí Ioncaim. Má cheapann tú go bhféadtar teacht ar a leithéid de chomhaontú, ba chóir duit leanúint ort leis an ábhar faoi dhíospóid a phlé leis na Coimisinéirí Ioncaim.

Coinneoidh an Coimisiún um Achomhairc Chánach d’achomharc ar oscailt ar feadh an phlé leis na Coimisinéirí Ioncaim.  Féadfaidh an Coimisiún leanúint ar aghaidh leis an achomharc má cheapann sé nach dócha go dtiocfaí ar chomhaontú taobh istigh d’achar réasúnta ama.

Éisteacht ó bhéal roimh Choimisinéir Achomhairc

Formhór na gcinntí ar achomhairc a dhéanann an Choimisinéir Achomhairc ar deireadh, is tar éis éisteacht ó bhéal a dhéantar iad. Éisteoidh an Coimisinéir Achomhairc leis na hargóintí agus fianaise a chuireann tusa agus oifigeach de chuid na gCoimisinéirí Achomhairc i láthair. Féadfaidh tú a bheith i d’ionadaí duit féin, nó comhairleoir cánach nó gairmí dlí a fháil chun ionadaíocht a dhéanamh duit. Féadfaidh ionadaíocht a bheith ag oifigeach de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim ag éisteacht ó bhéal freisin.

Sula dtosaíonn éisteacht ó bhéal, féadfaidh an Coimisiún um Achomhairc Chánach iarraidh ort eolas breise a sholáthar faoin ábhar atá á achomharc. Féadfaidh sé go n-iarrfaí an Coimisiún um Achomhairc Chánach ar na Coimisinéirí Ioncaim eolas breise a sholáthar freisin.

Féadfaidh an Coimisiún um Achomhairc Chánach cinneadh a dhéanamh gan éisteacht ó bhéal a reáchtáil, ach cinneadh a dhéanamh bunaithe ar ábhar i scríbhinn arna sholáthar agatsa agus ag na Coimisinéirí Ioncaim. Is iondúil go dtarlaíonn sé seo nuair atá an t-ábhar faoi achomharc an-díreach.

Cinneadh de chuid Coimisinéara Achomhairc

Bíodh sé go ndéantar cinneadh ar d’achomharc le héisteacht ó bhéal nó gan ceann, tabharfar cinneadh mionsonraithe i scríbhinn duit ina mínítear an fáth a ndearna an Coimisinéir Achomhairc an cinneadh. Foilsítear gach cinneadh ar shuíomh idirlín an Choimisiúin. Ní dhéantar an cáiníocóir a aithint ann.