Achomhairc

Céard a tharlaíonn nuair a ghlactar le hachomharc

Is achoimre ghinearálta é an méid seo a leanas ar féidir bheith ag súil leis tar éis don Choimisiún um Achomhairc Chánach glacadh le d’achomharc. Féadfaidh tú teacht ar chur síos mionsonraithe de rialacha nósanna imeachta an Choimisiúin ar an suíomh idirlín www.taxappeals.ie.

Glanadh achomhairc trí chomhaontú leis na Coimisinéirí Ioncaim

Déantar formhór na n-achomharc a ghlanadh trí chomhaontú idir cáiníocóirí agus na Coimisinéirí Ioncaim, seachas an Coimisiún um Achomhairc Chánach cinneadh a dhéanamh. Tar éis duit achomharc a dhéanamh, is dóchúil go bhfiafrófaí an Coimisiún díot an gceapann tú gur féidir d’achomharc a réiteach trí theacht ar chomhaontú leis na Coimisinéirí Ioncaim. Má cheapann tú gur féidir teacht ar a leithéid de chomhaontú, ba chóir duit leanúint ort leis an ábhar faoi dhíospóid a phlé leis na Coimisinéirí Ioncaim mar iarracht teacht ar chomhaontú. Leanfaidh d’achomharc chun an Choimisiúin um Achomhairc Chánach ar oscailt ar feadh an phlé leis na Coimisinéirí Ioncaim. Féadfaidh an Coimisiún, áfach, cinneadh a dhéanamh leanúint ar aghaidh leis an achomharc má cheapann sé nach dócha go ndéanfaí teacht ar chomhaontú laistigh d’achar gearr ama.

Éisteacht ó bhéal roimh Choimisinéir Achomhairc

Formhór na gcinntí ar achomhairc a dhéanann an Coimisiún um Achomhairc Chánach ar deireadh, is tar éis éisteacht ó bhéal roimh Choimisinéir Achomhairc a dhéantar iad. Is éard atá i gceist le héisteacht ó bhéal ná an Coimisinéir Achomhairc ag éisteacht le hargóintí agus fianaise a chuireann tusa agus oifigeach de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim i láthair. Féadfaidh tú rogha a dhéanamh bheith i d’ionadaí duit féin ag éisteacht ó bhéal, nó duine eile a fháil chun ionadaíocht a dhéanamh duit, ar nós comhairleoir cánach, nó gairmí dlí. Féadfaidh oifigeach de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim rogha a dhéanamh faoina n-ionadaíocht ag éisteacht ó bhéal.

Sula ndéantar éisteacht ó bhéal, féadfaidh an Coimisiún um Achomhairc Chánach iarraidh ort eolas breise a sholáthar faoin ábhar atá á achomharc. Féadfaidh sé go n-iarrfaí ar na Coimisinéirí Ioncaim eolas breise a sholáthar.

Féadfaidh an Coimisiún um Achomhairc Chánach cinneadh a dhéanamh gan éisteacht ó bhéal a reáchtáil, ach cinneadh a dhéanamh bunaithe ar ábhar i scríbhinn arna sholáthar agatsa agus ag na Coimisinéirí Ioncaim. Is iondúil go dtarlaíonn sé seo nuair atá an t-ábhar faoi achomharc an-díreach.

Cinneadh de chuid Coimisinéara Achomhairc

Bíodh sé go ndéantar cinneadh ar d’achomharc le héisteacht ó bhéal nó gan ceann, tabharfar cinneadh mionsonraithe i scríbhinn duit a mhíníonn an fáth a ndearna an Coimisinéir Achomhairc an cinneadh. Foilsítear gach cinneadh ar shuíomh idirlín an Choimisiúin www.taxappeals.ie, ach ní dhéantar aon cháiníocóir ar leith a aithint ann.

Achomhairc chun na hArd-Chúirte

Mura mbíonn tú sásta le cinneadh an Choimisinéara Achomhairc, féadfaidh sé go mbeidh tú in ann achomharc a dhéanamh ar an gcinneadh sin chun na hArd-Chúirte. Ós rud é go n-iarrtar le hachomharc chun na hArd-Chúirte go mbeifeá míshásta le ‘pointe dlí’ agus nach ath-éisteacht iomlán de d’achomharc é, braithfidh cumas d’achomharc ar an gcinneadh a dhéanann an Coimisinéir Achomhairc agus ar na fáthanna a thugtar chun an cinneadh sin a dhéanamh. Tá an ceart céanna ag na Coimisinéirí Ioncaim is atá agatsa achomharc a dhéanamh chun na hArd-Chúirte.