Saorúsáid sócmhainní (seachas lóistín, carranna cuideachta nó veaineanna)

Féadtar go roghnaíonn tú saorúsáid do shócmhainní, seachas lóistín, carranna nó veaineanna cuideachta, a chur ar fáil do d’fhostaí. Is sochair incháinithe é sin agus beidh orthu Íoc Mar A Thuillir (ÍMAT), Árachas Sóisialach Pá-Choibhneasa (ÁSPC) agus an Muirear Sóisialta Uilíoch (MSU) a íoc ar an sochar seo.

Ciallaíonn ‘Saorúsáid’ go bhfuil tú ag tabhairt cead do d’fhostaí an sócmhainn a úsáid ach gan úinéireacht an sócmhainn a thabhairt dóibh.

Ríomh an tsochair

Is luach an tsochair 5% de luach margaidh na sócmhainne. Is é an luach margaidh ná an tsuim ar a mbeifeá in ann an tsócmhainn a dhíol le strainséar. Ní mór an luach margaidh úsáidte sa bhliain a soláthraíonn tú an sochar d’fhostaí don chéad uair a bheith úsáidte go bliantúil.

Ní fhéadtar luach margaidh a athrú:

  • má sholáthraíonn tú an sócmhainn go fostaí difriúil nó
  • má tá an sócmhainn damáistithe
  • méadaíonn luach an sócmhainn.

Aon íocaíocht a dhéanann d’fhostaí chun an sócmhainn a úsáid, laghdófar luach an tsochair dá réir. Ní mór luach an tsochair a thuairisciú mar chuid de phá comhlán an stiúrthóra sa tréimhse ina gcuirtear ar fáil é.

Ní mór caitheamh le costais cothabhála uile a íocann tú i dtreo an sócmhainn mar shochar incháinithe. Aon íocaíochtaí a dhéanann d’fhostaí i dtreo na gcostas seo, laghdófar suim incháinithe.

Má chuir tú an tsócmhainn ar fáil ar feadh cuid amháin den bhliain amháin, ní mór do ríomh a bhunú ar an sciar sin den bhliain.

Saorúsáid ‘tailte’

Ó 2005 ar aghaidh, tá an modh céanna i gceist chun saorúsáid tailte a ríomh is atá ann le haghaidh áitribh.

Earraí ealaíne ar iasacht

Féadtar earraí ealaíne a thabhairt ar iasacht gan cáin a íoc, i gcúinse sonrach amháin. Ní mór iad a choinneáil i bhfoirgneamh suntais, áit a n-aontaíonn na Coimisinéirí Ioncaim go bhfuil rochtain réasúnach ag an bpobal ar an earra agus an foirgneamh a fheiceáil.