Pleananna árachais agus scrúduithe sláinte

Faoiseamh árachais sláinte

Féadfaidh tú préimh árachais sláinte a íoc ar son d'fhostaithe. Is sochar comhchineáil é seo. Ní mór dóibh Íoc Mar a Thuillir (ÍMAT), Árachas Sóisialach Pá-Choibhneasa (ÁSPC) agus an Muirear Sóisialta Uilíoch (MSU) a íoc as an bpréimh chomhlán. Is é an tsuim dlite sula baineann tú Faoiseamh Árachais Sláinte as suim an préimh.

Féadfaidh d’fhostaí iarratas a dhéanamh leis na Coimisinéirí Ioncaim le haghaidh creidmheas cánach i leith Faoiseamh Árachais Sláinte. Féach ar an rannán Préimheanna árachais liachta chun tuilleadh eolais a fháil.

Clúdach Buanárachas Sláinte

Féadfaidh tú polasaí árachais a thogáil amach chun costas pá breoiteachta d’fhostaí a chlúdaigh. Más polasaí ginearálta é a chlúdaíonn gach uile d’fhostaí, ní sochar comhchineáil é seo.

Clúdach Buanárachas Sláinte ginearálta

Ní sochar incháinithe atá ann má clúdaíonn an polasaí ginearálta costais pá breoiteachta aon fhostaithe nó stiúrthóirí. Íocfaí fáltais na polasaithe seo le do gnóthas. 

Clúdach Buanárachas Sláinte Sonrach

Is sochar incháinithe ann má clúdaíonn an polasaí costais pá breoiteachta fostaí nó stiúrthóir sonrach. Íocfaí fáltais na polasaithe seo go díreach leis an bhfostaí nó an stiúrthóir. Is é luach incháinithe an tsochair seo ná an préimh suim íoctha. 

Scéimeanna Buanárachas Sláinte Oifig

Féadfaidh tú scéim a chur i bhfeidhm ina dhéanann tú féin agus d'fhostaithe ranníocaíocht do na préimh árachais. Ní mór cead don scéim a fháil ó na Coimisinéirí Ioncaim. Tugtar faoiseamh cánach ar ranníocaíochtaí Buanárachas Sláinte atá faoi réir uasmhéid 10% d'ioncam bliantúil an duine.

Ní fhéadfaidh an ranníocaíocht iomlán a bheith níos mó ná an teorainn 10%.

Má tá an ranníocaíocht PHI níos mó ná 10% d'ioncam d'fhostaí, ní mór ÍMAT, ÁSPC agus MSU a asbhaint den mhéid atá os cionn 10%.

Mura ndéanann na Coimisinéirí Ioncaim an polasaí a cheadú, is sochar comhchineáil an phréimh iomlán a íocann tú.

Pleananna sláinte inmheánacha

Féadfaidh sé go bhfuil plean sláinte inmheánacha ar súil agat a dhéanann fostaithe ranníocaíochtaí leo agus éilimh orthu. Nuair nach ndéanann tú ranníocaíocht don phlean seo, ní mheastar mar Shochar Comhchineáil é.

Má dhéanann tú ranníocaíochtaí do do phlean sláinte inmheánach, ní mór duit cead a fháil ó na Coimisinéirí Ioncaim le dearbhú nach bhfuil Sochar Comhchineáil ann. Féadfaidh tú cead a fháil ó d’oifig de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim ag úsáid M’Fhiosruithe ar Sheirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS).

Féadtar roghnú a dhéanamh liachleachtóir ginearálta a fostaigh nó táille áirithíochta a íoc dóibh. Má dhéanann, ní chaithfear le haon sochar a fhaigheann d’fhostaithe mar shochair chomhchineáil.

Scrúduithe sláinte

Féadtar íoc as scrúdú sláinte amháin in aghaidh na bliana do gach fostaí. Ní sochar comhchineáil incháinithe é seo.

Má tá scrúduithe sláinte riachtanach do d'fhostaithe dá n-obair, níl aon teorainn bhliantúil ann. Ní sochar comhchineáil é seo.