Cáin ar Iontaobhas Lánroghnach (CIL)

Is éard is iontaobhas lánroghnach ann ná iontaobhas nach bhfuil aon sochar láithreach ann don tairbhí. Déanann an t-iontaobhaí na sócmhainní san iontaobhas a bhainistiú agus a dháileadh de réir mar a thograíonn féin.

Baineann na muirir CIL seo a leanas le sócmhainní iontaobhais:

 • Muirear tosaigh aonuaire 6%.
 • Muirear bliantúil 1% ar 31 Nollaig i ngach bliain atá an t-iontaobhas i bhfeidhm.

Gearrtar muirear tosaigh 6% ar an gceann is deireanaí de na dátaí seo a leanas:

 • An dáta a éiríonn an mhaoin de bheith faoi réir an iontaobhais.
 • Dáta báis an diúscróra.
 • An dáta a shroicheann na príomhdhaoine uile is ábhar an iontaobhais 21 bliain d’aois amach. Folaíonn na príomhdhaoine is ábhar céile an diúscróra, leanaí an diúscróra nó leanaí linbh de chuid an diúscróra, ar leanbh é a fuair bás roimhe.

Tá an muirear tosaigh 6% iníoctha taobh istigh de cheithre mhí ón dáta luachála. Ní bheidh an chéad mhuirear 1% iníoctha go dtí an bhliain ina dhiaidh.

Féadfaidh sé go bhfuil leanaí óga ainmnithe ag an duine éagtha mar thairbhithe an iontaobhais amach anseo. Tá roinnt díolúintí ann ó mhuirir CIL. Áirítear leis seo iontaobhais atá curtha ar bun go heisiach:

 • le haghaidh daoine faoi mhíchumas
 • chun críocha an phobail nó carthanúla
 • le haghaidh scéimeanna aoisliúntais ceadaithe.

Ní mór tuairisceáin féinmheasúnaithe a chomhlánú don CIL 6% agus 1% agus iad a sheoladh chuig na Coimisinéirí Ioncaim leis an gcáin dhlite. Ní ghearrfar ús má dhéantar é seo taobh istigh de na teorainneacha ama thuasluaite.

Íocaíochtaí ar Cáin Iontaobhas Lánroghnach

Féadtar Cáin Iontaobhas Lánroghnach a íoc le Ríomhaistriú Airgid.

Ba chóir íocaíochtaí Ríomhaistrithe Airgid a dhéanamh leis na sonraí seo:

Cuntas Bainc Poiblí na gCánacha Pearsanta, Uimhir 3
Bainc-Aontas Éireann,
7–12 Sráid an Dáma
Baile Átha Cliath 2. 

IBAN: IE32 AIBK 932086 16946049
BIC:  AIBKIE2D

Chomh luath agus a dhéanann tú an íocaíocht, seol ríomhphost chuig cateftpayments@revenue.ie leis na sonraí seo a leanas:

 • Ainm agus seoladh an dlíodóra nó an chuntasóra.
 • Ainm an tsocraitheora nó an diúscróra.
 • Tagairt don chomhad agus ainm an iontaobhais.
 • An tréimhse atá clúdaithe ag na híocaíochtaí.
 • Suim na híocaíochta.

Féadtar CIL a íoc le seic nó le dréacht bainc leis na sonraí thuas chuig:

Na Coimisinéirí Ioncaim
Aonad na Cánach Fáltas Caipitiúil
Bloc F
Campas Gnó Bhaile Átha Í
Bóthar Chaisleán an Chomair
Baile Átha Í
Co. Chill Dara
R14 FE81.