Cáin ar Iontaobhas Lánroghnach (CIL)

Is éard is iontaobhas lánroghnach ann ná iontaobhas nach bhfuil aon sochar láithreach ann don tairbhí. Déanann an t-iontaobhaí na sócmhainní san iontaobhas a bhainistiú agus a dháileadh de réir mar a thograíonn féin.

Baineann na muirir CIL seo a leanas le sócmhainní iontaobhais:

  • muirear tosaigh aonuaire 6%
  • muirear bliantúil 1% ar 31 Nollaig gach bliain atá an t-iontaobhas i bhfeidhm.

Gearrtar muirear tosaigh 6% ar an gceann is deireanaí de na dátaí seo a leanas:

  • an dáta a éiríonn an mhaoin de bheith faoi réir an iontaobhais
  • dáta báis an diúscróra
  • an dáta a shroicheann príomhchuspóirí uile an iontaobhais 21 bliain d’aois amach. Folaíonn na príomhchuspóirí céile an diúscróra, leanaí an diúscróra nó leanaí linbh de chuid an diúscróra, ar leanbh é a fuair bás roimhe.

Tá an muirear tosaigh 6% iníoctha laistigh de cheithre mhí ón dáta luachála. Ní bheidh an chéad mhuirear 1% iníoctha go dtí an bhliain ina dhiaidh.

Féadfaidh sé go bhfuil leanaí óga ainmnithe ag an duine éagtha mar thairbhithe an iontaobhais amach anseo. Tá roinnt díolúintí ann ó mhuirir CIL. Áirítear leis sin iontaobhais atá curtha ar bun go heisiach:

  • le haghaidh daoine faoi mhíchumas
  • chun críocha an phobail nó carthanúla
  • scéimeanna aoisliúntais ceadaithe.

Ní mór duit tuairisceáin féinmheasúnaithe a chomhlánú don CIL 6% agus 1% agus iad a sheoladh chuig na Coimisinéirí Ioncaim leis an gcáin dhlite. Ní ghearrfar ús má dhéantar é seo laistigh de na teorainneacha ama thuasluaite.