Cáin Chláraithe Feithiclí (CCF)

CCF agus clárúchán

Ní mór gach mótarfheithicil sa Stát a chlárú taobh istigh de 30 lá ón dáta a thagann siad an isteach sa Stát den chéad uair, seachas:

  • feithiclí áirithe coinnithe ag trádálaithe mótar údaraithe
  • feithiclí a cláraíodh go heachtrach a thugtar isteach go sealadach agus iad á thiomáint ag cuairteoirí chuig an Stát chun críocha neamhghnó
  • féadann duine atá cónaitheach sa Stát feithiclí atá cláraithe go heachtrach i gcúinsí eisceachtúla a thiomáint má bhaineann sé le húsáid gnó.

Gearrtar CCF sa chuid is mó de chásanna nuair a chláraítear feithicil sa Stát.

I gcásanna áirithe, féadtar díolúine iomlán nó páirteach ó CCF a fheidhmiú. Mar shampla, má tá tú ag aistriú d’áit chónaithe isteach sa Stát féadfaidh sé go bhfuil tú i dteideal do charr a chlárú gan an cháin a íoc. Tá roinnt coinníollacha ann (féach an lámhleabhar CCF in VRT Manual 02). Ba chóir iad a scrúdú go cúramach le feiceáil an bhfuil tú incháilithe.

An riachtanas chun cláraithe

Is cion é feithicil neamhchláraithe a thiomáint sa Stát. Mura gcláraíonn tú d’fheithicil, féadann na Coimisinéirí Ioncaim nó an Garda Síochána í a chur faoi choinneáil. Féadann na Coimisinéirí Ioncaim chomh maith í a ghabháil agus féadtar í a scaoileadh saor ach pionós faoi rogha na gCoimisinéirí Ioncaim a íoc.

Cláraíonn an tSeirbhís Náisiúnta Tástála Carranna feithiclí ar son na gCoimisinéirí Ioncaim. Chun feithicil a chlárú, ní mór:

  • coinne a dhéanamh leis an SNTC taobh istigh de sheacht lá ón uair a thugann tú an fheithicil isteach sa Stát
  • agus
  • í a chlárú taobh istigh de 30 lá ó í a thabhairt isteach sa Stát.

Íocfaidh tú CCF breise má loiceann tú an fheithicil a chlárú taobh istigh de 30 lá. Is gnách go dtagann sé seo aníos nuair nach gcuirtear ar fáil fianaise ar an dáta a thugtar an fheithicil isteach sa Stát.

Feithicil nua a chlárú

Ó 12 Meán Fómhair 2016 ar aghaidh, ní mór Deimhniú Comhréireachta a chur isteach ar chóras ríomhaireachta na gCoimisinéirí Ioncaim sula bhféadtar feithicil nua a chlárú.

Is éard atá sa Deimhniú Comhréireachta ná eolas a chuireann déantóir ar fáil atá uathúil do gach feithicil a dhéantar. Go bunúsach, is dearbhú é an Deimhniú Comhréireachta ón déantóir go gcloíonn an fheithicil le caighdeáin an AE, sábháilteacht san áireamh.

An tionchar atá aige seo ort

Má cheannaíonn tú feithicil nua ó dhíoltóir mótar sa Stát, ba chóir don díoltóir an fheithicil a chlárú sula seachadann siad chugat í.

Taobh amuigh de sin, ní mór duit an fheithicil a chlárú tú féin. Ní mór duit an Deimhniú Comhréireachta a fháil, cibé i bhfoirm páipéir nó leictreonaigh ón díoltóir. Ba chóir duit seiceáil roimh ré go bhfuil Deimhniú Comhréireachta agus na doiciméid éigeantacha eile ag an díoltóir cairr.

Ní mór an Deimhniú Comhréireachta a chur isteach le moChúrsaí nó ROS. Má chuirtear an Deimhniú Comhréireachta ar fáil san fhormáid cheart XML, féadtar é a uaslódáil. Taobh amuigh de sin, féadtar an Deimhniú Comhréireachta a chur isteach de láimh. Cabhróidh an lámhleabhar seo leat e-CoC Procedures Manual.

Ní mór an Deimhniú Comhréireachta a bheith curtha isteach ar chóras na gCoimisinéirí Ioncaim agat sula dtagann tú go dtí an t-ionad SNTC.

Feithicil athláimhe a chlárú

Má tá feithicil á ceannach agat ó áit thar lear ní mór na doiciméid i leith an chlárúcháin eachtraigh roimhe a fháil ón díoltóir. Ba chóir duit seiceáil roimh ré go bhfuil an Deimhniú Comhréireachta agus na doiciméid éigeantacha eile ag díoltóir an chairr.

Tá riachtanais ar leith ag an Ríocht Aontaithe maidir le díolachán fheithiclí, féach selling a vehicle ar an suíomh gréasáin GOV.UK.

Ar aghaidh: Nós imeachta ag an ionad SNTC