Céard is ÍMAT ann?

Is éard is ciall le ÍMAT ná ‘Íoc Mar a Thuillir’. Más fostaí thú, is iondúil go n-íocann tú cáin tríd an gcóras ÍMAT.

Gach uair a íoctar do thuarastal, déanann d’fhostóir asbhaintí Cánach Ioncaim, Árachas Sóisialach Pá-Choibhneasta (ÁSPC) agus Muirear Sóisialach Uilíoch (MSU) agus íocann siad méid na n-asbhaintí leis na Coimisinéirí Ioncaim. Cinntíonn an córas ÍMAT go bhfuil na méideanna bliantúil le n-íoc agat bailithe go cothrom ar gach lá pá i rith na bliana cánach.

Úsáidtear an córas ÍMAT le daoine a fhaigheann pinsean ceirde ó fhostóir roimhe.

Féadfaidh sé go mbeidh tú i dteideal creidmheasanna cánach agus faoiseamh agus díolúintí cánach chun an méid cánach a íocann tú a laghdú.

Más custaiméir ÍMAT thú, féach ar cén chaoi le hathbhreithniú a dhéanamh ar do cháin le haghaidh aon cheann de na ceithre bliana cánach roimhe.