Caiteachas ar fhoirgnimh agus gairdíní faofa

 1. Léargas ginearálta
 2. Foirgnimh, gairdíní agus earraí faofa
 3. Rochtain réasúnta phoiblí
 4. Faoiseamh cánach, aisíocaíochtaí agus aisghlámadh

Faoiseamh cánach, aisíocaíochtaí agus aisghlámadh

Chun cáiliú don fhaoiseamh, ní mór go mbaineann gach costas a íocann tú le deisiú, cothabháil nó athchóiriú an mhéid seo a leanas:

 • foirgneamh ceadaithe
 • aon ghairdín nó tailte de chineál ornáideach a áitítear nó a thagann leis an bhfoirgneamh nó gairdín ceadaithe.

Féadtar faoiseamh breise a éileamh suas le hiomlán €6,350 i gcás:

 • rud ceadaithe a dheisiú, a chothabháil nó athchóiriú
 • córas aláraim slándála a shuiteáil, a chothabháil nó a athsholáthar
 • árachas dliteanais phoiblí a sholáthar i d’fhoirgneamh nó gairdín ceadaithe.

Beidh an faoiseamh i leith costais cháilitheacha faoi réir srian do chostas iarbhír na hoibre a dhéantar le linn na tréimhse inmhuirir. Mura bhféadtar costais a éileamh in aon tréimhse amháin, féadtar é seo a thabhairt ar aghaidh don dá thréimhse ina dhiaidh. Ní fhéadann sé seo tarlú ach amháin nuair nach bhfuil do dhóthain ioncaim agat i dtréimhse chun na costais uile a éileamh.

Srian ar an bhfaoiseamh do shaothraithe ardioncaim

Más saothraí ardioncaim thú, féadann an Srian ar Shaothraithe Ardioncaim (SSA) srian a chur ar d’fhaoiseamh.

Aisíocaíochtaí taobh amuigh den teorainn ceithre bliana

Féadtar aisíocaíocht a fháil ón bhfaoiseamh seo taobh amuigh den teorainn ceithre bliana.

Aisghlámadh an Fhaoisimh

Féadtar aisghlámadh a dhéanamh ar an bhfaoiseamh cánach a fhaightear thar na cúig bliana roimhe má bhaineann siad seo a leanas le d’fhoirgneamh nó gairdín:

 • ní thairgeann sé rochtain réasúnach phoiblí a thuilleadh
 • scoir sé de bheith ina áis cóiríochta turasóireachta.

Féadtar aisghlámadh a dhéanamh ar an bhfaoiseamh a fuair tú i leith ruda ón dá bhliain roimhe.