Creidmheas Cánach Cíosa

Suas le 31 Nollaig 2017, bhíothas in ann creidmheas cánach a éileamh má d’íoc tú as cóiríocht phríobháideach ar cíos. D’fholaigh sé seo cíos a íoctar d’árasáin nó tithe. Níor fholaigh sé cíos a íoctar le húdaráis áitiúla ná leis an airm.

Ní rabhthas in ann an creidmheas cánach a éileamh ach amháin má bhí tú ag íoc cíosa ar 7 Nollaig 2010.

Tháinig deireadh leis an gCreidmheas Cánach Cíosa ar 31 Nollaig 2017. Chun an creidmheas seo a éileamh do na bliana roimhe (2016 - 2017), ní mór duit:

  • síniú isteach ar moChúrsaí
  • cliceáil ar M’Fhiosruithe
  • d’iarratas a thíolacadh.

Cíos a íoctar le tiarnaí talún neamhchónaitheacha

Má íocann tú cíos go díreach le tiarna talún atá cónaitheach taobh amuigh d’Éirinn, ní mór duit:

  • 20% den chíos iomlán a asbhaint agus a sheoladh mar cháin dhlite chuig na Coimisinéirí Ioncaim
  • an 80% eile a íoc le do thiarna talún
  • seol Foirm R185 chuig do thiarna talún ag deireadh na bliana. Léirítear ar an bhfoirm seo an tsuim chánach a íocadh leis na Coimisinéirí Ioncaim.

Féadann do thiarna talún ansin an tsuim seo a éileamh mar chreidmheas cánach ar a dtuairisceán cánach.

Cíos a íoctar le tuismitheoirí

Bhíothas in ann an Creidmheas Cánach Cíosa a éileamh i leith cíos a íoctar le tuismitheoirí má bhí tú ag cíosa faoi chomhaontú tionóntachta. Níl an Faoiseamh Seomra ar Cíos ar fáil do thuismitheoirí i dtaca le híocaíochtaí le haghaidh cóiríochta i dteach an teaghlaigh. Is cuma cé acu an raibh nó nach raibh an Creidmheas Cánach Cíosa á éileamh.