Íocaíochtaí cnapshuime

Féadtar  íocaíocht chnapshuime a fháil ó d'fhostóir má théann tú ar scor nó má d'fhág tú do chuid oibre. Ní bheidh ort cáin a íoc ach amháin ar shuim d'íocaíochta atá níos mó ná:

  • díolúine bhunúsach agus díolúine mhéadaithe (más dlite)
  • Sochar Caighdeánach Aoisliúntais Caipitiúil 

Díolúine bhunúsach

An díolúine bhunúsach ná €10,160 móide €765 do gach bliain chomhlánaithe a d'oibrigh tú.

Féadtar an méid seo a leanas a áireamh i leith bliain iomlán oibre:

  • tréimhse a oibríodh roimh shos gairme agus ina dhiaidh
  • tréimhse ag postroinnt nó obair pháirtaimseartha
  • do chuideachtaí grúpa, an obair ar fad á déanamh in Éirinn.

Má ghlac tú sos gairme ní fhéadtar fad an tsosa a chomhaireamh.

Díolúine mhéadaithe

Féadtar díolúine mhéadaithe suas le €10,000 a éileamh. Chun é sin a éileamh, ní mór duit gan íocaíocht cnapshuime a bheith faighte agat le deich mbliana anuas.

Féadfaidh sé go bhfuil íocaíocht chnapshuime ag dul duit ó do scéim phinsin. Asbhainfear an chnapshuim sin ón €10,000.

Mura bhfuil an íocaíocht sin dlite go fóill, asbhaintear luach reatha na híocaíochta as an €10,000.

Féadfaidh sé gur aontaigh tú le do sholáthraí pinsin gan íocaíocht cnapshuime a fháil go deo. Ní mór duit d’fhostóir a chur ar an eolas faoin gcomhaontú sin ionas go bhfaighidh tú an díolúine mhéadaithe.

Sochar Caighdeánach Aoisliúntais Caipitiúil  (SCAC)

Féadfaidh sé go mbainfeá tairbhe as SCAC má shaothraíonn tú méid mór airgid agus má tá seirbhís fhada tugtha agat.

Ríomhtar an SCAC mar aon chúigdéagú den mheánphá bliantúil do na 36 mí dheireanacha d’fhostaíocht. Déantar é seo a mhéadú faoi líon na mblianta seirbhíse. Déantar gach íocaíochtaí cnapshuime saor ó cháin a fhaigheann tú a dhealú ón sochar seo.

Íocaíocht in áit fógra

Féadtar breathnú ar an íocaíocht seo mar phá nó tuarastal nó mar íocaíocht i ngeall ar phost a chailleadh.

Má tá foráil i do chonradh le haghaidh íocaíochta in áit fógra, caitear leis an íocaíocht mar phá agus ní bheidh feidhm le díolúintí. Mura bhfuil foráil i do chonradh, cuirfear le do íocaíocht chnapshuime é agus beidh sé incháilithe do na díolúintí agus don dhíolúine bhunúsach.

Íocaíochtaí cnapshuime a íoctar mar chúiteamh ar athrú i gcleachtais oibre

Féadfaidh sé go bhfuil tú i dteideal íocaíocht chnapshuime mar chúiteamh ar dhualgais a athrú. Áirítear na híocaíochtaí sin mar phá agus gearrtar cáin orthu ar an ngnáthbhealach.

Tá go leor cúiseanna ann go ndéantar íocaíochtaí cúitimh.Samplaí dóibh seo is ea:

  • cásanna ina dtagann athrú ar chleachtais oibre, amhail teicneolaíocht nua a thabhairt isteach
  • cásanna ina mbogtar d’ionad oibre ó shuíomh amháin go dtí suíomh eile.

Féadtar  faoiseamh cánach a éileamh i leith na híocaíochta seo ag deireadh na bliana.

Tabhair d'aire

Tá tuilleadh samplaí ar fáil i Taxation of Retirement Lump Sums.