Clárúchán CBL Dhá Leibhéal

Léargas ginearálta ar CBL Dhá Leibhéal

Ó mhí an Mheithimh 2019, ní mór do chustaiméirí a shonrú ar mian leo iarratas a dhéanamh ar chlárúchán Cánach Breisluacha (CBL) ‘intíre amháin’ nó ‘taobh istigh den AE’.

Leis an gcóras nua seo, feabhsófar an tseirbhís do chustaiméirí i bhfoirm próiseas clárúcháin níos sciobtha do ghnóthaí atá ag lorg clárúchán intíre amháin. Chomh maith leis sin, maolóidh sé na rioscaí a bhaineann le trádálaithe atá in easnamh agus atá bainteach le hidirbhearta trasteorann calaoiseacha.

Clárúchán CBL taobh istigh den AE 

Má tá sé i gceist agat trádáil le gnóthaí eile in áiteanna eile san Aontas Eorpach (AE), ba chóir duit iarratas a dhéanamh ar stádas ‘taobh istigh den AE’. Cabhróidh sé seo lena chinntiú gur féidir leat fáltais laistigh den Chomhphobal a dhéanamh. Beidh ort eolas bhreise a chur ar fáil ar d'fhoirm iarratais ar chlárúchán CBL. Mar shampla:

  • an cineál custaiméara (daoine príobháideacha, gnó, nó an dá rud)
  • na bearta díchill chuí agus na seiceálacha a dhéantar do sholáthraithe reatha/ionchasacha san AE
  • cén chaoi a sholáthraítear earraí taobh amuigh den Stát
  •  meastachán ar do sholáthar bliantúil agus ráithiúil d’earraí/seirbhísí.#
  • ní mór fianaise ar thrádáil, nó fianaise láidir go bhfuil sé i gceist agat trádáil, le Ballstáit eile an AE, a chur ar aghaidh in éineacht leis an bhfoirm iarratais, mar thaca le hiarratas ar chlárúcháin CBL ‘laistigh den AE’. Mar shampla: Sonraisc, conarthaí, léasanna, pleananna gnó mionsonraithe nó aon doiciméad tacaíochta eile den chineáil sin

Má cheadaítear do chlárúchán, beidh tú cláraithe go huathoibríoch ar an gCóras Malartaithe Faisnéise CBL (VIES).

Clárúchán CBL Intíre

Mura bhfuil sé i gceist agat trádáil le gnóthaí eile in áiteanna eile san AE, ba chóir duit iarratas a dhéanamh ar stádas ‘intíre’ amháin. Is leor clárúchán CBL Intíre chun trádáil taobh istigh den Stát agus le tíortha nach tíortha AE iad. Féad custaiméirí intíre amháin iarratas a dhéanamh ar stádas ‘laistigh den AE’ ag am ar bith.

Clárúcháin CBL roimh 15 Meitheamh 2019?

Má bhí tú cláraithe le haghaidh CBL cheana féin roimh an 15 Meitheamh 2019, caitear go huathoibríoch leat amhail go bhfuil stádas ‘taobh istigh den AE’ agat. Níl aon gá teagmháil a dhéanamh leis na Coimisinéirí Ioncaim, ach amháin más mian leat do stádas a athrú go ‘intíre amháin’.

Tá mioneolas faoin bpróiseas clárúcháin CBL Dhá Leibhéal nua ar fáil faoi Tuilleadh treoracha.

Cuntasaíocht Iarchurtha

Ó 23:00 ar an 31 Nollaig 2020, féadann na daoine cuntasacha uile atá cláraithe le haghaidh CBL agus Custaim agus Mál úsáid a bhaint as socraíochtaí Cuntasaíochta Iarchurtha agus earraí á bhfáil acu ó thíortha taobh amuigh de limistéar CBL an Aontais Eorpaigh (AE). Tá sé seo faoi réir choinníollacha agus riachtanais áirithe a chomhlíonadh.

Tá tuilleadh eolais le fáil faoin rannán Tuilleadh treoracha.