Nochtuithe cosanta

Faoin Acht um Nochtadh Cosanta 2014, (arna leasú), cuirtear ar chumas oibrithe ábhar imní a thabhairt chun solais maidir le héagóir fhéideartha san ionad oibre. Cinntíonn an tAcht go bhfuil cosaintí ann le bearta díoltais ina leith a chosc. 

Iarrann an tAcht seo ar gach comhlacht poiblí:

  • nósanna imeachta a bhunú agus a choimeád chun déileáil le nochtuithe cosanta
  • agus
  • faisnéis scríofa a chur ar fáil d’oibreoirí i ndáil leis na nósanna imeachta seo.

Tá na Coimisinéirí Ioncaim tiomanta do chultúr chuí a chothabháil trína dtugtar spreagadh agus tacaíocht do bhaill foirne ó thaobh ábhar imní a thionscnamh i ndáil le héagóir fhéideartha san ionad oibre, agus an tacaíocht chuí a chur ar fáil do bhaill foirne a thionscnaíonn fíor-ábhair imní. Cuirfear gach nochtadh ar éagóir san ionad oibre faoi réir measúnaithe agus imscrúdaithe de réir mar is cuí. Le haghaidh tuilleadh eolais, féach ar Pholasaí na gCoimisinéirí Ioncaim i leith Nochtadh Cosanta a thuairisciú san ionad oibre.

Is duine forordaithe faoin Acht é Stiúrthóir Iniúchtaí Inmheánacha na gCoimisinéirí Ioncaim chun nochtuithe cosanta a fháil ar ábhair a bhaineann le measúnú, bailiú agus bainistiú cánacha agus dleachtanna agus cur i bhfeidhm rialuithe custam.

Cuireann na Coimisinéirí Ioncaim fáilte roimh gach nochtadh faisnéise maidir le héagóir fhéideartha. Féadtar nochtuithe cosanta a thíolacadh trí ríomhphost a sheoladh chuig protecteddisclosure@revenue.ie nó tríd an bpost chuig an Stiúrthóir Iniúchtaí Inmheánacha, Bloic 810, Caisleán Bhaile Átha Cliath, Baile Átha Cliath 2. Féadtar socrú a dhéanamh chun tuairisciú ó bhéal nó i bpearsa a dhéanamh. 

Tá na Coimisinéirí Ioncaim mar bhall den chlár Integrity at Work, tionscnamh de chuid Transparency International Ireland chun timpeallacht oibre tacúla a chur chun cinn d’aon duine a bhfuil imní éagóra á dtuairisciú acu. Tá comhairle neamhspleách maidir le nochtadh cosanta a dhéanamh ar fáil tríd an Líne Chabhrach ‘Speak Up’ de chuid Transparency International Ireland ag www.speakup.ie.

Integrity at work member logo

Tá sonraí ar an gcaoi le gníomhaíochtaí amhrasta sa scáthgheilleafar a thuairisciú (imghabháil chánach) le fáil ar shuíomh idirlín na gCoimisinéirí Ioncaim.