Nochtuithe cosanta

Cuireann an tAcht um Nochtadh Cosanta, 2014 ar chumas oibrithe ábhar buartha a thabhairt chun solais maidir le héagóir fhéideartha san ionad oibre.  Cinntíonn an tAcht gurb ann don chosaint sa chás go nglacfaí bearta díoltais ina leith.

Ceanglaíonn an tAcht ar gach comhlacht poiblí:

  • nósanna imeachta a bhunú agus a choimeád chun déileáil le nochtuithe cosanta
  • agus
  • faisnéis scríofa a sholáthar d’oibrithe a bhaineann leis na nósanna imeachta seo.

Tá rún daingean ag na Coimisinéirí Ioncaim an tacaíocht riachtanach a sholáthar d’aon bhall foirne a thugann fíorbhuarthaí chun solais.  Chuige seo, féach ar Bheartas na gCoimisinéirí Ioncaim ar Thuairisciú Nochtuithe Cosanta san ionad oibre.