Nochtuithe cosanta

Faoin Acht um Nochtadh Cosanta 2014, (arna leasú), cuirtear ar chumas oibrithe ábhar imní a thabhairt chun solais maidir le héagóir fhéideartha san ionad oibre. Cinntíonn an tAcht go bhfuil cosaintí ann le bearta díoltais ina leith a chosc. 

Iarrann an tAcht seo ar gach comhlacht poiblí:

  • nósanna imeachta a bhunú agus a choimeád chun déileáil le nochtuithe cosanta
  • agus
  • faisnéis scríofa a chur ar fáil d’oibreoirí i ndáil leis na nósanna imeachta seo.

Tá na Coimisinéirí Ioncaim tiomanta do chultúr chuí a chothabháil trína dtugtar spreagadh agus tacaíocht do bhaill foirne ó thaobh ábhar imní a thionscnamh i ndáil le héagóir fhéideartha san ionad oibre, agus an tacaíocht chuí a chur ar fáil do bhaill foirne a thionscnaíonn fíor-ábhair imní. Cuirfear gach nochtadh ar éagóir san ionad oibre faoi réir measúnaithe agus imscrúdaithe de réir mar is cuí. Le haghaidh tuilleadh eolais, féach ar Pholasaí na gCoimisinéirí Ioncaim i leith Nochtadh Cosanta a thuairisciú san ionad oibre.

Is duine forordaithe faoin Acht é Stiúrthóir Iniúchtaí Inmheánacha na gCoimisinéirí Ioncaim chun nochtuithe cosanta a fháil ar ábhair a bhaineann le measúnú, bailiú agus bainistiú cánacha agus dleachtanna agus cur i bhfeidhm rialuithe custam.

Cuireann na Coimisinéirí Ioncaim fáilte roimh gach nochtadh faisnéise maidir le héagóir fhéideartha. Féadtar nochtuithe cosanta a thíolacadh trí ríomhphost a sheoladh chuig protecteddisclosure@revenue.ie nó tríd an bpost chuig an Stiúrthóir Iniúchtaí Inmheánacha, Bloic 810, Caisleán Bhaile Átha Cliath, Baile Átha Cliath 2. Féadtar socrú a dhéanamh chun tuairisciú ó bhéal nó i bpearsa a dhéanamh. 

Tá na Coimisinéirí Ioncaim mar bhall den chlár Integrity at Work, tionscnamh de chuid Transparency International Ireland chun timpeallacht oibre tacúla a chur chun cinn d’aon duine a bhfuil imní éagóra á dtuairisciú acu. Tá comhairle neamhspleách maidir le nochtadh cosanta a dhéanamh ar fáil tríd an Líne Chabhrach ‘Speak Up’ de chuid Transparency International Ireland ag www.speakup.ie.

Tá sonraí ar an gcaoi le gníomhaíochtaí amhrasta sa scáthgheilleafar a thuairisciú (imghabháil chánach) le fáil ar shuíomh idirlín na gCoimisinéirí Ioncaim.

Integrity at work member logo