Scaireanna comhlachta

Féadtar scaireanna comhlachta a thabhairt d’fhostaí, ar ceachtar den mhéid seo iad:

  • scaireanna saor ó tháille
  • scaireanna ar phraghas lascainithe
  • scaireanna faoi scéim dámhachtana scaireanna nó scair-roghanna.

Scaireanna saor in aisce

Is sochar comhchineáil iad na scaireanna seo. Is é luach an tsochair ná luach margaidh na scaireanna ar dháta an dámhachtana. Tá an chuid is mó de scaireanna a bhaineann le fostaíocht inmhuirir faoin gcóras Íoca Mar a Thuillir (ÍMAT) don mhéid seo:

Níl ÁSPC fostóra dlite. Eisceacht is ea scaireanna a leithreasaítear faoi scéimeanna scaireanna ceadaithe ag na Coimisinéirí Ioncaim.

Ní mór duit luach airgid thirim na scaireanna a chur san áireamh nuair atá do thíolacthaí párolla sa tréimhse inar bronnadh iad á gcomhlánú agat.

Scaireanna lascainithe

Tá luach na lascaine incháinithe ina pheorcais agus faoi réir cánach tríd an gcóras Íoca Mar a Thuillir (ÍMAT) i leith an mhéid seo:

  • Cáin ioncaim
  • Árachas Sóisialach Pá-Choibhneasa (ÁSPC)
  • Muirear Sóisialach Uilíoch (MSU).

Scair-roghanna

Ní mór duit gan Cáin Ioncaim, MSU ná ÁSPC a asbhaint tríd an bpárolla ar an ngnóthachan ioncaim a eascraíonn ó na scair-roghanna a fheidhmiú. Ní mór, áfach, tuairisceán den deonú, den fheidhmiú, den sannadh nó d’fhuascailt scair-rogha a thuairisciú ar an Form RSS1. Níl an fhoirm seo comhoiriúnach ach leis an gCóras Oibriúcháin Windows.

Ní mór don fhostaí Cáin Iomchuí ar Scair-Rogha a íoc taobh istigh de 30 lá tar éis an dáta fheidhmithe. Tá achoimre ar dhualgais d’fhostaí sa rannán Scaireanna a bhaineann le fostaíocht.