Úsáid phríobháideach veaineanna cuideachta

Díolúintí ó Shochar Comhchineáil

Díolúine ghinearálta

Ní íocfaidh d’fhostaí cáin ar shochar veain cuideachta sa chás:

  • go gcuireann tú an veain ar fáil do d’fhostaí chun críocha oibre agus go gcaithfear é a thabhairt abhaile leo ina dhiaidh
  • nach bhfuil cead ag d’fhostaí an veain a úsáid seachas le haghaidh taisteal go dtí agus ón obair
  • go gcaitheann d’fhostaí ar a laghad 80% dá gcuid lá oibre ar shiúl ó d’áitreabh oibre.

Linnte veain

Má úsáideann d’fhostaí veain chuideachta i linn veain, níl orthu aon cháin a íoc ar an sochar sin.

Is éard is linn veain ann ná nuair atá veain chuideachta ar fáil agus é in úsáid ag níos mó ná aon fhostaí amháin. Tá na critéir seo a leanas ag baint le linn veain:

  • ní mór nach n-úsáidtear an veain go rialta ag fostaí a choisceann fostaithe eile í a úsáid.
  • ní mór gur go híosta a bhaintear úsáid phríobháideach as an veain.
  • ní gnách a choinnítear an veain thar oíche ag nó in aice aon cheann d’áiteanna cónaithe na bhfostaithe.

Feithiclí leictreacha

Tá díolúintí áirithe ó Sochar Chomhchineáil ar fáil sa chás gur veain leictreach an veain a chuirtear ar fáil do d’fhostaí.

Veaineannaí a fhaigheann a gcumhacht ghluaiste ó leictreachas amháin atá i gceist le veaineannaí leictreacha. Ní cháilíonn veaineanna hibrideacha mar veaineanna leictreacha.

Tá an cánachas seo i gceist le veaineanna atá nua nó úsáidte araon.

Díolúine 2018

Féadfaidh sé gur chuir tú veain leictreach ar fáil do d’fhostaí d’úsáid phríobháideach le linn 2018. Sa chás gur tharla sé seo, ní thiocfaidh aon mhuirear, i dtaca le haon úsáid ag d’fhostaí i 2018, ar Shochar Chomhchineála aníos.

2019 go dtí 2022 Síneadh leis an Díolúine

Féadtar veain leictreach a chur ar fáil do d’fhostaí d’úsáid phríobháideach idir seo agus 31 Nollaig 2020.

Sa chás gur tharla sé seo, ní thiocfaidh aon mhuirear ar Shochar Chomhchineáil aníos i dtaca le húsáid d’fhostaí má tá aon cheann díobh seo a leanas i bhfeidhm:

  • má tá LMO €50,000 nó níos lú ar an veain
  • má chuir tú an veain seo ar fáil do d’fhostaí ar dtús le linn na tréimhse idir 10 Deireadh Fómhair 2017 agus 9 Deireadh Fómhair 2018.

I gcás nach bhfuil ceachtar díobh thuas i bhfeidhm, níl ach díolúine pháirteach ar fáil. Déantar é seo a dheonú trí laghdú de €50,000 ar an LMO a chur san áireamh le linn na coibhéise airgid don veain a ríomh.

Díolúine mheáchain

Féadfaidh sé nach gá d’fhostaí Sochar Comhchineáil a íoc ar veain chuideachta má sháraíonn sé meáchan áirithe. Ní mór meáchan comhlán na veain (meáchan comhlán luchtaithe) a bheith 3,500kg nó níos mó chun cáiliú don díolúine seo.