Úsáid phríobháideach veaineanna curtha ar fáil ag an bhfostóir

Díolúintí ó Shochar Comhchineáil

Díolúine ghinearálta

Ní íocfaidh d’fhostaí cáin ar shochar veain curtha ar fáil ag an bhfostóir sa chás:

 • go gcuireann tú an veain ar fáil do d’fhostaí chun críocha oibre agus go gcaithfear é a thabhairt abhaile leo ina dhiaidh
 • níl cead ag d'fhostaí an veain a úsáid le haghaidh taisteal príobháideach seachas taisteal chuig an obair agus ón obair
 •  agus
 • go gcaitheann d’fhostaí ar a laghad 80% dá gcuid lá oibre ar shiúl ó d’áitreabh oibre.

Linnte veain

Má úsáideann d’fhostaí veain curtha ar fáil ag an bhfostóir i linn veain, níl orthu aon cháin a íoc ar an sochar sin.

Is éard is linn veain ann ná nuair atá veain curtha ar fáil ag an bhfostóir ar fáil agus é in úsáid ag níos mó ná aon fhostaí amháin. Tá na critéir seo a leanas ag baint le linn veain:

 • Ní mór nach n-úsáidtear an veain go rialta ag fostaí a choisceann fostaithe eile í a úsáid.
 • Ní mór gur go híosta a bhaintear úsáid phríobháideach as an veain.
 • agus
 • Ní gnách a choinnítear an veain thar oíche ag, nó in aice, aon cheann d’áiteanna cónaithe na bhfostaithe.

Feithiclí leictreacha

Tá díolúintí áirithe ó Shochar Chomhchineáil ar fáil sa chás gur veain leictreach an veain a chuirtear ar fáil do d’fhostaí. Veaineannaí a fhaigheann a gcumhacht ghluaiste ó leictreachas amháin atá i gceist le veaineannaí leictreacha. Ní cháilíonn veaineanna hibrideacha mar veaineanna leictreacha. Tá an cánachas seo i gceist le veaineanna atá nua nó úsáidte araon.

Díolúine 

Bhí díolúine áirithe ó Shochar Chomhchineáil ar fáil sa chás gur chuir tú veain leictreach ar fáil do d’fhostaí d’úsáid phríobháideach ó 2019 go dtí 2022. Le haghaidh tuilleadh eolais, féach Alt 6 de TDM Part 05-01-01b.

2023 go dtí 2027 Síneadh leis an Díolúine

Féadtar veain leictreach a chur ar fáil do d’fhostaí d’úsáid phríobháideach. Beidh feidhm ag páirtfhaoiseamh maidir le veaineanna a cuireadh ar fáil idir 1 Eanáir 2023 agus 31 Nollaig 2027.

Baineann an faoiseamh seo trí LMO na feithicle a laghdú. Is mar seo a leanas an laghdú atá i bhfeidhm:

 • €35,000 i leith veaineanna a cuireadh ar fáil le linn 2023, 2024 agus 2025
 • €20,000 i leith veaineanna a cuireadh ar fáil le linn 2026
 • agus
 • €10,000 i leith veaineanna a cuireadh ar fáil le linn 2027.

In 2023 agus 2024, beidh feidhm ag an laghdú breise €10,000, ar veaineanna leictreacha freisin.

I gcás ina laghdáitear an LMO go nialas leis an bhfaoiseamh, ní bheidh muirear sochar comhchineáil i gceist. Dlitear sochar comhchineáil ar aon LMO sa bhreis ar an laghdú sa gnáthbhealach. Le haghaidh tuilleadh eolais, féach Tax and Duty Manual Part 05-01-01b.

Díolúine mheáchain

Féadfaidh sé nach gá d’fhostaí Sochar Comhchineáil a íoc ar veain chuideachta má sháraíonn sé meáchan áirithe. Ní mór meáchan comhlán na veain (meáchan comhlán luchtaithe) a bheith 3,500kg nó níos mó chun cáiliú don díolúine seo.