Fostóirí, údaráis áitiúla, gníomhairí CMÁ, staitisticí, reachtaíocht CMÁ

Fostóirí

Asbhaint ag an bhFoinse

Féadfaidh úinéir maoine a Cháin Mhaoine Áitiúil (CMÁ) a íoc óna:

  • suarastal
  • ó phinsean ceirde

roinnte thar an mbliain trí Asbhaint ag an bhFoinse (AAF).

Tá dualgas ar fhostóirí agus ar sholáthraithe pinsin AAF a chur ar fáil dá bhfostaithe nó do phinsinéirí.

Má roghnaíonn fostaí an rogha íocaíochta seo, cuireann na Coimisinéirí Ioncaim in iúl don fhostóir nó don soláthraí pinsin an méid CMÁ atá le hasbhaint.

Ní mór duitse, mar fhostóir nó mar sholáthraí pinsin, CMÁ a asbhaint nuair a chuirtear é sin iúl duit. Féadtar treoracha AAF na gCoimisinéirí Ioncaim a eisiúint ag tráth ar bith le linn na bliana. Ní mór gníomhú ar gach fógra.

Asbhaint d'fhostaí nua

Tá dualgas ar fhostóirí fostaíocht nua a chlárú. Tá sé seo fíor i ngach aon chúinse, seachas sa chás go bhfuil sé seo mar an gcéad fhostaíocht de chuid an fhostaí sa Stát. Féadfaidh tú an fhostaíocht a chlárú trí iarratas ar FPCI de chuid na Coimisinéirí Ioncaim nua don fhostaí sin a thíolacadh.

Tá an próiseas chun fostaithe a thosú agus a scor mar chuid de do ghnáthphróiseas párolla. Ní theastaíonn Foirmeacha P45 agus P46 uainn a thuilleadh.

Deimhneoidh muid cé mhéad den CMÁ atá amuigh agus eiseoidh muid FCPI chugat. Féadfaidh tú asbhaintí ó thuarastal a thosú ina dhiaidh sin. Ba chóir duit na hasbhaintí a roinnt go cothrom thar na laethanta pá atá fágtha don bhliain.

Níor chóir duit CMÁ a asbhaint ó thuarastal fostaí nua go dtí go bhfaigheann tú FPCI don duine sin.

Céard is gá don fhostóir a dhéanamh

Maidir le CMÁ, tá dualgas ar fhostóirí:

  • na híocaíochtaí a asbhaint go cothrom thar na tréimhsí pá go dtí deireadh na bliana
  • gan na hasbhaintí a leasú ná a scor ach amháin má chuireann na Coimisinéirí Ioncaim é sin iúl
  • asbhaintí CMÁ a léiriú ar dhuillín pá fostaithe nó pinsinéirí
  • an CMÁ a asbhaint ó íocaíochtaí slánsuime nó cnapshuime a dhéantar leis an bhfostaí chun costais a chlúdach
  • gan CMÁ a asbhaint ó íocaíochtaí costais dheimhnithe. Tarlaíonn sé seo nuair a aisíoctar an fostaí as costais iarbhír a thabhaítear i bhfeidhmiú dualgas fostaíochta.
  • na Coimisinéirí Ioncaim a chur ar an eolas mura bhfuil ioncam dóthanach ann leis an dliteanas iomlán CMÁ a íoc don bhliain. Féadtar é seo a dhéanamh trí m’Fhiosruithe nó Sheirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS).

Coigeartuithe asbhaintí

Ní mór d’úinéir na maoine teagmháil a dhéanamh leis na Coimisinéirí Ioncaim má tá na hasbhaintí mícheart. Cuirfidh muid ar an eolas thú má bhíonn ort na hasbaintí a athrú.

Déileálfaidh go díreach le húinéir na maoine i dtaca le haon aisíocaíochtaí CMÁ.

Ar aghaidh: Údaráis áitiúla