Fostóirí, údaráis áitiúla, gníomhairí CMÁ, staitisticí, reachtaíocht CMÁ

Údaráis áitiúla

Tá socruithe sonracha tíolactha agus íocaíochta ar bun i leith na Cánach Maoine Áitiúla (CMÁ) do na húdaráis áitiúla.

Iarrtar ar gach údarás áitiúil na Coimisinéirí Ioncaim a chur ar an eolas ar bhonn leanúnach faoi aon cheann de na maoine seo a leanas:

  • maoine a chuirtear lena stoc tithíochta
  • maoine a bhaintear óna stoc tithíochta
  • catagóir díolúine (más infheidhme)

An bhfuil údaráis áitiúl faoi dhliteanas na Cánach Maoine Áitiúla (CMÁ)?

Tá údaráis áitiúla faoi dhliteanas an cháin a íoc ar a maoine ar an gcaoi chéanna is a chaithfidh aon úinéir eile maoine cónaithí.

Féadfaidh sé go mbeidh díolúintí i gceist leis na maoine cónaithe ar an gcaoi chéanna is a bheadh le haon mhaoin chónaithe eile.

An bhféadfaidh údarás áitiúil costas an CMÁ a thabhairt ar aghaidh chuig a thionóntaí i bhfoirm méadú cíosa?

Is faoin údarás áitiúil féin atá sé cinneadh a dhéanamh i leith an méid seo a leanas:

  • an dliteanas CMÁ a thabhairt ar aghaidh chuig a thionóntaí i bhfoirm méadú cíosa
  • an dliteanas a íoc gan dul in iontaoibh a thionóntaí.

Cén chaoi ar chóir d’údaráis áitiúla a maoine cónaithe a luacháil chun críocha CMÁ?

Is i mBanda 1 (€0 – €100k) atá údaráis áitiúla lena maoine cónaithe a luacháil don dáta dliteanais an 1 Bealtaine 2013 agus (€1 - €200k) don dáta luachála an 1 Samhain 2021.

Céard iad na socruithe atá i gceist le maoine cónaithe a ceannaíodh ó údaráis áitiúla?

Má cheannaíonn tú maoin ó údarás áitiúil, ní mór duit tuairisceán a dhéanamh agus féinmheasúnú a dhéanamh ar luach na maoine ar an gcéad dáta luachála eile (is é sin an 1 Samhain tar éis dháta an cheannacháin). 

Cé atá faoi dhliteanas an cháin a íoc faoi scéimeanna úinéireachta roinnte údarás áitiúil?

Tá dliteanas CMÁ i gceist le maoine cónaithe a ceannaíodh faoi scéimeanna úinéireachta roinnte údarás áitiúil.

Is é an ceannaitheoir tionónta atá faoi dhliteanas CMÁ i ndáil le maoine atá faoi úinéireacht roinnte. Tá sé seo ar an mbonn go bhfaigheann an tionónta leas léasachta sa mhaoin ar feadh tréimhse níos faide ná 20 bliain faoin scéim seo. 

  • Léasanna a dhéantar roimh 1 Bealtaine 2013: ríomhtar an CMÁ dlite ar luach margaidh na maoine ar 1 Bealtaine 2013
  • Léasanna a dhéantar tar éis 1 Bealtaine 2013: má ba leis an údarás áitiúil an mhaoin ar an dáta sin, tá an CMÁ dlite ag Banda 1
  • Léasanna a dhéantar tar éis 1 Bealtaine 2013: i gcás nach raibh an mhaoin faoi úinéireacht an údaráis áitiúil ar an dáta sin: ríomhtar an CMÁ dlite ar luach margaidh na maoine ar 1 Bealtaine 2013 nó an 1 Samhain 2021, mar is cuí.

Ar aghaidh: Comhlachtaí tithíochta ceadaithe