Scéim easpórtála miondíola

Cén chaoi a bhfeidhmíonn gníomhairí aisíocaíochta an scéim?

Cuireann an gníomhaire aisíocaíochta Cánach Breisluacha (CBL) aisíocaíocht ar fáil do thurasóir nó taistealaí i leith CBL ar cheannacháin. Ní dhéantar aisíocaíochtaí ach amháin de réir rialacha na scéime.

Féadfaidh an gníomhaire aisíocaíochta feidhmiú mar seo a leanas:

  • mar an bpríomhaí i ndáil leis an soláthar earraí don turasóir nó taistealaí
  • mar ghníomhaire an turasóra nó an taistealaí.

Braitheann an próiseas trína soláthraítear an aisíocaíocht ar cibé acu an gníomhaire aisíocaíochta príomhaí nó gníomhaire é an gníomhaire aisíocaíochta. 

An gníomhaire aisíocaíochta ag feidhmiú mar phríomhaí

I gcásanna den chineál sin, déanann an gníomhaire aisíocaíochta ceannachán ar na hearraí ón miondíoltóir agus díolann iad láithreach leis an turasóir nó leis an taistealaí. Déanfaidh gníomhairí aisíocaíochta den chineál sin comhaontuithe leis na miondíoltóirí chun a ngníomhú mar phríomhaithe a éascú. Agus tú mar an ngníomhaire sa chás seo, aisíocfaidh tú an CBL leis an turasóir nó leis an taistealaí. Déanfaidh tú an t-éileamh aisíocaíocht ar CBL a phróiseáil faoi na téarmaí céanna agus a bheadh i gceist don mhiondíoltóir. 

Ba chóir duit an turasóir nó an taistealaí a chur ar an eolas maidir le gach táille a ghearrfaidh tú. Ba chóir duit na táillí a chur in iúl don turasóir nó don taistealaí mar shuim airgid, é sin nó mar chéatadán nó mar chodán den aisíocaíocht iomlán. Áirítear leis sin na táillí a bhaineann leis an aisíocaíocht a fháil ar son an turasóra nó an taistealaí. Comhlíontar an riachtanas seo nuair a soláthraíonn tú an t-eolas seo mar chuid den próiseas sínithe isteach ar do shuíomh idirlín.

Féadtar cárta a eisiúint don turasóir nó don taistealaí chun earraí cáilitheacha a cheannach. Ba chóir taifead a bheith ar an gcárta de na sonraí is gá le haghaidh na scéime. Leis an gcárta seo, ba chóir go mbeifí in ann sonraí a chur ar fáil i dtaca le gach ceannachán chun críocha easpórtálacha a dheimhniú. Ní mór, áfach, faomhadh a bheith tugtha ag d’oifig de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim do scéim den chineál sin.

Cén t-eolas is gá a bheith agat chun aisíocaíocht CBL a phróiseáil?

Ní mór an t-eolas seo a leanas a fháil sula bhféadfaidh tú aisíocaíocht CBL a phróiseáil:

  • fianaise gur turasóir nó taistealaí é iarratasóir na haisíocaíochta
  • na doiciméid uile maidir le gach soláthar de na earraí cáilitheacha
  • fianaise gur fhág an turasóir nó an taistealaí an tAontas Eorpach (AE) leis na hearraí. Féach an rannán ar Deimhniú Easpórtálacha.

Ní mór duit an aisíocaíocht a dhéanamh leis an turasóir nó taistealaí tráth nach déanaí ná 25 lá oibre ón am fuair tú an t-eolas sa liosta thuas.

Ní bhaineann do theidlíocht chun nialas-rátú a fheidhmiú ar dhíol ach amháin nuair a chomhlíontar coinníollacha uile na scéime.

Gníomhaire aisíocaíochta CBL mar ghníomhaire don turasóir nó taistealaí?

Tá an gníomhaire aisíocaíochta CBL mar ghníomhaire an turasóra nó an taistealaí sa chás go bhfostaítear an gníomhaire chun aisíocaíocht CBL ar cheannacháin cháilitheacha a fháil ón miondíoltóir thar ceann an turasóra nó taistealaí. Ní mór don ghníomhaire na riachtanais uile a leagan amach atá riachtanach don turasóir nó taistealaí aisíocaíocht a fháil. 

Cén ráta malairte ba chóir a úsáid?

Nuair a atá aisíocaíocht á déanamh in airgeadra seachas an Euro, is é an ráta malairte ba chóir a úsáid ná:

  • an ráta malairte oifigiúil arna fhoilsiú ag Banc Ceannais na hÉireann don dáta ar a dtugtar an aisíocaíocht 
  • an meánráta malartaithe míosúil oifigiúil arna fhoilsiú ag Banc Ceannais na hÉireann don mhí inar tugadh an aisíocaíocht.

Féadtar foinsí rátaí malartaithe eile a aithnítear go hidirnáisiúnta a úsáid, faoi réir comhaontú ó d’Oifig áitiúil de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim.

Ar aghaidh: Deimhniú easpórtálacha sa Stát