Scéim easpórtála miondíola

Cén chaoi a bhfeidhmíonn miondíoltóirí an scéim?

Tá dhá bhealach ann trína bhféadann miondíoltóirí an scéim a fheidhmiú, féadfaidh siad:

 • an scéim a fheidhmiú iad féin
 • úsáid a bhaint as gníomhaire aisíocaíochta.

Má fheidhmíonn tú an scéim, gearrfaidh tú Cáin Bhreisluacha (CBL) ar an díol, agus tabharfaidh tú cuntas i leith CBL mar is gnáth ar do thuairisceán CBL.

Nuair a fhaigheann tú fianaise gur easpórtáladh na hearraí, i bhfoirm dearbháin easpórtála deimhnithe ag Oifigeach Custam, agus coinníollacha ar fad na scéime comhlíonta agat, déanfaidh tú an méid seo a leanas:

 • aisíocfaidh tú an CBL leis an turasóir nó an taistealaí
 • tógfaidh tú creidmheas i do thuairisceán CBL don CBL a tuairiscíodh cheana.

Ba chóir an dearbhán deimhnithe a choinneáil le haghaidh do chuid taifead.

Cén cruthúnas a theastaíonn mar fhianaise gur turasóir nó taistealaí é duine?

Ní mór na taifid a leanas a dhéanamh agus a choinneáil mar chruthúnas gur turasóirí nó taistealaithe iad na ceannaitheoirí:

 • dáta teachta na dturasóirí nó na dtaistealaithe san Aontas Eorpach (AE)
 • an dáta imeachta atá beartaithe ag na turasóirí nó taistealaithe ón AE
 • uimhir pas na dturasóirí nó na dtaistealaithe
 • buan-seoladh na dturasóirí nó na taistealaithe taobh amuigh den AE

dearbhú sínithe nach bhfuil na turasóirí nó taistealaithe cónaitheach taobh istigh den AE ag tráth an cheannacháin, nó má tá siad cónaitheach:

 • go bhfuil sé ar intinn acu a bheith cónaitheach taobh amuigh den AE ar feadh tréimhse 12 mhí as a chéile ar a laghad
 • agus
 • go dtógfar na hearraí taobh amuigh den AE nuair a imíonn siad ón limistéar.

Céard a eisítear maidir le gach díol?

Ní mór dearbhán lascaine a eisiúint don turasóir nó taistealaí agus cóip a choimeád den dearbhán do do thaifid. Ní mór freisin an t-eolas seo a leanas a choinneáil maidir le gach díol:

 • ainm agus buan-seoladh an turasóra nó an taistealaí
 • dáta an idirbhirt
 • cur síos ar na hearraí soláthraithe
 • méid an cheannacháin agus an méid CBL a gearradh (nó Eis-CBL más cuí)
 • síniú an turasóra nó an taistealaí
 • ráta malartaithe nó an modh a úsáidtear chun an ráta a dheimhniú. Beidh sé seo i bhfeidhm má tá an aisíocaíocht le déanamh in airgeadra seachas an Euro.

Níor chóir, i gcúinse ar bith, doiciméid bhána maidir leis an scéim easpórtála miondíola a thabhairt do thurasóir nó taistealaí lena gcomhlánú níos deireanaí.

Sa chás nach n-úsáideann tú gníomhaire aisíocaíochta, agus go déanann tú féin an aisíocaíocht don turasóir nó taistealaí, ní mór duit an méid seo a leanas a choinneáil:

 • an glanmhéid iarbhír a aisíocadh don turasóir nó taistealaí
 • an ráta malairte iarbhír a úsáideadh
 • dáta agus modh na haisíocaíochta.

Céard a tharlaíonn má chuirtear an díol ar neamhní nó ar frithmhuirear?

Nuair atá díol ar neamhní, ní mór bunchóipeanna a fháil de na doiciméid ar fad. Folaíonn sé seo admhálacha bunaidh a d’eisigh tú don turasóir nó taistealaí. Sampla de dhíol ar neamhní ná nuair a dhéantar earraí díolta a aisdúichiú.

Cad a tharlaíonn sa chás go mbainim úsáid as gníomhaire aisíocaíochta?

Má bhaineann tú úsáid as gníomhaire aisíocaíochta, beidh tú anois i gcomhaontú leis an ngníomhaire sin. Is éard atá i gceist leis seo ná tusa na hearraí a dhíol leis an ngníomhaire aisíocaíochta, agus ag an am céanna an gníomhaire sin na hearraí sin a dhíol leis an turasóir nó an taistealaí. Déanann tú na doiciméid riachtanacha a chomhlánú agus a choinneáil mar fhianaise ar an díol agus déanann tú an CBL a íoc mar is gnáth ar do thuairisceán CBL.

Ar aghaidh: Cén chaoi a bhfeidhmíonn gníomhairí aisíocaíochta an scéim?