Do chlárúchán le haghaidh CBL a chealú

Roghnú tí saoire a chlárú a chealú

Nuair a fuarthas nó nuair a forbraíodh an chóiríocht saoire ar 1 Iúil 2008 nó dá éis, tiocfaidh aon chealú faoi rialacha na Scéime Earraí Caipitiúla.

Roghnú tí saoire a chlárú roimh 1 Iúil 2008 a chealú

Nuair a fuarthas nó nuair a forbraíodh an chóiríocht saoire roimh 1 Iúil 2008, tiocfaidh aon chealú faoi na rialacha atá leagtha amach thíos. 

Má roghnaigh tú do theach saoire a chlárú le haghaidh Cáin Bhreisluacha (CBL) agus gur mian leat an roghnú sin a chur ar ceal, féadfaidh sé go mbeidh ort suim chealaithe a íoc leis na Coimisinéirí Ioncaim.

Má chealaíonn tú do rogha tar éis tréimhse ghearr ama, is gnách go mbeidh tú faoi dhliteanas níos mó CBL go comhréireach a aisíoc seachas má chealaíonn tú tar éis tréimhsí níos faide.

Má aistrítear an mhaoin saoire sula mbíonn deich mbliana caite, is é an duine a n-aistrítear an mhaoin chucu atá faoi dhliteanas i leith na suim cealaithe, i gcás inarb infheidhme.

Cén chaoi a ríomhtar an tsuim chealaithe?

Ríomhtar an tsuim chealaithe:

  • ar bhonn na suime CBL in-asbhainteach ar an maoin a úsáidtear le haghaidh ligin saoire
  • ar bhonn an mhéid ama a ligeadh an mhaoin roimh chealú.

Is mar seo a leanas atá an fhoirmle chun an tsuim chealaithe a ríomh:

A méadaithe faoi (deich lúide B) roinnte ar a deich

sa chás,

gurb é A an cháin in-asbhainteach (nó a bheadh in-asbhainteach murach feidhmiú na rialacha gnó a aistriú) i leith na maoine do-aistrithe

agus

gurb é B an líon blianta iomlána a ligeadh ar cíos é.