Smuigleáil drugaí agus tobac

Faisnéis agus oibríochtaí

Bailíonn na Coimisinéirí Ioncaim faisnéis d’fhonn bealaí smuigleála drugaí a aithint i dtrácht paisinéara agus lastais. Baintear úsáid as an anailís ar ghluaiseacht daoine agus earraí ar na bealaí sin agus chun próifíliú, díriú agus faireachas gnáthaimh a dhéanamh ar dhaoine nó ar choinsíneachtaí.

Aonaid Mhuirí

Tá Aonad Muirí na gCoimisinéirí Ioncaim lonnaithe i gCorcaigh. Tá báid righne inséidte agus dhá chúitear custam, an R.C.C. Suirbhéir agus an R.C.C. Faire atá á n-oibriú ag oifigigh oilte. Is é an cuspóir na gcuitéar custam ná drugaí rialaithe a chosc, a bhrath, a idircheapadh agus a ghabháil, earraí fioscacha, airm, armlóin, pleascáin, earraí toirmiscthe agus srianta smuigleáilte nó iompórtáilte go mídhleathach go hÉirinn nó a bhí beartaithe iad a easpórtáil amach as an Stát nó amach as an Aontas Eorpach (AE).

Image of Revenue's customs cutter, the R.C.C. Suirbheir

Foirne Brathadóirí Madraí

Baineann na Coimisinéirí Ioncaim feidhm as aonaid brathadóirí madraí chun drugaí a bhraith ag suíomhanna straitéiseacha timpeall na tíre, ár gcalafoirt agus ár n-aerfoirt san áireamh. I ngach aonad tá madra chun drugaí a bhrath, láimhseálaí madraí, agus foireann tacaíochta. Tá na madraí traenáilte chun drugaí rialaithe a bhrath ar nós hearóin, cócaon, cannabas, amfataimíní agus eacstais. Chomh maith leis na foirne madraí chun drugaí a bhrath, tá foirne madraí ag na Coimisinéirí Ioncaim do thobac agus chun airgead tirim a bhrath.

Tá na haonaid seo ar ghlao-dhualgas, 24 uair a chloig, 365 lá sa bhliain, tá siad soghluaiste agus tacaíonn siad le gníomhaireachtaí forfheidhmithe eile nuair is gá.

Image of Revenue's canine detector dog, Toby  Image of Revenue's canine detector dog, Chip

Comhoibriú idir gníomhaireachtaí forfheidhmithe eile Éireannacha

Tá Comh-Thascfhórsa san áireamh sa chomhoibriú idir gníomhaireachtaí forfheidhmithe Éireannacha ag cuimsiú Custaim, Gardaí agus an tSeirbhís Chabhlaigh más gá le haghaidh oibríochtaí ar muirí. Tá idirchaidreamh náisiúnta ag leibhéal áitiúil idir oifigigh ainmnithe Custam agus an Gharda Síochána chomh maith leis an malartú faisnéise idir an tAonad Forfheidhmithe Custam um an Dlí ar Dhrugaí agus Biúró an Gharda Síochána um Dhrugaí agus Coireacht Eagraithe.

Tionscnamh maidir le Meabhrán Tuisceana

Is clár comhoibre é an tionscnamh Meabhráin Tuisceana idir na Coimisinéirí Ioncaim agus an lucht gnó chun smuigleáil a chosc, go háirithe smuigleáil drugaí. Tá nascanna againn leis na mílte comhlachtaí, idir aerlínte, mhearsheirbhísí cuiréireachta aeir, chomhlachtaí loingseoireachta, údaráis aerfoirt agus chalafort, sheoltóirí aerlasta, easpórtálaithe, tharlóirí bóthair agus chomhlachtaí ceimiceán.

Tríd an tionscnamh, tugtar foráil d'oifigigh idirchaidrimh na gCoimisinéirí Ioncaim chun oiliúint a chur ar bhaill foirne comhlachtaí chun feasacht maidir le smuigleáil drugaí a ardú. Cuirtear comhairle phraiticiúil ar fáil chun cosc a chur ar fheithiclí a úsáid chun drugaí agus earraí contrabhanna a smuigleáil. Bunaítear bealaí réidhe cumarsáide do bhaill foirne comhlachtaí leis na Coimisinéirí Ioncaim.

Clár Ceimiceán Réamhtheachtaí

Tríd an gClár Ceimiceán Réamhtheachtaí comhoibriú idir na Coimisinéirí Ioncaim agus tionscal na gceimiceán chun atreorú na gceimiceán d'aidhmeanna mhídhleathacha a bhrath.

Tá an clár deartha chun feasacht oifigigh na gCoimisinéirí Ioncaim agus chomhaltaí thionscal na gceimiceán a ardú maidir leis an bhféidearthacht go bhfuil ceimiceáin dhlisteanacha á n-atreorú chun drugaí mídhleathacha a dhéanamh. Tá Oifigigh Idirchaidrimh um Cheimiceáin Réamhtheachtaithe tiomnaithe ag na Coimisinéirí Ioncaim atá lonnaithe ag ceantair ríthábhachtacha timpeall na tíre. Tá siad oilte maidir le ceimiceáin a láimhseáil agus a aithint. Is é an ról atá acu ná idirchaidreamh a chothú le trádálaithe ceimiceán chun gníomhaíochtaí amhrasacha a aithint.

Ar aghaidh: Comhoibriú idirnáisiúnta