Lóistín saor ó tháille nó faoi fhordheontas

Lóistín atá faoi úinéireacht an fhostóra

Féadtar lóistín saor ó tháille, nó faoi fhordheontas, a chur ar fáil do d'fhostaí mar Sochar Comhchineáil. Má chuireann, tá siad inmhuirir faoin gcóras Íoc mar a Thuillir (ÍMAT) i leith an tsochair seo maidir le:

Thug na Coimisinéirí Ioncaim beart lamháltais maidir le cóiríocht shealadach isteach mar gheall ar an bpaindéim COVID-19. Chun tuilleadh eolais a fháil, féach Cóiríocht agus trealamh curtha ar fáil ag fostóir sa rannán Athruithe don Sochar Comhchineáil le linn srianta COVID-19.

Ríomh luach an tsochair trí na nithe seo a leanas a shuimiú le chéile:

 • luach margaidh bliantúil an chíosa
 • aon chostais ghaolmhara a d’íoc tú, amhail solas agus teas.

Is é luach margaidh an chíosa ná an tsuim a ghearrfadh tiarna talún ar thionónta neamhcheangailte chun an mhaoin a úsáid. Ní mór a bheith in ann a léiriú go bhfuil an luach margaidh a d’úsáid tú réasúnta. Féadtar doiciméad amhail ráiteas ó ghníomhaire eastáit áitiúla, nó ceantálaí, a úsáid mar fhianaise. Ní mór duit aon doiciméid a choinneáil chun críocha scrúdú.

Ba chóir duit do mhaoin a luacháil an chéad uair a chuireann tú ar fáil do d'fhostaí í agus an luach seo a athbhreithniú gach bliain.

Má tá an mhaoin faoi throscán, is sochar comhchineáil é seo freisin. Is é luach an sochair ná 5% dá luach an chéad uair a sholáthair tú mar shochair é.

Fostaí a chónaíonn ar an áitreabh gnó

Níl sochar comhchineáil i gceist sa chás go n-iarrtar ar d’fhostaí cónaí i lóistín:

 • a sholáthair tú
 • ar d’áitreabh gnó.

Is gá go gcónaíonn d’fhostaí ar an áitreabh chun a gcuid dualgais oibre a chomhlíonadh, ionas go mbeidh feidhm leis an díolúine i leith sochar comhchineáil. Is gnách go gcomhlíontar an riachtanas seo sa chás:

 • go n-iarrtar ar d’fhostaí a bheith ar ghlao-dhualgas taobh amuigh de ghnáthuaireanta
 • go bhfuil d’fhostaí ar glaoch go minic
 • agus
 • gur sholáthair tú an lóistín ionas go bhféadfadh d’fhostaí rochtain a fháil ar an obair go tapa.

I measc na samplaí cáilitheacha, tá:

 • foireann cúraim in ionaid chónaithe nó faoisimh
 • rialtóirí agus séiplínigh príosún
 • feighlithe a chónaíonn ar an áitreabh
 • agus
 • ábhar altraí a chónaíonn ar champas ospidéil.

Ní fhéadann fostóir sa chás seo a bheith ina stiúrthóir.

Lóistín a fháil ar cíos do d'fhostaí

Má tá lóistín ar cíos agat do d’fhostaí, is sochar comhchineáil é seo. Is éard a bheidh sa sochar iomlán ná costas an chíosa lúide aon íocaíochtaí a dhéanann an fostaí leat.

Costais lóistín íoctha mar chuid de phacáiste athlonnaithe

Féadfaidh sé go bhfuil costais a sholáthraítear mar chuid de phacáiste athlonnaithe díolmhaithe i gcásanna áirithe. Féach ar Chostais aistrithe agus athlonnaithe chun tuilleadh eolais a fháil. 

Lóistín agus béilí ag áitreamh sealadach gnó

Féadfaidh sé go n-oibríonn d’fhostaithe ó am go ham ar láithreacha sealadacha. Féadtar lóistín agus béilí a chur ar fáil seachas liúntas cothaithe nó airgid tíre a íoc. Ní sochar comhchineáil é seo más rud é:

 • nach é teach cónaithe príobháideach d’fhostaí é
 • go bhfuil na costais aisíoctha, amhail cíos agus béilí, réasúnta.